Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-05-21, 01:48
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Motioner till stämma - Styrelsen rekommenderar avslag till alla

Nu är det dags för ordinarie stämma i föreningen har lämnat in ett antal motioner till stämman, styrelsen har avslagit alla motioner till stämman. Här följer mina motioner för stämman 2009 och styrelsens motivering till avslag.Motion 1

För medlemmarna att beslut om på stämma.


Medlemmarna i föreningen beslutar om att styrelsen för Brf XXXXXXXX skall schemalägg styrelsemöten till att vara tio stycken till antalet under ett budget år och sedan presenterar detta för medlemmarna på extrastämma den 17 aug 2009.

I uppgift till styrelsen att presentera till stämman.

Precisera de punkter som skall vara med dagordningen på dessa styrelsemöten.
Hur dessa styrelse möten skall fördelas under året.
Redogöra för hur kallelsen till dessa styrelsemöten skall utformas.
Styrelsen upprättar mallar för att rapporteringen till medlemmarna skall tydlig.

Motivering.
Jag är av den åsikten att styrelsens engagemang för medlemmarnas sak har åsidosatts för 2008 års mandat period. Genom att styrelsen ej följde det av stämman fattade beslutade samt att styrelsen ej har utfört ett budgetarbete som är till föreningens bästa.


Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen anpassar efter behov och möjligheter.


Motion 2

För medlemmarna att beslut om på stämma.


Medlemmarna ger styrelsen i uppgift att redovisa hur budgetarbetet inför 2010 skall utformas och presenterar detta på stämman för medlemmarna att bifalla bifalla denna motion.

För styrelsen att presentera till stämman:
  • Styrelsen utformar ett arbetssätt för hur budget arbetet skall utformas
  • Styrelsen sätter upp visioner om vilka delar av budgeten som kanreduceras = kostnadsbesparing.
  • Styrelsen sätter av en specifik tid för budgetarbetet.
  • Styrelsen utformar ett rapport system för hur medlemmarna ska få tillgång till denna så viktiga informationen som budgeten är för verksamheten.
Motivering.
Vid budget arbetet 2008 inför 2009 så företogs ej ett betryggande arbete från styrelsen utan denna budget överlämnades till HSB att utforma. Jag anser att om de som sitter i styrelse och uppbära arvode, så är det deras skyldighet att utforma budgeteringen för föreningen. Om det är så att de som har åtagit sig att sitta i styrelsen, och inte har förmågan att utföra detta. Så är det medlemmarnas plikt att ge styrelsen direktiv om hur detta arbete skall utformas.Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen är utsedd av medlemmarna att utföra budgetarbetet


Motion 3

För medlemmarna att beslut om på stämma.


Medlemmarna ger styrelsen i uppgift att revidera kostnaderna för föreningen minst två gång per år samt att styrelsen utformar ett arbetssätt för hur detta skall göras och presenterar detta på extrastämma den 17 aug 2009.

Motivering:

För att föreningen skall vara attraktiv så är det avgörande att de som ingår i styrelsen hela tiden arbetar utifrån medlemmarnas ekonomiska intresse och inte sätter egen prestige i första hand. Alla kostnads besparingar genererar ett positivt ekonomiskt resultat för samtliga medlemmarna.


Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen är utsedd av medlemmarna att utföra arbetetMotion 4
KABEL-TV-UTREDNING


Med anledning av att kostnaderna för kabel-TV ökat drastiskt från år till år vill jag föreslå.
  • Att andra alternativ beaktas för inhämtning av TV- och radiokanaler. Styrelsen måste här presentera (i god tid före årsstämman) vilka alternativ som finns, och vilka kostnader och vad respektive alternativ medför för medlemmarna.
  • Att fler kabel-TV kanaler ska ingå i föreningens basutbud. Mitt förslag på tillägg är Discovery Channel eftersom denna kanal är av sådan art att den kan tilltala de flesta.
Motivering:
Kostnaderna i dag för det begränsade utbudet av kanaler är omotiverat högt. I vår fastighet så har vi tre olika möjligheter för att få ett bra TV-utbud som säkert kan tilltala alla i föreningen. Vi har tillgång till är Com Hem ”som vi använder idag”, Bredbandsbolaget och mark buren digital-TV från Boxer vilken som skulle passa oss bäst anser jag är värt att utreda.Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen har redan tagit in oferter vad gäller kostnaden. Från år 2010 kommer vi att sänka kostnaderna p.g.a. ett avtal mellan HSB och Com HemMotion 5

Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
En av styrelsens grundläggande uppgifter att granska kostnaderna i föreningen som fjärrvärme, el och vatten mm.

Jag vill därför här föreslå att styrelsen löpande håller koll på förbrukning och kostnader för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande till medlemmarna så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara distribuerade för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet och ska sedan presenteras löpande varje kvartal.

Att göra för styrelsen till stämman.
Presentera ett åtgärds paket för hur detta skall genomföras så föreningen får kontroll på kostnaderna.

Styrelsens motivering till avslag: Medlemmarna har på stämman utsett styrelsen att hålla koll på kostnaderna.


Motion 6

Anbud på administration/förvaltning. Anbudsförfarande och redovisning för medlemmarna av detta:

Styrelsen är skyldig att ta in anbud från olika aktörer avseende det som utförs i föreningen.

Inte minst när det gäller administrationen som med automatik överlåtits till HSB.

Det ska självfallet inte behövas motioner för att få en styrelse att utföra sina skyldigheter, men så länge styrelsen inte följer regler och lagar så är motioner enda sättet att få styrelsen att fullgöra sina plikter.

Jag föreslår därför här att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen.

Jag, lika lite som någon annan i föreningen, har ingen vetskap om styrelsen besitter kompetensen att begära in anbud, så därför föreslår jag också jag att styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part ej HSB, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Hela detta arbete skall redovisas för medlemmarna samt en motivering för varför den som valts, valdes. på extrastämma den 17 aug 2009.

Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen är utsedd av medlemmarna att utföra arbetetMotion 7


Information om vem som valts på olika förtroendeposter

Jag tycker att det är självklart att medlemmarna ska få veta vilka som är tillsatta på olika poster i föreningen.

Jag föreslår därför att styrelsen - omedelbart efter varje förändring - är skyldig att skriftligen informera om vilka som tillsatts på olika förtroendeposter med namn, telefon, adress och
E-post.
- styrelse
- suppleanter i styrelsen
- revisor(er)
- suppleant för revisor
- valberedning/sammankallande för valberedning
- representanter (ordinarie och suppleant) till HSB-fullmäktige
samt;
- vem som är HSB-representant/HSB-ledamot, och
- vilka som ingår i olika arbetsgrupper (när sådana tillsätts).

Ovanstående innebär alltså att styrelsen måste informera så fort någon ev. hoppar av en viss förtroendepost.

Samt att styrelsen fortsättningsvis sköter detta med att registrera styrelsen vid bolagsverket enligt det som är fastställt i lagar om registrering. Och även i detta redovisar för medlemmarna när detta är utfört.

Detta är egentligen en grundläggande uppgift för en styrelse och det borde inte behövas en motion för att få till stånd en dylik information!


Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen är utsedd av medlemmarna att utföra arbetetMotion 8

Utbyte av BoRevision

Jag föreslår att BoRevision som enbart tycks arbeta i HSB;s eget intresse i fortsättning inte ska anlitas av Brf. XXXXXXXX och att styrelsen tar in anbud från minst fyra andra revisorer och presenterar detta på extrastämma den 17 aug 2009.

Motivering:
HSB är mycket hemliga om HSB:s relation till BoRevision men BoRevision är ett dotterbolag till HSB. Så gissa varför det "råkat" bli så att HSB-föreningar har BoRevision som revisionsfirma! Det är också viktigt att känna till att BoRevision inte är en auktoriserad, registrerad eller godkänd revisionsfirma.

Att HSB äger BoRevison innebär då i praktiken att BoRevision gör revision av sig själv

Styrelsens motivering till avslag: Intet ????????Motion 9


Besparingsplan

Vilken styrelse som helst kan spendera pengar, men frågan är vad som görs för att spara pengar?

Som medlem borde man förstå inte bara att löpande investeringar är nödvändiga, utan även att det är mycket viktigt att styrelsen är kapabel att hålla styr på kostnaderna.

Medlemmarna har till dags dato inte sett något tecken på att någon styrelse haft koll på utgifterna. Entreprenörer har anlitats utan att upphandlingar har gjorts på det sätt som det ska göras ”t.ex. anbudsförfrågan med minst tre, gärna många fler parter”.

Vi har även sett i årsredovisningar att vissa kostnader ej har reducerats utan snarare stigit utan kontroll, även om det finns möjligheter att få dessa kostnader att minska om styrelsen engagera sig i att se över kostnaderna för. ”t.ex. värme, el, sophämtning, fasighetsskötsel, ekonomiskförvaltning och vatten”. Den som då tror annat än att kostnaderna kommer att fortsätta stiga i höjden måste vara väldigt ointresserad. Naturligtvis kommer avgiftshöjningarna att förekomma, men det skall inte behövas avgiftshöjningar i den digniteten som den av styrelsen upprättade budget för 2009 visar på. En höjning på 14% som motsvarar över 500 kr i månaden är helt omotiverad i vår förening. Vi medlemmar i föreningen beakta att det finns pensionärer i föreningen och i dessa tider så är en avgifts höjning på 14 % oacceptabel.

Under den tid som jag har varit medlem så har vi inte haft en styrelse som visat för medlemmarna att den haft kapacitet att hålla styr på kostnaderna. Detta skapar en stor osäkerhet i föreningen och leder till negativa effekter för medlemmarna rent ekonomiskt. På flera olika sätt!

Jag föreslår därför att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver för att reducera kostnaderna för föreningens medlemmar.

Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen är utsedd av medlemmarna att sköta arbetet
Motion 10


Max belopp / Utgiftstak

Som det fungerar idag kan styrelsen spendera obegränsat mycket pengar på i princip vad som helst som styrelsen känner för. Att detta är möjligt beror på de många brister som finns i stadgar och lagar.

Jag föreslår här att det bestäms att i alla frågor där kostnader utöver löpande fakturor som härrör till den normala driften kan tänkas överskrida ett belopp av totalt 30 000 kr inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även framtids underhållskostnader så måste beslut om detta tas av en av styrelsen arrangerad stämma.

Detta innebär inte på något sätt att styrelsen är fri att spendera pengar på vad som helst under det angivna beloppet, men det innebär att styrelsen nu måste ha medlemmarnas godkännande innan pengar över det här angivna beloppet kan spenderas.

En väl fungerande styrelse låter medlemmarna bli delaktiga i beslut långt under 30 000 kr.

Motivering:

Eftersom vi är en liten förening så är en gångs kostnader av en högre art än 30 000 kr en stor belastning för föreningen, detta motiverar att ha ett beslut från medlemmarna. Så jag föreslår att sådana kostnader skall redovisas för medlemmarna att fatta besluta om på extrastämma.


Styrelsens motivering till avslag: Medlemmarna har get styrelsen sitt förtroende att skötta detta uppdrag.

Motion 11

Jag föreslår att restriktioner införs för posten "Övriga kostnader" i årsredovisningen.


Två alternativ finns:

Alla kostnader ner till en krona specificeras detaljerat på separat sida (sidor) i årsredovisningen för det som styrelsen placerar under posten "Övriga kostnader".

Alla kostnader som överstiger angiven summa - t.ex. 1 000 kr - måste specificeras i årsredovisningen.

För alternativ 2 ovan så är 1 000 kr i högsta laget för en förening av vår storlek. Den kan mycket väl ligga på 10 kr i stället.

Punkten "Övriga kostnader" innehåller många intressanta poster som medlemmarna aldrig får kännedom om. T.ex. "presenter" från "styrelsen" till vissa personer. Detta kan vara av stort intresse för föreningens medlemmar att känna till.

Vad många inte känner till är att om styrelsen vill "mörka" några kostnader för medlemmarna, så är det nästan uteslutande under denna post som styrelsen lägger dessa utgifter.

Styrelsen kan här inte ens hävda att detta skulle medföra något merarbete för styrelsens del. Allt finns förhoppningsvis redovisat. Det är bara frågan om vilken information styrelsen vidarebefordrar till medlemmarna.

Styrelsens motivering till avslag: Personliga angrepp är inget för en stämma.
Motion 12


Brf XXXXXXXX PÅ INTERNET


Jag föreslår att Brf XXXXXXXX gör som väldigt många andra föreningar varit förutseende nog att göra, och bygger upp en webbsajt för Brf XXXXXXXX. dvs. helt enkelt information på Internet för nya presumtiva medlemmar.

Många, troligen de flesta, nyttjar idag Internet för att söka efter nytt boende. Är inte
Brf XXXXXXXX med bland alla andra föreningar där kommer detta att ha en negativ inverkan på våra bostadsrätters värde. Detta står bortom allt tvivel.

Om någon ”t.ex. styrelsen, eller någon medlem som vill åtaga sig detta under styrelsens ledning” tar fram information för utläggning på Internet och önskemål på layout är jag beredd att kostnadsfritt bistå med den kompetens för att utforma en bra webbsida/or åt föreningen.

Om sedan fler skulle vilja ställa upp och bidraga med något för denna förening tror jag det skulle vara mycket positivt för föreningens framtid. Så här långt har det varit skrämmande dåligt engagemang bland medlemmarna/styrelsen. Den styrelse som har i uppgift att reda ut alla missförhållanden behöver också säkert all hjälp och stöd de kan få om de har intentionen att lyssna och informera alla inblandade.

Styrelsens motivering till avslag: Personliga angrepp är inget för en stämma.
Motion 13


Till styrelsen att presentera på stämman.

Styrelsen får till uppgift att till stämman presentera all kostnader som föreningen har haft under 2008 med verifikationer/kvitton.Motivering.

Detta är för att medlemmarna vid stämman ska få en bild av hur kostnaderna är fördelade under året och se utvecklingen av kostnaderna på de olika kostnadsställena.

Föreningen har under den tid som jag har varit medlem i föreningen aldrig redovisat bokslutet på ett korrekt sätt så styrelsen upp till bevis.


Styrelsens motivering till avslag: Styrelsen och revisorer har detta uppdrag.

Motion 14


Utse särskild granskningsman

Med anledning av att vi har revisorer som enligt mig inte uppfyller kraven som borde kunna ställas på dessa av HSB utsedda revisorer. Så anser jag här att det är tekniskt omöjligt att styrelsen får ansvarsfrihet.

Jag föreslår här att en särskild granskningsman utses av stämman för den period som föreningen uppenbarligen inte haft kvalificerade revisorer och styrelseledamöter. Efter denna granskningsmans utlåtande så har medlemmarna en bild av vilket beslut och vilka åtgärder som föreningen skall vidta gentemot styrelsen och dess revisorer. Det måste ligga i styrelsens intresse att medlemmarna får klarhet i föreningens förehavande. Så om inte styrelsen har något att dölja så bör styrelsen bifalla denna begäran.

Om det är så att någon i styrelsen eller HSB försöker styra medlemmarna i detta yrkande så finns det anledning för medlemmarna att misstänka att det finns något att dölja för medlemmarna.


Tillvägagångssätt:
  • Granskningsmannen om detta bifalls av medlemmarna på stämman. Skall då vara oberoende och inte ha någon som helst koppling till HSB eller BoRevision eller någon annan revisor som har haft med brf XXXXXXXX att göra under en överskådlig tid.
  • Medlemmarna i föreningen skall sätta upp riktlinjer för en granskning om detta bifalls och precisera vilken period och vad som skall granskas i föreningens förehavande

Styrelsens motivering till avslag: Personliga angrepp är inget för en stämma.

Senast redigerad av Trötter: 2009-05-21 klockan 11:46.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
10 % kallar till extra stämma Patrikrosen Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2010-11-12 01:21
Alla motioner till HSB Malmös årsstämma Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 8 2009-02-16 18:37
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-04-10 12:16
När måste styrelsen kalla till extra stämma? lee Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 8 2008-03-31 20:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:38.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare