Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-11-29, 16:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! HDs prejudicerande dom om att otillåten andrahandsuthyrning är tillåten

Med anledning av den aktuella diskussionen om andrahandsuthyrning i en annan tråd lägger jag här ut en prejudicerande dom från HD (2001, målnr T3328-97).
Där konstaterar Högsta Domstolen att lagen inte behöver följas - om uthyrningen inte skulle kunna ha lett till men för föreningen eller någon medlem - och att uthyrning i andra hand utan styrelsens tillstånd inte får några konsekvenser.


NJA 2001 s. 241


Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.

II
HSB:s Bostadsrättsförening Flodhästen i Mölndal väckte vid Mölndals TR talan mot Jan S. och yrkade att TR:n skulle förklara bostadsrätten till lägenhet nr 22 i föreningen förverkad samt ålägga Jan S. att genast avflytta från lägenheten vid äventyr av avhysning på egen bekostnad.

Jan S. bestred käromålet.

Till utveckling av sin talan anförde föreningen bl.a. följande. Jan S. innehar med bostadsrätt lägenhet nr 22 i Bostadsrättsföreningen Flodhästen i Mölndal. 1992 begärde Jan S. och fick tillåtelse att upplåta lägenheten i andra hand till två flickor under ett års tid. Som skäl för sin begäran anförde Jan S. att han skulle flytta ut till sitt sommarhus i Vallda, för att se om det var möjligt att nyttja nämnda sommarhus för åretruntboende. Jan S. har allt sedan dess angett sommarhuset som sin permanenta postadress. Andrahandsupplåtelsen förlängdes med föreningens tillstånd till månadsskiftet juni juli 1994, varefter en av de två flickor som hyrt lägenheten avflyttade. Jan S. fortsatte emellertid att hyra ut lägenheten till den andra flickan. Föreningen gav respit med flickans avflyttning till september 1994. 1 november 1994 beslutade föreningen att godta en fortsatt upplåtelse av lägenheten i andra hand till årsskiftet 1994-1995. Emellertid fortsatte Jan S. att även därefter hyra ut lägenheten till flickan. Föreningen skickade därför d. 9 mars 1995 en anmaning till Jan S. att vidta rättelse vid äventyr av att föreningen annars skulle vidta rättsliga åtgärder. Då flickan till föreningen uppgav att hon snart skulle flytta från lägenheten ansåg föreningen emellertid att skäl saknades att driva ärendet vidare. Flickan avflyttade från lägenheten i september 1996. Föreningen kunde dock konstatera att en ny hyresgäst, Magnus K., flyttat in i lägenheten någon gång i mitten av september 1996. Det framkom vidare att hyreskontrakt tecknats mellan Jan S. och Magnus K. d. 30 sept. 1996. 1 detta kontrakt var Jan S:s adress angiven till Kilanäsvägen i Vallda. Vidare var hyran angiven till 3 000 kr, vilket översteg den på hela lägenheten belöpande månadsavgiften. Jan S. och Magnus K. träffade nytt hyresavtal d. 31 okt. 1996, av vilket det framgår att det åligger Jan S. att till uthyrningen inhämta erforderligt samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsens ordförande Gerhard Dahlen har tillsammans med några av grannarna kunnat konstatera att Jan S. inte bor i lägenheten. Jan S. hyr inte heller någon av föreningens parkeringsplatser, oaktat att han har bil. Sammantaget anser föreningen att Jan S:s upplåtelse är av sådan art att föreningens tillstånd krävs, då den inte kan betraktas såsom en partiell upplåtelse. Om TR:n trots det anförda skulle finna att endast en del av lägenheten upplåtits till Magnus K., görs det i andra hand gällande att det ändå skall anses att fråga är om otillåten andrahandsuthyrning då Jan S. själv varken bor i lägenheten eller utövar någon daglig tillsyn över den. Föreningen har fullgjort vad som ankommer på den genom att inom två månader efter det att föreningen erhållit kännedom om upplåtelsen till Magnus K. i mitten på september 1996 skriftligen anmoda Jan S. d. 21 okt. 1996, i enlighet med bostadsrättslagens 7 kap. 32 §, att vidta rättelse. Någon rättelse har inte kommit till stånd. Då Jan S. har handlat i strid mot 7 kap. 10 § bostadsrättslagen skall nyttjanderätten jämlikt samma lags 7 kap. 18 § 2 st. 2 förklaras förverkad.

Jan S. anförde bl.a. följande. Han flyttade in i den aktuella bostadsrättslägenheten 1962. 1992 begärde han tillstånd från styrelsen att hyra ut lägenheten i dess helhet i andra hand till två flickor under ett års tid, vilket föreningen beviljade. Perioden utsträcktes sedermera med föreningens tillstånd t.o.m. d. 30 juni 1994. Fr.o.m. d. 1 juli 1994 skulle Jan S. hyra ut två möblerade rum till en utav flickorna. Trots att fråga var om en partiell upplåtelse av lägenheten och trots att Jan S. själv inte begärde det, beslutade styrelsen att godkänna upplåtelsen såsom andrahandsuthyrning fram till d. 31 dec. 1994. Jan S. påpekade detta för föreningen. Den 19 jan. 1995 översände styrelsen en uppsägning till Jan S. Skälet till uppsägningen var att han upplåtit lägenheten i andra hand utan föreningens samtycke samt att han inte efter rättelseanmaning d. 17 nov. 1994 vidtagit rättelse utan dröjsmål. Styrelsen åberopade alltså en rättelseanmaning som skedde när styrelsens tillstånd ostridigt fortfarande gällde. Anmaning att vidta rättelse gjordes inte efter d. 31 dec. 1994, varför uppsägningen var ogiltig. Den 21 okt. 1996 översände föreningen ett nytt brev med anmodan att vidta rättelse, enligt vilket styrelsen skulle ha konstaterat att Jan S. sedan mitten av september 1996 utan tillstånd upplåtit sin bostadsrätt i andra hand. Sammanfattningsvis gör Jan S. gällande. Han har inte upplåtit sin lägenhet i dess helhet i andra hand - utan endast del därav - varför styrelsens tillstånd inte erfordrats. Om TR:n skulle finna att den aktuella uthyrningen är att betrakta som upplåtelse i dess helhet är uppsägningen utan verkan, då föreningen från det att kännedom erhölls om andrahandsupplåtelsen inte inom två månader anmodat honom att vidta rättelse i enlighet med 7 kap. 21 § bostadsrättslagen. I sista hand göres gällande att upplåtelsen som rättelsen tog sikte på avsåg en hyresgäst som flyttat innan hyresförhållandet med Magnus K påbörjats och att rättelse således vidtagits.

TR:n (rådmannen Bärtheo anförde i dom d. 19 juni 1997: Domskäl. På föreningens begäran har partsförhör hållits med Gerhard Dahlen samt vittnesförhör med Karl-Erik Loord och Ulf Olofsson. På Jan S:s begäran har förhör hållits med honom själv under sanningsförsäkran och vittnesförhör med Magnus K.

Föreningen har som skriftlig bevisning åberopat utdrag ur befolkningsregistret, samt ett av Magnus K. d. 30 sept. 1996 undertecknat hyresavtal till styrkande av att Jan S:s adress har varit Kilanäsvägen i Vallda, respektive att det varit frågan om uthyrning i andra hand som krävt styrelsens samtycke. Jan S. har åberopat samma hyresavtal till styrkande av att uthyrningen avsett endast del av lägenhet.

Gerhard Dahlen, Karl-Erik Loord och Ulf Olofsson har samstämmigt uppgett att de endast sett Jan S. vid ett fåtal tillfällen i det aktuella området och att Jan S. enligt deras mening varken bor i den aktuella bostadsrättslägenheten, eller utövar tillsyn över den. Ulf Olofsson har även uppgett att han observerat att Magnus K. flyttade in i den aktuella lägenheten runt mitten på september.

Jan S. har uppgett bl.a.: Det vitsordas att hans adress har varit Kilanäsvägen i Vallda. Detta beror dock enbart på att han inte bemödat sig om att begära ny adressändring efter det att han gett upp tanken på att bo i sommarstugan. Uthyrningen av den aktuella bostadsrätten avser del av lägenhet. Han har för egen del behållit det större av lägenhetens två sovrum, dit Magnus K. inte har tillträde. Dörren till hans egna sovrum är försedd med sjutillhållarlås och är alltid låst när han inte vistas i lägenheten. Han ser till lägenheten åtminstone en till två gånger i veckan och det händer även att han övernattar där. Lägenheten hyrs ut möblerad. Magnus K. flyttade in i lägenheten runt 5-6 okt. 1996. Innan dess hade han varit uppe och besiktigat lägenheten i samband med att den tidigare inneboende flyttade ut. Till att börja med upprättades ett handskrivet hyreskontrakt som sedermera kompletterades med ett förtryckt sådant i anledning av att Magnus K. skulle söka bostadsbidrag. Jan S:s egen adress kom därvid av ett förbiseende att uppges till Vallda.

Magnus K. har uppgett bl.a.: Han hyr två av lägenhetens tre rum, samt del i kök och badrum. Han har inte tillträde till Jan S:s rum, då dörren till det alltid är låst. Det förtryckta hyreskontraktet upprättades på försäkringskassans begäran, så att Magnus K. skulle erhålla bostadsbidrag. Som det senare skulle visa sig har han inte ansetts berättigad till bostadsbidrag då han endast hyrt del av lägenhet och detta framgick ur de handskrivna tilläggen till det förtryckta blanketthuvudet. Han flyttade in i den aktuella lägenheten under första veckan i oktober 1996.

TR:ns bedömning.

Under rubriken "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter" föreskrivs i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen att en bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke eller hyresnämnden enligt 11 § samma kap. lämnat tillstånd till upplåtelsen.

Enligt 12 kap. 39-40 §§ JB får en hyresgäst upplåta sin lägenhet i dess helhet i andra hand endast om hyresvärden samtyckt till upplåtelsen eller hyresnämnden lämnat tillstånd till den.

En väsentlig skillnad i bostadsrättshavarens rättsliga ställning och hyresgästens är att bostadsrättshavaren har en icke tidsbegränsad nyttjanderätt medan hyresgästen har en tidsbegränsad. Den nyttjanderätt de har till sina lägenheter innebär emellertid för båda att de med de inskränkningar som framgår av avtal, stadgar och lag får disponera lägenheten efter gottfinnande.

Bostadsdomstolen har vid flera tillfällen uttalat sig rörande tolkningen av 12 kap. 39 § JB. Det saknas, enligt TR:ns mening, anledning att tolka 7 kap. 10 § bostadsrättslagen, som har samma ordalydelse som förstnämnda lagrum, på annat sätt.

Genom vad Jan S. och Magnus K. berättat finner TR:n utrett att Jan S. för egen räkning disponerar en del av lägenheten och att uthyrningen till Magnus K. således inte omfattar hela lägenheten. Vid angivna förhållanden kan inte anses vara fråga om upplåtelse av lägenheten i dess helhet i andra hand. Inte heller vad föreningen i övrigt åberopat och anfört visar att uthyrningen till Magnus K haft sådan karaktär att uthyrningen kan anses ha skett i strid med 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Föreningens talan skall därför ogillas.

Domslut. Käromålet ogillas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen överklagade i HovR:n för Västra Sverige och yrkade bifall till käromålet.

Jan S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Sundqvist, referent, och Morard samt hovrättsassessorn Wingård) anförde i dom d. 17 juni 1998: Domskäl. I HovR:n har parterna åberopat samma omständigheter och bevis som vid TR:n, och omförhör har ägt rum med de personer som hördes där. Vid omförhören har lämnats i huvudsak samma uppgifter som redovisats i TR:ns dom.

Föreningen har gjort gällande att ändamålet med hyreslagstiftningen avviker från det som ligger till grund för reglerna om bostadsrätt och att det därför skulle finnas utrymme för att tolka de likalydande bestämmelserna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen och JB på skilda sätt. Det finns i och för sig visst fog för detta synsätt. HovR:n kan emellertid inte finna att det härigenom skulle föreligga längre gående möjligheter till förverkande av bostadsrätter än av hyresrätter. Med hänsyn härtill och till vad TR:n anfört om de närmare omständigheterna kring den aktuella uthyrningen kan föreningens talan inte vinna bifall.

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen (ombud advokaten Mats Dahlgren) överklagade och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Jan S. (ombud advokaten Per Rudbäck) bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Thornefors, föreslog i betänkande följande dom: Domskäl. Jan S. disponerade sedan 1962 med nyttjanderätt lägenheten nr 22 i HSB:s Bostadsrättsförening Flodhästen i Mölndal. Lägenheten omfattar tre rum och kök. Från 1992 t.o.m. 1994 hyrde Jan S. med föreningens tillstånd ut lägenheten till olika personer. Som skäl för sin önskan att hyra ut lägenheten angav Jan S. att han flyttat till sin fritidsfastighet i Vallda. Jan S. fortsatte även därefter att hyra ut lägenheten, men då utan föreningens tillstånd. Den 1 juli 1999 överlät han lägenheten med föreningens godkännande.

Föreningen har till grund för sitt yrkande att bostadsrätten skall förklaras förverkad åberopat i första hand att Jan S. i strid mot 7 kap. 10 § bostadsrättslagen har upplåtit lägenheten i andra hand utan tillstånd av föreningen och att han trots anmodan härom inte har vidtagit rättelse.

Jan S. har till grund för bestridandet anfört i första hand följande. Han har inte upplåtit lägenheten i dess helhet i andra hand, utan endast del av denna. Föreningens tillstånd har därför inte erfordrats. Om uthyrningen är att betrakta som en upplåtelse i dess helhet är uppsägningen utan verkan då föreningen från det att föreningen d. 19 jan. 1995 fick kännedom om upplåtelsen inte inom två månader anmodade honom att vidta rättelse. Den upplåtelse som rättelsen avsåg gällde en hyresgäst som flyttat. Rättelse har därför vidtagits.

7 kap. 8 § bostadsrättslagen reglerar förhållandena vid uthyrning av del av lägenheten. I bestämmelsen stadgas, att bostadsrättshavaren inte får inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Uttrycket inrymma måste innebära att det, för att fråga skall vara om en delupplåtelse, krävs att bostadsrättshavaren bor i lägenheten samtidigt med hyresgästen. Det kan Jan S., som under den tid tvisten gäller endast har vistats där sporadiskt, inte anses ha gjort.

Tillägg av Admin;
Bostadsrättslagen, 7 kap 8 §;
Citat:
8 § Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Lagrummets ordalydelse talar i och för sig för att upplåtelsen måste avse hela lägenhetens yta för att lagrummet skall bli tillämpligt. Jan S. har uppgivit att han brukat övernatta i lägenheten en gång i månaden och att han har besökt den några gånger i veckan, varvid han bl.a. hämtat sin post, samt att vissa besök infallit när hyresgästen inte har funnits i lägenheten. En sådan ordning innebär att Jan S. i stort har överlämnat dispositionsrätten till lägenheten till hyresgästen i fråga och därmed inte längre har haft någon kontroll över lägenheten. I den meningen har upplåtelsen omfattat hela lägenheten.

I målet har --- se under I --- och hyresgästen.

Av det anförda följer att en uthyrning av en bostadsrättslägenhet under de former som Jan S. har tillämpat bör bedömas vara en total upplåtelse av lägenheten (jfr SOU 2000:2 s. 196 f.). Att Jan S. inte har haft föreningens tillstånd för den uthyrning som föreningens talan avser är ostridigt.

Enligt 7 kap. 18 § 2 --- se under I---utan dröjsmål.

Den upplåtelse som föreningens talan avser har skett till Magnus K och påbörjades i början av oktober 1996. Föreningen har i skrift d. 21 okt. 1996 anmodat Jan S. att vidta rätttelse. Även om därvid angivits att upplåtelsen pågått sedan september 1996 kan skriften inte antas ha avsett annan upplåtelse än den som var aktuell när skriften avläts. Anmodan har således skett inom den tid som anges i 7 kap. 21 § bostadsrättslagen. Någon rättelse har inte vidtagits.

Med hänsyn till den tid som uthyrningen i andra hand har pågått utan tillstånd kan det som läggs Jan S. till last inte anses som ringa. Bostadsrätten är således förverkad.

Då Jan S. överlåtit lägenheten skall yrkandet att han skall åläggas att avflytta från denna lämnas utan bifall.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom förklarar HD att Jan S:s nyttjanderätt avseende bostadsrätten till lägenhet nr 22 i HSB:s Bostadsrättsförening Flodhästen i Mölndal är förverkad.

Föreningens yrkande att Jan S. skall åläggas att genast avflytta från lägenheten vid äventyr av avhysning på egen bekostnad lämnas utan bifall.

- - - - - - - - - - -

HD (JustR:n Gregow, Nyström, Victor och Håstad, referent) beslöt följande dom: Domskäl. I målet är ostridigt att Jan S. sedan 1962 med bostadsrätt disponerat en lägenhet om tre rum och kök i Bostadsrättsföreningen Flodhästens fastighet i Mölndal. Mellan 1992 och 1994 hade Jan S. föreningens tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand. Från oktober 1996 hyrde Jan S. ut två av rummen med erforderlig tillgång till kök och badrum till Magnus K. Jan S. har under uthyrningarna huvudsakligen varit bosatt i sitt sommarhus i Vallda.

Föreningen har i första hand gjort gällande att Jan S:s nyttjanderätt förverkats därför att han hyrt ut lägenheten utan föreningens tillstånd till Magnus K.

I bostadsrättslagen (1991:614) - - - se under I - - - förutsättningar förverkad.

Magnus K. har i målet bl.a. uppgivit att Jan S. övernattade i lägenheten någon gång i månaden, att han därutöver besökte lägenheten ett par gånger i veckan, att han vid sina besök utnyttjade köket och det undantagna rummet samt att han fick post till lägenheten. Magnus K. kan därmed inte anses ha haft rätt att självständigt utnyttja lägenheten. Mot bakgrund härav kan Jan S. inte anses ha till Magnus K. upplåtit hela lägenheten i den mening som avses i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen.

Föreningen har i andra hand åberopat att - om endast partiell sublokation skall anses ha förelegat - Jan S. förverkat nyttjanderätten därför att han inte själv bodde i lägenheten och inte heller utövade erforderlig tillsyn och kontroll.

Med utgångspunkt i att upplåtelsen inte varit otillåten enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen har Magnus K:s boende i lägenheten föranlett nyttjanderättens förverkande endast om boendet kunnat medföra men för föreningen eller någon medlem i denna (se 7 kap. 8 § bostadsrättslagen). Detta har emellertid inte påståtts av föreningen.

Jan S:s uthyrning till Magnus K. har således inte medfört att Jan S:s nyttjanderätt förverkats.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

JustR Blomstrand var skiljaktig i fråga om motiveringen och anförde: Av utredningen i målet framgår att Jan S. hyrde ut två av lägenhetens rum, medan han själv disponerade det tredje rummet. Han upplät således inte hela lägenheten i andra hand och nyttjanderätten har inte förverkats på den grunden.

I fråga om föreningens andrahandsgrund instämmer jag i majoritetens bedömning.

HD:s domar i de båda målen meddelades d. 19 april 2001 (mål nr T 3328-97 och T 3213-98).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-11-30 klockan 10:11.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-11-30, 09:51
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Vad jag förstår anser HD att det inte rörde sig om en andrahanduthyrning utan bara en upplåtelse av en del av lägenheten.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-11-30, 09:58
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Behövs styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning i en brf?

Att det var en andrahandsuthyrning tror jag ingen domstol motsatte sig (och förnekades ej heller av bostadsrättshavaren).
Däremot gjorde Högsta Domstolen den tolkningen att det som avgör om tillstånd för andrahandsuthyrning krävs från föreningen är om den som hyr lägenheten gör detta självständigt. Om bostadsrättshavaren bara säger att endast del av lägenheten hyrdes ut i andra hand så är andrahandsuthyrning tillåten utan styrelsens tillstånd, under obegränsad tid och utan restriktioner.

Konsekvensen av HD:s dom är att ingen brf behöver kasta bort tid på andrahandsuthyrningar, utan det är bara att låta alla göra som de vill.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-04 klockan 17:33.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-12-28, 21:58
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Att det var en andrahandsuthyrning tror jag ingen domstol motsatte sig (och förnekades ej heller av bostadsrättshavaren).
Det råder nog lite begreppsförvirring här, eftersom man brukar kalla andrahandsuthyrning av enbart en del av lägenheten för att ha inneboende, samtidigt som detta naturligtvis också är en form av andrahandsuthyrning, om än inte den gängse formen av sådan.

Kanske ska man istället använda begreppet sublokation, där man skiljer på partiell och total, där den senare kräver styrelsens medgivande.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Konsekvensen av HD:s dom är att ingen brf behöver kasta bort tid på andrahandsuthyrningar, utan det är bara att låta alla göra som de vill.
Vi hade ett fall i min förening där en ny och inkompetent styrelse ville kasta ut en medlem som fått mitt löfte att han inte behövde styrelsens medgivande för den form av andrahandsuthyrning han skulle ägna sig åt för att hjälpa en vän att få bostad. Hans lägenhet stod ändå mest tom, samtidigt som han satt i styrelsen, så det låg ingen oärlighet bakom. Dessutom ville han lämna en skriftlig ansökan till den styrelse han själv var del av.
Jag var tvungen att sätta stopp för det för att förhindra att föreningen drogs inför domstol och medlemmars rättigheter kränktes.

I samband med detta läste jag på och hänvisades till två prejudicerande domar, där medlemmar kallat sin totala sublokation för partiell, för att kunna missbruka möjligheten. De hade enbart undantagit en klädskrubb eller liknande samt inte haft uppsikt över lägenheten, så de fick sina nyttjanderätter förverkade. Jag har tyvärr inte tillgång till domarna för tillfället.

Så jag håller inte med dig om att medlemmar kan göra hur de vill. I det här fallet hade ju rum i lägenheten undantagits från uthyrning, även om det mest verkar vara en efterhandskonstruktion. Men det går tydligen att kringgå kravet på styrelsens godkännande om man är smart.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Andrahandsuthyrning bostadsrätt, andrahandsupplåtelse - Inneboende bostadsrätt Admin Faktabanken 3 2019-01-06 23:33
Otillåten andrahandsuthyrning i brf? Trötter Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 10 2010-05-10 19:41
Innebär likhetsprincipen att en åtgärd i viss lägenhet blir prejudicerande? - Badrum bostadsrättsinnehavare Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2009-06-04 14:11
Otillåten andrahandsupplåtelse bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:28
Andrahandsuthyrning i brf stephan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2008-11-27 16:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:23.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare