Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 02:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Lägenhetsförteckning bostadsrättsförening

Lägenhetsförteckning - Lägenhetsregister i brf

Obligatoriska uppgifter
Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning. Lägenhetsförteckningen ska för varje lägenhet innehålla uppgift om:
• lägenhetens beteckning, belägenhet, antal rum och övriga utrymmen
• datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen (tidigare Patent- och registreringsverkets, PRV, idag Bolagsverket)
• bostadsrättshavarens namn
• insatsen för bostadsrätten
• anteckningar om pantsättning
Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Enligt bostadsrättslagen har styrelsen vissa uppgifter vid förandet av lägenhetsförteckning:
• när en bostadsrätt överlåts (säljs) ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen
• när föreningen underrättas om att en bostadsrätt har pantsatts, eller om någon annan uppgift ändras i förteckningen, ska det genast antecknas
• vid övergång av bostadsrätt till annan (till exempel vid gåva, arv)
• dagen för anteckningen ska alltid anges

Förteckningen omfattar endast bostadsrätter Lägenhetsförteckningen behöver, enligt lag, endast omfatta de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt. Både bostadslägenheter och lokaler, som är upplåtna med bostadsrätt, ska finnas med i förteckningen. Däremot behöver lägenhetsförteckningen inte ta upp hyreslägenheter eller lokaler som föreningen hyr ut, även om inget hindrar att andra uppgifter utöver de som är obligatoriska tas med. Många gånger kan det vara lämpligt att föreningen tar med även andrahandsupplåtelser av lägenheter i förteckningen och där för anteckningar om hyresgäster, hyror m m.

Styrelsen måste för sin egen och revisorernas verksamhet någonstans anteckna även hyreslägenheter och föra uppgifter om hyresgäster och hyror och det är lämpligt att dessa uppgifter förs in i lägenhetsförteckningen.

Som framgår av redogörelsen över obligatoriska uppgifter ovan, är det normalt innehållet i upplåtelseavtalet som ska föras in i lägenhetsförteckningen. Det kan noteras att något krav på uppgift om lägenhetens yta inte finns. Vidare ska i förteckningen anges dagen för PRV:s registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen. Om en lägenhet upplåts med bostadsrätt, t ex efter en utbyggnad av vinden, kan detta ofta ske som en "enstaka upplåtelse", vilken inte föranleder ändring av den befintliga registrerade ekonomiska planen. Följden blir att lägenheten inte finns upptagen i den ekonomiska planen. Det ska dock alltid finnas en ekonomisk plan som ligger till grund för upplåtelsen och det är dagen för registreringen av den planen som ska anges i lägenhetsförteckningen. Angående "enstaka upplåtelser" - se 3 kap 4 § Brl.

När ska uppgifterna föras in i lägenhetsförteckning?
Uppgifterna ska föras in i lägenhetsförteckningen genast när en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Detta innebär att förteckningen ska föras efterhand som bindande avtal om upplåtelse av bostadsrätt tecknas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Innan upplåtelse har skett behöver lägenheten alltså inte ingå i förteckningen. Något hinder mot att lägenheten förs in i förteckningen dessförinnan finns dock inte. Beträffande notering om pantsättning - se nedan.

Ändrade uppgifter i lägenhetsförteckning
Alla händelser som medför förändring av uppgifter i lägenhetsförteckningen ska föras in. När föreningen underrättas om ändring av någon uppgift ska detta genast antecknas.

Huvudprincipen är att anteckning i lägenhetsförteckningen ska ske genast när någon blivit bostadsrättshavare. Detta innebär att överlåtelser eller övergångar till någon som inte är medlem ska antecknas så snart den nya bostadsrättshavaren beviljats medlemskap. Följden av detta blir att det oftast dröjer något innan den nye bostadsrättshavaren blir antecknad i förteckningen, eftersom medlemskapsfrågan först ska avgöras av styrelsen. Många föreningar har delegerat beslutanderätten i rutinartade medlemsfrågor till en eller flera styrelseledamöter för att kunna följa den rekommendation som finns i stadgarna om att ansökan om medlemskap bör prövas inom en månad från det att ansökan skedde. Det ska också noteras att det är medlemskapet och inte överlåtelsen i sig som ger den nya innehavaren rätt att kalla sig bostadsrättshavare och därmed utöva bostadsrätten, dvs bo i lägenheten och t ex pantsätta densamma.

När bostadsrätten övergår till någon som är medlem i föreningen bör anteckning göras så snart föreningen fått kännedom om ändringen. Om bostadsrätten enligt 6 kap 6 § 2 st 1 meningen Brl genom bodelning, arv, tvångsförsäljning m m övergår till någon som inte är medlem ska anteckningen ske så snart vederbörande antagits som medlem i bostadsrättsföreningen. När det gäller överlåtelse till en juridisk person, som redan är medlem, bör anteckning göras när samtycke erhållits från föreningen (6 kap 3 § Brl).
När bostadsrättshavaren avsäger sig lägenheten är det lämpligt att anteckna detta i lägenhetsförteckningen i avvaktan på att lägenheten övergår till föreningen. Om föreningen på stämma fattar beslut som medför att en lägenhet förändras på grund av ombyggnad eller tillbyggnad (9 kap 16 § 1 st p 2 Brl) eller bostadsrättshavare går med på en sådan förändring bör detta antecknas i lägenhetsförteckningen.

Kopia av överlåtelsehandlingen
Vid överlåtelse av bostadsrätt ska en kopia av överlåtelseavtalet bifogas till lägenhetsförteckningen på lämpligt sätt.

Anteckning om pantsättning
En förutsättning för att en pantsättning ska bli giltig mot tredje man är att föreningen erhållit en underrättelse (denuntiation) om pantsättningen. Detta innebär att den som tar bostadsrätten i pant som säkerhet för ett lån måste underrätta föreningen om pantsättningen för att kunna göra gällande sin rätt till panten mot andra.

När bostadsrättsföreningen får en underrättelse om att bostadsrätten pantsatts ska den genast se till att anteckning sker i lägenhetsförteckningen. Det är viktigt att påpeka att föreningen inte har någon skyldighet att kontrollera att pantsättningen är giltig eller att rätt person har pantsatt lägenheten. Lagbestämmelsen är därvid helt klar. Anteckning i lägenhetsförteckningen ska ske genast, så fort föreningen underrättas om pantsättningen. Att noteringen ska ske så snabbt som möjligt medför att föreningen inte kan "samla ihop" underrättelserna och föra in anteckningarna vid nästkommande styrelsemöte. Hanteringen måste skötas mycket snabbare än så.

Felaktig pantsättning
Om föreningen har anledning att tro att det föreligger någon felaktighet vid pantsättningen ska, som ovan angivits, anteckning ändå ske. Det är dock ingenting som hindrar att föreningen underrättar bostadsrättshavaren om att ny anteckning gjorts i lägenhetsförteckningen, när t ex någon annan än bostadsrättshavaren pantsatt bostadsrätten.

Bekräftelse om att anteckning av pantsättning skett
Det har utbildats en praxis att panthavaren, vanligtvis bank eller kreditinstitut, vill ha en bekräftelse på att pantsättningen antecknats i lägenhetsförteckning. Något krav på att föreningen ska skicka en sådan bekräftelse finns inte i bostadsrättslagen. Hantering torde dock vara svår att komma ifrån, om bostadsrättens värde som kreditobjekt ska vidmakthållas. Den bekräftelse som föreningen skickar tillbaka till panthavaren ska undertecknas av firmatecknare eller av någon som har föreningens fullmakt att underteckna handlingen. Bekräftelsen kan lämpligen skickas i lösbrev. Ett registreringsbevis för föreningen som utvisar firmatecknare bör bifogas, i förekommande fall kompletterat med en kopia på fullmakten. Om styrelsen delegerat rätten att skriva under bekräftelsen till en styrelseledamot kan det vara lämpligt att bifoga delegationsbeslutet.

Ändring av pantsättning
I likhet med andra ändringar i lägenhetsförteckningen ska även ändringar av tidigare pantsättningar antecknas. Det kan t ex vara ett besked från en panthavare att bostadsrätten inte längre är pantsatt till säkerhet för fordran hos dem.

Dagen för anteckningen ska alltid anges När föreningen för in uppgifter eller ändrar någon befintlig uppgift i lägenhetsförteckningen ska dagen för anteckningen anges. Angivande av dagen för anteckningen kan få avgörande betydelse t ex vid bestämmande av vilken av flera pantsättningar som har bästa rätt.

Utdrag ur lägenhetsförteckning
Det är i princip bara bostadsrättshavaren som har rätt att ta del av uppgifterna i lägenhetsförteckningen och då bara avseende sin egen bostadsrätt. Uppgifterna lämnas skriftligt när bostadsrättshavaren begär ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Utdraget ska innehålla de uppgifter som tagits upp under rubriken "Obligatoriska uppgifter" ovan. Om föreningen av praktiska skäl också tagit in andra uppgifter i förteckningen ska dessa inte tas med i utdraget. Det är bara aktuella uppgifter som ska tas med. Har viss uppgift ändrats ska utdraget således inte innehålla uppgift om vad som gällde före ändringen, t ex namnet på en tidigare bostadsrättshavare eller uppgift om en gammal pantsättning.

Om bostadsrättshavaren har behov av andra uppgifter från föreningen utöver de som finns i utdraget får han begära dessa särskilt. Eftersom det inte finns någon lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter om t ex erlagd insats, fonder, bostadsrättens andel av föreningens skulder och tillgångar, kan föreningen ta ut en särskild avgift för att täcka de administrativa kostnaderna som arbetet medför.

Efter en dom från Svea hovrätt finns det en uppenbar risk att krav på ersättning riktas mot föreningen i de fall en felaktig uppgift i utdraget kommer från föreningen. För att minska riskerna kan föreningen välja att inte ta in t ex lägenhetsytan i lägenhetsförteckningen, eftersom den uppgiften inte är obligatorisk. Föreningen överlåter därmed åt den bostadsrättshavare som har intresse av lägenhetsytan, t ex vid en överlåtelse, att själv ombesörja en mätning av lägenheten. Föreningen kan också, om den vill ha kvar ytuppgiften i lägenhetsförteckningen och någon ommätning inte sker, ta in en reservation i lägenhetsförteckningen och utdraget om att uppgiften är hämtad ur den ekonomiska planen och kan avvika från faktiska förhållanden. Många föreningar lämnar uppgifter ur lägenhetsförteckningen per telefon. Det kan då uppstå oklarhet huruvida en reservation om lägenhetsytan har gjorts eller inte. För föreningarna är det därför säkrast att uppgifter ur lägenhetsförteckningen lämnas skriftligen.

Lägenhetsförteckningen är inte offentlig
Såsom ovan angivits är det i princip bara bostadsrättshavaren som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. Orsaken till den begränsningen är hänsynen till den enskildes intressen. I förteckningen finns för bostadsrättshavaren känsliga uppgifter av privatekonomisk karaktär, bl a överlåtelsesumman och pantsättningar. Det är därför viktigt att föreningen är återhållsam när utomstående begär uppgifter ur förteckningen. Bestämmelsen hindrar dock inte föreningen att lämna upplysningar ur lägenhetsförteckningen till t ex kronofogdemyndigheten.

En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som har fått bostadsrättshavarens säljuppdrag.

När bank eller kreditinstitut begär utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende en bostadsrätt som ska tas i pant, bör föreningen oftast kunna tillmötesgå den begäran. Dessa fall kan för det mesta tolkas som att begäran om utdrag sker på uppdrag av bostadsrättshavaren.
Försiktighet bör dock iakttas vid överlåtelser. Den bank eller kreditinstitut som ska ta bostadsrätten i pant företräder i den situationen oftast köparen. Denne är inte bostadsrättshavare förrän han antagits som medlem i föreningen och kan därför inte heller få något utdrag. I en överlåtelsesituation är det i stället säljaren som har möjlighet att begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för köparens räkning.

Utdrag ur lägenhetsförteckning ska alltid dateras
Eftersom utdrag ur lägenhetsförteckningen ska utvisa den aktuella situationen avseende bl a innehavare och pantsättningar är det viktigt att dagen för utfärdandet av utdraget anges.

Utdrag ur lägenhetsförteckning är kostnadsfritt
I 7 kap 14 § Brl anges att föreningen inte får ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen i lag ålagts att ombesörja. Föreningen får således inte ta ut avgift av bostadsrättshavaren eller annan som på uppdrag av bostadsrättshavaren begär att få utdrag ur lägenhetsförteckningen. Utdraget ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Muntliga uppgifter ur lägenhetsförteckningen
Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen, d v s en skriftlig uppgift över den aktuella situationen. Någon skyldighet för föreningen att muntligen lämna uppgifter ur förteckningen finns inte. Det är inte ovanligt att mäklare inför en försäljning ringer och vill ha uppgifter per telefon om pantsättningar m m. Eftersom risken för fel är stor i dessa situationer, antingen att fel uppgift lämnas eller att den uppfattas fel, bör föreningarna avstå från att lämna muntlig information. I stället får mäklaren hänvisas att på uppdrag av bostadsrättshavaren begära skriftligt utdrag.
Om föreningen väljer att lämna ut muntliga uppgifter ur lägenhetsförteckningen är det viktigt att påpeka att samma återhållsamhet gäller när utomstående begär muntliga uppgifter som när utdrag begärs.


Se även;
Medlems- och lägenhetsförteckning i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-27 klockan 01:39.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2015-01-15, 17:47
leif.lyons avatar
leif.lyon leif.lyon är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jul 2014
Inlägg: 8
Standard

Kan någon förtydliga vad som avses med "övriga utrymmen" i förteckningen nedan? Endast kök, kök och badrum, eller kök, badrum och ev. klädkammare, etc?

Obligatoriska uppgifter
Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning. Lägenhetsförteckningen ska för varje lägenhet innehålla uppgift om:
• lägenhetens beteckning, belägenhet, antal rum och övriga utrymmen
• datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen (tidigare Patent- och registreringsverkets, PRV, idag Bolagsverket)
• bostadsrättshavarens namn
• insatsen för bostadsrätten
• anteckningar om pantsättningKan någon förtydliga "övriga utrymmen"
Svara med citat
  #3  
Gammal 2015-01-15, 18:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Övriga utrymmen enligt lägenhetsförteckning

Med "Övriga utrymmen", avses inte ordinarie "rum" (som kök och badrum), eller klädkammare.

I huvudsak är det källarutrymme och vindsutrymme som avses.

Men jag håller med om att det borde uttryckts i klartext eftersom det med nuvvarande formulering kan dokumenteras lite godtyckligt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2016-04-27, 11:54
phov-weh phov-weh är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2013
Inlägg: 18
Standard

Nyheter i 6 §

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/160108.PDF
Svara med citat
  #5  
Gammal 2016-04-27, 17:37
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av phov-weh Visa inlägg
Vilket kapitel?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2016-04-27, 23:41
phov-weh phov-weh är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2013
Inlägg: 18
Standard

3 kap 6 para
Svara med citat
  #7  
Gammal 2016-04-28, 07:56
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av phov-weh Visa inlägg
3 kap 6 para
Gäller den för bostadsrättsföreningar?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2016-04-28, 08:42
phov-weh phov-weh är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2013
Inlägg: 18
Standard

Ja tillsammans med SFS 2016:111 Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/160111.PDF

http://www.bofakta.se/nya-lagregler?...ovember%202015
Svara med citat
  #9  
Gammal 2016-04-28, 10:29
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Tack! Jag ser att detta var mer att läsa än jag först förstod.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2017-06-29, 11:42
0Xb 0Xb är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2012
Inlägg: 294
Standard Verktyg/datasystem för register

Vilka datasystem finns det för sådana här register?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fusion av bostadsrättsförening Admin Faktabanken 1 2017-06-29 11:32
Brandskyddsdokumentation/Lägenhetsförteckning LEN Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2013-05-01 20:01
Lägenhetsförteckning Gnibbe Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 13 2013-04-16 10:33
Bevis för ägande annat än lägenhetsförteckning? Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-10-30 18:18
Medlems- och lägenhetsförteckning bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:44Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:08.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare