Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-09-17, 14:40
Krickan Krickan är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Inlägg: 13
Standard Andel och behörighet i ägarskap? Ingå i styrelse, valberedning, rösta, etc

Det är inte det lättaste att få reda på hur stor andel en lägenhetsinnehavare måste ha för att kunna ingå i en bostadsrättsstyrelse eller valberedning samt för att vara delaktig i röstningsförfarande på årsmöten? Ofta förekommer både en och två bakomliggande ägare som inte är befintligt boende i föreningen, men kan även vara så!
Vilken lag och lagtext gäller? - För det finns väl sådan som kan förtydliga!

Är det en sund styrelsepolitik att styrelseordförande tillsammans med mäklare medverkar till förmedling och direktförsäljning av lägenheter utanför visningar och budgivning? Vad anser lagen?

Med lite erfarenhet av hur det kan gå till inom Brf:r ställer man sig frågan: Hur svårt och problematiskt ska det vara att bo i en bostadsrättsförening! Behöver vi alla vara både jurister, revisorer och ekonomer och dessutom sitta i styrelsen för att ha ett minsta hum om vad som gäller, vad som pågår och hur beslut utförs!
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-09-17, 15:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad En brf ska styras, ledas och vårdas som ett företag

Vad gäller sista stycket i ditt inlägg så kan jag säga att man ska se en brf som ett företag.
En bostadsrättsförening ska helt enkelt skötas som ett företag med allt vad det innebär, inte minst i kompetens.

Att bo i en brf är inga problem
- så länge man inte bryr sig om något,
- så länge man struntar i att ens pengar går upp i rök,
- så länge man inte har några krav/önskemål, och
- så länge man inte är av motsatt åsikt till styrelsen.

Det viktigaste i en styrelse är sunt förnuft och öppenhet. Tyvärr är detta nog mindre vanligt och bostadsorganisationer som HSB gör inget för att öppna upp föreningarna så att medlemmarna kan se vad som försigår.

HSB kan i vackra ord tala om öppenhet och insyn, men vi ser sällan eller aldrig att HSB gör något konkret för att medlemmarna ska få en inblick i den verksamhet som vi alla vet är i princip så långt ifrån demokratisk som något kan vara.
Tvärtom så skyddar bostadsorganisationerna i alla lägen - och på alla sätt - styrelsen från medlemmar med åsikter och från medlemmar som vågar fråga och/eller ifrågasätta.

En av de största nackdelarna med att tillhöra en bostadsorganisation som HSB är därför att det gamla insynsskyddade systemet i brf:ar bibehålls av HSB.
Bostadsorganisationerna är inte på medlemmarnas sida, deras absolut enda intresse är den nuvarande styrelsen i varje brf. De vet att styrelseledamöterna är de enda som har något att säga till om i en brf.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-09-17, 16:21
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

För att kunna ingå i en bostadsättstyrelse behöver du inte vara medlem i föreningen, om inte annat står i stadgarna.
Likaså för att bli vald som valberedning.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-09-17, 17:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vem kan ingå i en brf-styrelse?

Ja, man behöver egentligen inte ha någon andel i föreningen överhuvudtaget för att kunna ingå i styrelsen eller valberedningen, om inte de lokala stadgarna säger något annat.

Men notera att föreningslagen (6 kap) säger följande;
Citat:
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte
stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat.
Vad som är lite kul är att HSB gör sin egna helt fria tolkning att det räcker med att man är medlem i HSB för att kunna väljas som styrelseledamot (man behöver alltså inte vara medlem i brf:en som man sitter i styrelsen för).
HSB gör den tolkning som passar dem bäst i varje stund och eftersom lagen i alla lägen "missat" att förklara vilken förening man ska vara medlem i så ges HSB denna möjlighet, tyvärr.

Vem som får vara styrelseledamot i en brf regleras i bostadsrättslagen, 9 kap;
Citat:
Bostadsrättsföreningens ledning


12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:
 • 1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.
 • 2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.
 • 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.
Och i föreningslagen, 6 kap (utdrag);

Citat:
6 kap. Föreningens ledning

1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna
att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.
Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska
bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie
föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga
delar gälla även suppleanter.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om
ledamoten eller den som har utsett honom begär det.
Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är
vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder
enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det
inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska
övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny
styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.
Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket
valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval
förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna ska tillsättas i
annan ordning än genom val av föreningsstämman inte har
utsetts, ska rätten förordna en ersättare på ansökan av en
styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon annan vars rätt
kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen. Lag (2008:15).

4 § Verkställande direktören och minst halva antalet
styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller
verkställande direktör. Att detsamma gäller den som är
underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om
näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte
stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat.
Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en
juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för
den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara
styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om
stadgarna saknar föreskrift om det.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot. Lag (2008:15).

4 a § Den som har varit revisor i en ekonomisk förening, vars
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad, får inte vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare
i föreningen, om inte minst två år har förflutit sedan han
eller hon lämnade revisionsuppdraget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig
för revisionen enligt 17 § revisorslagen (2001:883). Lag (2009:566).

6 § Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och
medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs.
På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller
justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande.
Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt
möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets
behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall
träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som
styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall
skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).

10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga
frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller
handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i
frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens.
Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

11 § Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören eller
någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma, om inte ett
förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem
som bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma skall vara
bosatt inom Europeiska ekonomiska sa marbetsområdet, om inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter något annat.
Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda föreningen
och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening.
Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket.

Om föreningen inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträdare,
skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på föreningens
vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till
någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1992:1242).

13 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en
rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel
åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat
föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.

14 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog en
rättshandling för föreningen, gäller inte rättshandlingen mot föreningen,
om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att
befogenheten överskreds.

15 § För registrering ska föreningen anmäla vem som har utsetts
till styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och
firmatecknare och vem som enligt 11 § har bemyndigats att på
föreningens vägnar ta emot delgivning samt deras postadress och
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.
Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner, ska detta anges.
För registrering ska föreningen även anmäla av vilka och hur föreningens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 §
anmäls för registrering och därefter genast efter det att
ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller
ska anmälas för registrering enligt första stycket.
Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller.
Bostadsrättsföreningars styrelser ger ofta felaktig information om vad som gäller avseende denna fråga.

Sammanfattningsvis:

Vem är valbar till styrelsen i en HSB-brf?
 1. För att kunna väljas in i styrelsen i en HSB-brf ska man vara medlem i HSB och/eller bostadsrättsföreningen, om inte stadgarna säger att även annan kan väljas som styrelseledamot.
  Något speciellt krav på andel i föreningen finns inte för att få ingå i styrelsen.
 2. Undantag är;
  - HSBs ledamot (dvs HSB-representanten), samt
  - make (som inte behöver bo i föreningen) eller sambo till bostadsrättshavare.
  Varken HSB-ledamoten eller medlemmens make/sambo behöver vara medlem varken i HSB eller bostadsrättsföreningen.
 3. Person som är försatt i konkurs, har näringsförbud eller är omyndig kan ej väljas till styrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-09-18 klockan 01:41.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt, men behöver inte göra det Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 16 2011-05-13 14:23
Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse Akva Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-04-08 10:46
Andelstal i brf, Andel, Betalningsgrundande Andel, Laglig grund Jubbedidu Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 55 2010-02-18 17:49
Regler om förråd i brf ska ingå vid lägenhetsköp? Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2010-01-27 11:15
Styrelse vill styra valberedning Loellan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-11-02 13:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:15.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare