Visa ett inlägg
  #39  
Gammal 2008-11-16, 13:36
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Vilka fel har HSB-ledamoten begått?

Svar från HSB Malmös styrelse, vice ordförande Maj-Britt Thulin

Citat:
Du säger: "HSB-ledamoten har bekräftat mottagandet av skrivelserna så här långt men blåvägrar att med ett enda ord kommentera något jag skrivit eller svara på någon fråga som har med stamrörsbytet att göra. Jag får inte ens svar på om han har för avsikt att ta tag i problemen (såväl med den nonchalanta styrelsen som med stamrörsbytesfrågorna). Så vad har man en HSB-ledamot till då, kan man undra? En HSB-ledamot som beter sig lika illa som resten av en usel styrelse tillför ju ingenting!"

Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse. Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera.

Du säger också:
Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?
Det har jag inte kunnat utläsa på din länk nedan.
Innan jag be styrelsen ta ställning till ovanstående behöver jag mera information.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt Thulin
Skrivelse #32, till HSB Malmös styrelse (#6)

Citat:
Ej mottagningsbekräftelse!
Du skriver;
"Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse".
Så är det inte!
Bengt har bekräftat mottagandet av en del av skrivelserna. Jag tänker inte räkna på hur många, men säg att ungefär 50 procent av mina skrivelser till Bengt har bekräftats.
Som det är nu så är det bara några av mina skrivelser som jag vet att de kommit fram till Bengt, och det är inte hållbart, eller hur?
1. Alla skrivelser som jag begär ska bekräftas, måste också bekräftas av Bengt. Hoppas vi är överens om det?

Ska en HSB-ledamot rätta sig efter styrelsebeslut?
Sedan skriver du;
"Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera".
Men det stämmer definitivt inte !!! Det är faktiskt så fel som någonting överhuvudtaget kan vara!
En ledamot - oavsett om det är en HSB-ledamot eller övrig ledamot, men naturligtvis särskilt om det är en HSB-ledamot pga dennes utökade ansvar, bl.a. genom sitt avtal - ska och får inte rätta sig efter beslut som på olika sätt är fel/bryter mot lag och stadgar. Att just detta styrelsebeslut (om det är sant, vilket vi inte vet) i sig inte bryter mot lag/stadgar är sedan en annan sak.

HSB-ledamot har inte tystnadsplikt, utan vårdplikt (vilket i praktiken nästan är motsatsen till tystnadsplikt)
Dessutom är det viktigt att känna till såväl att HSB-ledamoten inte har tystnadsplikt som att HSB-ledamoten inte behöver följa det påstådda styrelsebeslutet.
En HSB-ledamot har, precis som övriga ledamöter, en vårdplikt, och det innebär på intet sätt att ledamoten/HSB-ledamoten ska följa styrelsen. Tvärtom innebär det att varje enskild ledamot är enligt lag skyldig att göra det som är bäst för medlemmarna och föreningen i stort.
Jag kan bara hoppas att du förstår att Bengt, bl.a. genom att vägra svara på mina frågor, inte ens de frågor som är specifika för honom/HSB, bryter mot vårdplikten!
Just vårdplikten har brutits mot på ett flertal sätt, vilket framgår av min redogörelse såväl tidigare som i detta mejl.

OK att HSB-ledamot inte bryr sig om att medlemmarnas skrivelser och frågor ignoreras?
Du säger att min förening antagit samma policy som HSB Malmö att det är ordföranden som besvarar skrivelser, och att HSB-ledamoten måste rätta sig efter detta.

2. Men när då ordföranden inte besvarar någon skrivelse överhuvudtaget (vilket du kan se från länken du fick innan) trots att styrelsen (enligt Bengt, men som ingen sett något bevis för... jag vill nog se utdrag från styrelseprotokoll om detta) tagit ett beslut om att ordföranden ska göra detta så är något fel, eller hur?

3. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge där medlemmarna inte får svar (inte ens på direkt akuta frågor), och hur menar du att det i så fall är förenligt med såväl lagar som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

4. Menar du att HSB-ledamoten ska rätta sig efter styrelsebeslut (om detta är sant) som är endast till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?

5. Vem tycker du det är HSB-ledamoten ska arbeta för, styrelsen eller medlemmarna?

6. Att styrelsen skulle ha tagit detta beslut om att det är styrelsens ordförande som svarar är sedan något Bengt informerade om först efter den tionde skrivelsen (om jag minns rätt på rak arm, men någonstans där), alltså efter väldigt lång tid. Varför?

7. Tycker du inte det är märkligt att jag inte fick det beskedet från Bengt efter min första skrivelse? Tycker du HSB-ledamoten betett sig korrekt i detta avseende?

8. När sedan styrelsen i min brf vägrar att bekräfta att de tagit emot skrivelser (oavsett om det är på papper eller elektroniskt), så är också något fel, eller hur?
Styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse!

9. Samma sak här, menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge, och hur menar du att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?
10. Tycker du det är rätt att Bengt inte ska svara på följande frågor?;
a. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
b. Sedan när gäller detta?
c. För vilka frågor gäller detta?
d. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
11. Bengt hänvisar till ordföranden i min brf på dessa frågor trots att det är frågor riktade till HSB Malmö om HSB-ledamotens roll, men du ser inget fel i det?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är grundläggande för styrelsearbetet?
12. Utöver dessa HSB-specifika frågor så har jag även ställt frågor till styrelsen inkl. Bengt;
- Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
- Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
- När kommer jag i så fall att få svar?
Utan svar från varken Bengt eller resten av styrelsen.

OK att en HSB-ledamot inte tar det minsta ansvar för de fel och brott som styrelsen begår?
13. När en HSB-ledamot missköter sina uppgifter på detta allvarliga sätt, tycker du då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?

OK att en HSB-ledamot visar på en rejäl feghet i sitt uppdrag och gömmer sig bakom styrelsen?
14. Efter att du läst vad jag skrivit, anser du inte att HSB-ledamoten visat på en skrämmande feghet?
15. Tycker du det ingår i en HSB-ledamots uppdrag att gömma sig bakom resten av styrelsen, och inte ta det minsta ansvar för en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen?

Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
16. Är det inte din åsikt att HSB-ledamoten har ett större ansvar än övriga ledamöter (inte bara pga det särskilda avtal som HSB-ledamoten skrivit under)?

17. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt som, med det extra ansvar han har bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
T.ex.
a. frågan om vem som kommer att ansvara för de rör föreningen drar i medlemmarnas hall, badrum och kök.
b. med vilken rätt styrelsen drar rör i medlemmarnas bostadsrättslägenheter.
c. vem som får underhållsansvaret om det skulle bli som styrelsen sagt att medlemmarna själv får byta och bekosta detta byte av golvbrunn.
d. vad försäkringsreglerna för såväl fastighetsförsäkringen som för bostadsrättshavarnas egna försäkringar säger.

OK att HSB-ledmoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och endast företräder styrelsen (och sig själv)?
HSB-ledamoten har skrivit under följande;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
HSB-ledamoten företräder alltså inte styrelsen, utan alla föreningens 240 medlemmar.
18. Tycker du att HSB-ledamoten företräder medlemmarna eller styrelsen efter att ha läst det jag skrivit om händelseförloppet, där HSB-ledamoten inte svarat på en enda fråga, inte agerat vid en möjlig vattenskada, etc.?

OK att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
19. Tycker du att det är likabehandling när det är så uppenbart att styrelsen undviker såväl mig som mina frågor?
b. Även om det varit så att ingen annan heller får svar på frågor från styrelsen, tycker du att det är något en HSB-ledamot ska ställa upp på?

20. Tycker du det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på min fråga om vad HSB-ledamoten avser att göra för att jag ska få svar på mina akuta frågor?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
21. Kan det efter min redogörelse vara mer uppenbart än att det sista som råder är god ordning?

Styrelsen har inte utrett en enda av de ens mest grundläggande frågorna inför stambytet med tillhörande kostnader. Totalt kaos!

22. Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten är inblandad i detta kaos och de problem detta leder till i föreningen?

23. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten ställer upp på att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång i föreningen sedan det drog igång före sommaren 2008?

24. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten inte svarar på mina frågor om vad HSB-ledamoten avser att göra åt detta och därmed spär på den oordning som redan råder, alltså dessutom i strid med det avtal han skrivit under?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är ärlig samt inte agerar affärsmässigt till ekonomisk skada för föreningen?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
24. Tycker du HSB-ledamoten betett sig affärsmässigt här där det med största sannolikhet blir extra och onödiga kostnader pga först styrelsens dåliga förarbete och sedan pga den fördröjning av arbetet som jag förstår att styrelsens agerande leder till?

25. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att (oavsett det påstådda styrelsebeslutet om att ordföranden utsetts att svara på frågor... om det bara är mina frågor eller om det är andra medlemmars frågor framgår inte) vägra svara varken på föreningsfrågorna eller frågorna om hans roll som HSB-ledamot?
26. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att jag ska få svar på de föreningsfrågor jag ställt?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det som HSB förklarat är HSB-ledamotens roll och inte följer regelverk?
Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
27. Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
28. Tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
b. Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
c. Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du anser att HSB-ledamoten ska följa sina uppgifter och ta tag i detta.

HSB-ledamoten har i sin roll som sekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen ska svara på de fel han begått, och som sedan de blinda justerarna inte brytt sig om att korrigera.

29. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta utan hänvisa till andra?
HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när de inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som Bengt underlåtit att föra in i protokollet).

30. Efter mycket skrivande fram och tilbaka där jag klargör att jag kommer att stämma styrelsen rakt upp och ner, med skadestånd, för att de på detta allvarliga sätt bryter mot lagen så får jag beskedet från Bengt att de kommer att följa stämmobeslutet. Sedan händer inget! Är det ok, enligt dig?

31. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig? Det är ok att bryta mot lagen på detta flagranta sätt, utan att HSB Malmös styrelse bryr sig?

När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.

Är HSB-ledamoten mindre ansvarig än resten av styrelsen?
32. HSB-ledamoten är inte mindre ansvarig för de fel som görs av brf-styrelsen, eller hur?
33. Tycker du att styrelsen gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
b. Tycker du att HSB-ledamoten gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?

34. Tycker du att HSB:s jurister (och SBC:s samt Riksbyggens) har fel när de sitter på bostadsrättsmässan och säger att styrelsen är skyldig att agera i detta läge?

Vilka medlemmar har drabbats och på vilket sätt har dessa medlemmar drabbats ekonomiskt?
Maj-Britt, du skriver;
"Du säger också:Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt. Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?".
35. När arbetet i föreningen stannar upp så som de tvingats göra pga att styrelsen först inte utrett ens de mest grundläggande frågorna och sedan vägrar både att svara på frågor och att utreda frågorna tillsammans med mig, så hoppas jag att du förstår att risken är överhängande att samtliga medlemmar i föreningen drabbas av att arbetet förskjuts framåt i tiden, eller hur?

36. Jag hoppas också att du förstår att min (och andra medlemmars) planering med badrumsrenovering förskjuts pga styelsen agerande, vilket i sin tur också kan leda till fördyringar förutom det otal ökade problem detta leder till?

Vad är HSB-ledamotens roll i den skada föreningens medlemmar drabbas av?
Vad HSB-ledamotens roll i detta är?
Ja, HSB-ledamoten är till att börja med en del av styrelsen - och har bara därigenom ett mycket stort ansvar för alla de onödiga problem och kostnader föreningen drabbas av - men sedan har HSB-ledamoten i sin roll av tjänsteman på HSB Malmö ett utökat ansvar, vilket sedan även understryks av det avtal som HSB-ledamoten skrivit under.

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är något kvalificerat stöd/bollplank till föreningen?
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
37. Efter att du läst om vad som hänt i min brf, tycker du att HSB-ledamoten på något sätt kan betecknas som ett "kvalificerat stöd"?

Ingen trygghet, ingen omtanke, ingen samverkan, inget engagemang och ingen hållbarhet i beslut och agerande från HSB-ledamot
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
38. Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Kan du se något av detta?
39. Utan vare sig omtanke, samverkan eller engagemang - och inte tillstymmelse av trygghet för mig eller andra medlemmar, hur kan man överhuvudtaget bryta mer mot sina uppgifter som HSB-ledamot än vad Bengt gjort?

Alla regelverk bryts mot av HSB-ledamoten, vad ger detta för signaler?
40. Det känns som att allt som går att bryta mot det har brutits mot i denna historia, och HSB Malmös styrelse kan inte bara sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting när detta inträffar. Vad ger detta för signaler?

Ingen som helst moral eller etik från HSB-ledamoten
Moral och etik hos HSB-ledamoten lyser också den med sin frånvaro.

Och då har jag här inte ens gått in på den usla upphandling som gjorts av föreningen, vilket - som också klargjordes av juristerna på bostadsrättsmässan - kan leda till personligt skadestånd (dvs pengar ur egen ficka). Jag har heller inte berört hur Bengt och resten av styrelsen lurade medlemmarna genom att i kallelse uppge stambytet som "byte av kall- och varmvattenledningar".

Expertledamot, ja tack - HSB-ledamot som enbart är till nackdel för medlemmarna, nej tack!
Jag vill gärna ha en "expertledamot" i min brf, speciellt med tanke på hur illa lekmannastyrelsen sköter sina uppgifter, men då ska det inte vara en ledamot som arbetar för styrelsen i stället för medlemmarna, och som alltid befinner sig under HSB:s beskyddande vingar, som det fungerar idag. Nu skyddar HSB-ledamoten alla fel och brott som styrelsen begår och HSB Malmö skyddar i sin tur HSB-ledamoten. Det är inte bra!

Avslutningsvis...
Detta var bara lite snabbt ihopskrivet, men om inte HSB Malmös styrelse tar detta på allvar och snabbt reagerar med kraft och tydlighet så vill jag bara säga att HSB Malmös styrelse - i egenskap av högsta ansvarig för HSB-ledamöterna - blir högst delaktig i det som hänt.

Nu är ju du också HSB-ledamot, Maj-Britt, så du har kanske svårt att se detta med objektiva ögon, men tycker du ändå inte att det borde ha räckt med det första exemplet jag ger dig här för att anse att HSB-ledamoten betett sig på ett otillbörligt sätt?

Jag kan utveckla vad jag tagit upp ovan ännu mer, men hälften av det jag tagit upp känns långt mer än tillräckligt för att visa på de allvarliga fel som HSB-ledamoten begått, och jag hoppas innerligt att du kan se detta.
Svar från Maj-Britt Thulin;
Citat:
Du ställer nu massor av följdfrågor - dessa måste jag gå igenom innan du kan få svar - det kan ta ett tag - men svar kommer så småningom.
Mitt svar till Maj-Britt Thulin;
Citat:
Jag förstår att det är en hel del att sätta sig in i.
Jag hoppas emellertid att jag lyckats få fram allvaret i situationen och att inte bara jag utan hela föreningen har drabbats, och kommer att fortsätta drabbas pga en inkompetent styrelse där HSB-ledamoten inte tagit sitt ansvar och inte tillfört något, utan tvärtom skyddar styrelsen (och sig själv), vilket ofrånkomligen har förvärrat en redan innan mycket allvarlig situation.

Det är alltså en akut fråga, men jag litar på att du/styrelsen hanterar detta ärende så skyndsamt som det är möjligt.
Jag kan som sagt utveckla varje punkt jag tagit upp, om så önskas, men jag hoppas jag varit tydlig nog för att HSB Malmös styrelse ska ta tag i detta snarast möjligt, och göra vad som står i HSB Malmös styrelses makt för att på bästa sätt återställa den oordning som HSB-ledamoten varit högst delaktig i, och därför har ett alldeles särskilt stort ansvar för (HSB-ledamoten = HSB Malmös ansvar).

Det är också min förhoppning att HSB Malmö inte debiterar min brf för att försöka återställa den skada som HSB-ledamoten orsakat medlemmarna i min förening.
Svar från Maj-Britt Thulin;
Citat:
Jag har tagit del av mailet. Arbetar på svar.
Mitt svar till hela HSB Malmös styrelse;
Citat:
Om du inte skulle vara informerad om detta så har nu Bengt Skånhamre och resten av min styrelse valt att anlita Mats Engstrand mot mig (okänt vad hans uppdrag är).

Jag undrar nu också om du tycker att den HSB-ledamot som styrelsen ansvarar för och som även är tjänsteman på HSB ska ägna sig åt att bussa advokater på medlemmar bara för att de ställer frågor. Dvs exakt som HSB Malmös styrelse gjorde mot Brf Misteln när de bröt trenden inom HSB Malmö och ställde frågor?

Är det en strategi som HSB Malmö fortfarande håller fast vid, där engagerade medlemmar ska bemötas med advokat i stället för svar på frågor?

Hoppas även på snabb respons på mina tidigare frågor om HSB-ledamoten och hur HSB Malmös styrelse ser på detta, då dessa frågor blir särskilt viktiga i detta läge.


Not.
Brutit ut några inlägg härifrån och placerat i en separat tråd;
Skyddet för medlemmar i en bostadsrättsförening måste stärkas
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-28 klockan 02:23.
Svara med citat