Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2009-05-06, 13:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen

För att bli medlem i en HSB-bostadsrättsförening kräver HSB att man först är medlem i HSB-regionen (dock finns det inte någon kontraktuell förbindelse).

Inom HSB finns ett s.k. dubbelt medlemskap... i dubbel bemärkelse.
  • Som medlem i en brf som ingår i HSB-organisationen är man dels medlem i sin egen brf, där man bor, och dels är man medlem i den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö).
  • Sedan är den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö) dessutom medlem (i egenskap av juridisk person) i din brf.
  • HSB Riksförbund är en speciell avdelning som enskilda medlemmar inte är medlem i, utan det är bara HSB:s regionavdelningar som är medlem i HSB Riksförbund.
Att medlemskap i HSB är obligatoriskt vid köp av bostadsrätt i föreningen vill jag hävda står i strid med såväl den svenska grundlagen som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Artikel 11 i Europakonventionen skyddar såväl positiv föreningsfrihet som negativ föreningsfrihet, och gäller (i motsats till den svenska regeringsformen) även i förhållande till enskilda.

Föreningsfriheten är en del av de grundläggande fri- och rättigheterna och hör ihop med tankefriheten, yttrandefriheten och demonstrationsfriheten.

Positiv och negativ föreningsfrihet

Den positiva föreningsfriheten skyddar rätten att bilda och ansluta sig till föreningar och rätten för dessa föreningar att verka, medan den negativa föreningsfriheten skyddar rätten att inte tvingas tillhöra eller stödja en förening eller att straffas för att man valt att stå utanför den.

Systemet med tvångsmedlemskap som HSB har vill jag säga helt uppenbart står i strid med den grundläggande rätten till föreningsfrihet, dvs å ena sidan rätten att vara med i och verka för en förening och å andra sidan rätten att inte tvingas in i eller stödja en förening.

I den svenska regeringsformen har skyddet för den negativa föreningsfriheten utformats så att den inte gäller i förhållande till enskilda utan enbart mot tvång från det allmänna, dvs. från stat eller kommun. Jag anser dock att tvångsmedlemskap i en förening som i HSB ändå strider mot den svenska grundlagens principer.

Det är högst olyckligt att den nyligen avslutade grundlagsutredningen (Prop 2009) inte beaktat behovet av förändringar i grundlagen avseende föreningsfriheten.
Diskussionen om den negativa föreningsrätten och tvingande medlemskap i föreningar måste alltså fortsätta.

Du är fri att begära utträde ur HSB när du vill !!!

I HSB-bostadsrättsföreningens stadgar står det att man måste vara medlem i HSB för att beviljas inträde i bostadsrättsföreningen, men det står inte att detta medlemskap måste fortsätta under den tid man bor i bostadsrättsföreningen.
Mig veterligen har dock ingen tidigare utnyttjat detta för att avsäga sig medlemskapet i HSB trots att man bor kvar i sin brf.

Det finns inget uttalat krav att man måste vara medlem i HSB
I HSB:s normalstadgar, som HSB påtvingar brf:ar inom HSB står det;
Citat:
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.
§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det
att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra
frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen
kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.
Det står alltså inte ett ord om att man måste fortsätta vara medlem i HSB för att få bo kvar i sin bostadsrättsförening.
En brf har alltså ingen laglig rätt att kasta ut en medlem som begärt utträde ur HSB.

Kravet att vara medlem i HSB gäller enbart vid det tillfälle som man önskar inträde i en HSB-brf. Varken före eller efter detta tillfälle finns det något uttalat krav (varken i lag eller stadgar) om att man måste vara medlem i HSB.

Nedanstående tre punkter utreds närmare på sidan Gå ur HSB som medlem !
  • Det står alltså var och en fritt som bostadsrättshavare inom HSB att lämna HSB, få tillbaka de 500 kr man betalat i fast avgift och därmed slippa betala den årliga avgiften (på runt 500 kr, beroende på vilken region man tillhör).
  • Eller så kan medlemmen välja att fortsätta vara medlem i HSB som bosparare, och därmed betala en decimerad avgift.
  • Eller att kvarstå som medlem i HSB utan att vara bosparare och utan medlemskapet som krävs vid inträde i brf:en (den lägsta kostnaden för medlemmen).
Den stora frågan är;
Vad säger HSB om en medlem i en brf inom HSB begär utträde ur HSB?


HSBs medlemsavgift

I HSBs stadgar står det:
Citat:
§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med
högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift
för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.
Alltså;
1. Man skiljer på medlem i brf (person) och medlem i form av brf (med lägenheter).
2. Det står inte i stadgarna att bostadsrättsföreningarna ska betala avgift per medlem.
3. Vilket av två ovanstående alternativ som ska gälla för betalninge av medlemsavgift avgörs av HSB Malmö via fullmäktige.
4. Prisbasbeloppet ligger 2010 på 42 400 kronor. Det innebär att HSB Malmö ta ut upp till 1.272 kr/år per lägenhet !!!
5. "enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring"? Vad har lagen om allmän försäkring (1962:381) med något att göra? Där står inte ett ord om detta.

"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet"
Innebär det att brf:en ska betala medlemsavgift även för bostadsrättslokal? För hyreslokal? För hyreslägenhet?

Beräkningsgrunden för medlemsavgiften beslutas av fullmäktige och det tycks som fullmäktige i de fleast/alla regioner låtit sig luras av HSB att ta beslutet för det sämsta alternativet för medlemmarna (dvs enligt § 13 ovan) där bostadsrättsförening som är medlem i HSB betalar en avgift "för varje lägenhet"
.

Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB. Medlemmen får vid utträdet bara tillbaka sin andel i HSB men "medlemsavgiften" måste fortsätta att betalas in.

Hur kan en stämma med fullmäktige som ska verka för medlemmarnas bästa ta ett beslut om att HSB ska kunna ta ut en så hög avgift och dessutom till medlemmarnas nackdel eftersom avgift betalas, mot medlemmens vilja, även om man avsäger sig sitt medlemskap (enligt HSBs tolkning)?

HSB (fullmäktige) kan inte fatta beslut som går emot lagen.
Är det lagligt att ta ut medlemsavgift för icke-medlemmar? Dvs, Är det tillåtet enligt lag att ta ut medlemsavgift per sak (lägenhet) i stället för per medlem?
Det innebär ju att det inte är en medlemsavgift för medlemmen utran en föreningsavgift för bostadsrättsföreningen.
Måste inte medlemsavgiften vara kopplad till medlemmen?

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, men sedan lyder brf:en undra andra regelverk, och HSB har rätt att ta ut medlemsavgift.
Däremot så tror jag inte det är lagenligt att kalla en föreningsavgift för medlemsavgift så som HSB Malmö gör. Det torde inte vara förenligt med Europakonventionen.
Och ej heller tror jag det är lagenligt att HSB Malmö kan tvinga brf:ar hur medlemsavgifter ska betalas (dvs per medlem eller per förening).
Enligt deras resonemang slipper medlemen vid utträde sin avgift om medlemsavgiften betalas enligt alternativ 1 (medlemmen betalar själv). Men om medlemsavgiften betalas av föreningen per lägenhet så kan medlemmen inte tjäna ekonomiskt på att gå ur HSB Malmö.
Detta avgiftstvång medför ett tvångsmedlemskap som knappast är förenligt med hur det får gå till.
En medlem ska märka i plånboken om man går ur som medlem i en förening med medlemsavgift!


Utträde ur HSB
Citat:
Medlemmar som lämnar föreningen
Utträde
§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Om bostadsrättsförening
säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen.
En uppsägning ska göras skriftligen och sker med verkan från utgången av det räkenskapsår
som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.
"för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen"? Vad menas? Vad innebär giltigt beslut? Vem avgör detta baserat på vad?


Fråga: Kan en bostadsrättsförening som hör till HSB ta ut en medlemsavgift av HSB på samma sätt som HSB gör av bostadsrättsföreningen?
Svar: En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift.
De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.

Fråga: Hur gör man om man vill gå ur HSB Malmö (motsvarande gäller övriga regioner)?
Svar: Utträde ur HSB ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets slut. Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.Se även;

Gå ur HSB som medlem! - Utträde ur HSB

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! - 2009

- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011 (se även HSBleaks)


- Medlemsavgift och deposition inom HSB 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!!

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
(4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras
(5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
(4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!
- 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!
- 2012"HSB ser över register med döda själar"


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 12:25.
Svara med citat