Visa ett inlägg
  #3  
Gammal 2011-04-04, 09:21
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Lagrum

Allmänt

Lagrummet som måste beaktas för upprättande av årsredovisningar är brett, svårläst och snårigt. Ogörligt för en lekman att bli påläst i allt, men har man valt att bli granskad av en auktoriserad revisor måste man räkna med att han/hon är påläst, och då kan man inte bara göra som man vill.

Bokföringsnämdens anvisningar
Årsredovisningslagen

Tillkommer Skattelagstiftningen, Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar som måste beaktas enligt de associationsrättsliga principerna. Självklart kan det inte förväntas att en lekmannastyrelse ska vara uppdaterad om allt detta. Att lagar och bestämmelser är i ständig förändring gör det ännu svårare. Men lite koll kan man försöka sig på, framför allt då något nytt dyker upp som gör det obekvämt för föreningen att hålla fast vid de egna principerna och besluten. I det följande behandlas enbart det som har påverkat 2009 och 2010 års bokslutsbeslut.

Underhåll eller investering?

Redovisningsbyråns uppfattning, xxxxx och xxxxxx övertygande inställning och ett samtal till bokföringsnämndens rådgivning som bekräftade att rekommendationen gäller alla. En fasadrenovering är en kostnad om man inte byter material, t ex puts mot träpanel eller träpanel till puts då det kan vara motiverat att anse att det är en investering. Så här står det i Redovisningsrådets rekommendation RR-12 punkten 16:

Utgifter för reparation och underhåll av en tillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper så att dess prestationsförmåga motsvarar den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades skall redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Hade ovan beskrivna, allmänt accepterade praxis varit den allenarådande möjligheten, hade vi fått negativt i fritt eget kapital redan förra året. Då hade vi varit tvungna att bokföra hela utgiften för gårdsfasadrenoveringen som en kostnad.

Den räddande plankan

I Redovisningsrådets rekommendationer RR-12 finns det en annan punkt också, punkten 24 , lika tillåtet att tillämpa som
att tillämpa punkt 16 som har blivit den vanligaste att tillämpningen inom fastighetsbranschen.

”Viktiga delar av vissa tillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Så kan t.ex en masugn behöva ny inklädnad efter en viss nyttjandeperiod eller ett flygplan en ny inredning. Sådana delar bör, när så är möjligt, redovisas och därmed avskrivas som separata enheter eftersom de har en annan nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid än tillgången i övrigt (komponentavskrivning). Utgiften för att ersätta dylik enhet redovisas som anskaffning av en ny tillgång och eventuell kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.”

Man kan säga att kännedom om punkt 24 har räddat föreningen från att radera ut det fria egna kapitalet på ett bräde i samband med fasadrenoveringen och öppnat dörrarna för 2010 års bokslutsbeslut. Det kan löna sig att vara skeptisk och envis om man inte finner någon logik i experternas uttalanden.

Avslutande reflektioner

Bostadsrättsföreningar är enligt lag tvingade att följa samma regelverk som alla andra fastighetsägare, trots att det finns stora skillnader som måste få påverka den ekonomiska planeringen.
  1. En bostadsrättförening kan inte tillgodo göra sig skattefördelarna som tillämpningen av RR-12 16 kan resultera i för ägare till lönsamma
    kommersiella fastigheter.

  2. En bostadsrättförening har mycket lägre underhållskostnader än motsvarande ägare till en bostadsfastighet eftersom det inre underhållet ligger på medlemmarna och ingår inte i föreningens ekonomi.

  3. Reserveringar i underhållsfonder är en ”bostadsrättsuppfinning” och föreskrivs i alla mallstadgar för att möta lagkravet i BRL 9 kap. 5 § punkt 7, att man i stadgarna måste ange de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet
    av föreningens hus.

  4. Att underhållsfonderna ställer till problem för ganska många föreningar inser man efter studier av BRF årsredovisningar på nätet. Eller som vår revisor xxx xxxxxx har uttryckt det i mejl strax efter avslutad revision av 2010 års räkenskaper. ”Jag tycker att ni gjort rätt som börjar tänka i termer av komponentavskrivning eftersom det just för bostadsrättsföreningar blir så konstigt annars.”
Nu kan man hoppas att bokföringsnämnden tar fram lite vettiga regler för bostadsrättsföreningar inom ramen för det nya K-regelverket. K1 och K2 gäller från 1/1 2011. Bearbetning av K3 pågår. Det finns vissa planer på att även ta fram en K4 vägledning specifikt för bostadsrättsföreningar.
Svara med citat