Visa ett inlägg
 
Gammal 2008-11-17, 16:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Självförvaltning - Skatteverket

Utdrag från SKV 378 om självförvaltning

Självförvaltning
Den ersättning i form av avdrag på årsavgiften som en medlem i en bostadsrättsförening får för att utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet inom ett öppet system för självförvaltning är skattefri.
Enklare förvaltningsuppgifter är göromål som normalt kan utföras av alla medlemmar och som inte kräver speciell kompetens, exempelvis
• trappstädning
• trädgårdsskötsel
• enklare reparationer
• byte av glödlampor och annan förbrukningsmateriel
• tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.
Som enklare förvaltningsuppgifter räknas inte större reparationer och underhåll, rörarbeten, elarbeten, fasadmålning, omläggning av tak, arbete med föreningens redovisning eller styrelsearbete.
Undantaget från skatteplikt gäller endast till den del avdraget på årsavgiften inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala utgiften för förvaltningsuppgiften.
Ytterligare en förutsättning är att samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningen får avdrag på årsavgiften med samma belopp.
Varje lägenhet motsvarar en andel.
Vid beräkning av det skattefria utrymmet ska utgiften fördelas på samtliga lägenheter i fastigheten, oavsett om innehavarna deltar i självförvaltningen eller inte.
Avdraget på årsavgiften kan bestämmas med utgångspunkt från vad den entreprenör som anlitades före självförvaltningen debiterade eller från marknadspriset på orten.

Tidigare formulering (utgåva 4):
Skatteplikt föreligger inte för nedsättning av årsavgift
som en grupp av bostadsrättsinnehavare får för att utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet/-er. Med enklare förvaltningsuppgifter avses göromål som normalt kan utföras av alla bostadsrättsinnehavare och som inte kräver specialkompetens.
Som exempel kan nämnas trappstädning, trädgårdsskötsel, enklare reparationer, byte av glödlampor och annan förbrukningsmateriel samt tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.
Större reparationer och underhåll ingår således inte.
Rörarbeten, elarbeten, fasadmålning, omläggning av tak samt föreningens redovisning kräver specialkompetens och inryms inte heller.
Styrelsearbete kan inte heller ingå i ett system för självförvaltning, eftersom föreningsstämman beslutar om dessa uppdrag.
För att undantas från skatteplikt får nedsättningen inte vara större än den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för den eller de aktuella förvaltningsuppgifterna.
Samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningenska få nedsättning med samma belopp, oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.
Varje lägenhet anses motsvara en andel, oavsett lägenhetsyta.
Vid beräkning av det skattefria utrymmet ska kostnaden fördelas på samtliga lägenheter i fastigheten, oavsett om de deltar i självförvaltningen eller inte.
Beloppet bör i första hand bestämmas med utgångspunkt i vad den entreprenör debiterar som anlitas vid den tidpunkt när man övergår till självförvaltning.
I de fall någon sådan uppgift inte finns att tillgå, t.ex. om självförvaltning redan bedrivits en längre tid, får kostnaden för en viss åtgärd fastställas i varje
enskilt fall utifrån gällande marknadspris på orten.


Följande exempel illustrerar hur beräkningen av
skattepliktig respektive skattefri del kan ske
(exempel ur prop. 1996/97:119).

Exempel
I ett hus med tio lägenheter deltar fem i självförvaltning
avseende trappstädning och trädgårdsskötsel.

Den totala kostnaden för trappstädningen är 3 000 kr per månad.
De fem medlemmarna tar över halva trappstädningen,
vilket innebär att den inbesparade kostnaden är 1 500 kr per månad.

När det gäller trädgårdsskötseln är den totala kostnaden 2 000 kr per månad.
Detta arbete omhändertas i sin helhet av de fem medlemmarna.

Den inbesparade kostnaden är således (1 500 + 2 000 =) 3 500 kr per månad.
De fem medlemmar som deltar i självförvaltningen får
nedsättning på sin avgift med (3 500/5 =) 700 kr per månad.

Det skattefria taket utgör dock den totala kostnaden dividerat
med det totala antalet lägenheter, dvs. (5 000/10 =) 500 kr.

De medlemmar som deltar i självförvaltningen får alltså
skattefri nedsättning med 500 kr, och resterande 200 kr
utgör en skattepliktig inkomst av tjänst.

På den del av avdraget på årsavgiften som är skattepliktig inkomst av tjänst ska föreningen
• betala arbetsgivaravgifter (se sidan 25 under avsnittet ”Arbetsgivarredovisning”)
• lämna kontrolluppgift (se sidan 27).
Om en medlem, vid sidan av de sysslor som omfattas av självförvaltningen, mot ersättning även gör andra arbeten för föreningens räkning, är denna ersättning skattepliktig inkomst av tjänst.
Reglerna om självförvaltning gäller även hyreslägen*heterna i föreningen.


Tidigare formulering:
För det fall en medlem vid sidan av de åtgärder som
omfattas av självförvaltningen åtar sig att mot ersättning utföra även andra arbeten för föreningens räkning, är denna ersättning skattepliktig.
Bostadsrättsföreningen ska betala sociala avgifter på den del av nedsättningen som är skattepliktig (se sidan 26 under avsnittet ”Arbetsgivarredovisning”). Även kontrolluppgift över utgiven skattepliktig förmån ska lämnas (se sidan 28).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-31 klockan 13:20.
Svara med citat