Visa ett inlägg
  #8  
Gammal 2013-10-16, 23:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 402
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket undviker svara på frågor som visar feltänk

Ja, självklart kommer Bolagsverket inte att vika sig en tum från sitt felaktiga resonemang. Bolagsverket saknar uppenbart kompetens för att göra en bedömning i frågan. Det hindrar dock inte att man kan ställa Bolagsverket mot väggen och belysa hur galet de resonerar.


Johanna Sahlman skriver;
"I 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar talas om protokoll från styrelsemöten. Däri sägs ingenting om att de ska vara offentliga eller hållas tillgängliga."
.

6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar:
Citat:
8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verkställande direktören får inte vara ordförande.Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Johanna Sahlman säger att det i denna paragraf inte står något om att styrelsens protokoll ska vara offentliga eller hållas tillgängliga.
Jag konstaterar att det inte heller
står motsatsen, eller att stämman inte kan besluta om offentliga styrelseprotokoll.

Det finns väldigt mycket som inte står i lagen, men det innebär inte per automatik att allt som inte uttryckligen står i lagen är förbjudet.

Man kan undra över varför bolagsverket, av möjliga tolkningar, vill välja den absolut mest långsökta tolkningen att frånvaron av regelverk skulle innebära ett förbud av offentliga styrelseprotokoll.

Jag förstår inte på vilket sätt ovanstående citerade lagtext är relevant för min frågeställning om öppna styrelseprotokoll.

Fråga 1:
På vilket sätt innebär ovanstående citat från lagtexten att föreningens högsta beslutande organ är förhindrad att fatta beslut om offentliga styrelseprotokoll?
Johanna Sahlman skriver;
"I kommentaren till bostadsrättslagen, fjärde upplagan s. 308, samt kommentaren till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. s 213, sägs uttryckligen att styrelseprotokoll inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få ta del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen."
.

Vad som står i dessa kommentarer - som saknar koppling till lagparagrafen, vilket är synnerligen märkligt; exakt vem är upphovsman till dessa kommentarer och exakt i vilket skede skrevs dessa ursprungligen? - är inte på något sätt hinder för stämman att besluta om öppna styrelseprotokoll. Det säger endast att;
  1. Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet. Dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen.
  2. Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
    Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
  3. Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras (och i sådant fall censureras givetvis endast denna del, inte hela protokollet).
Fråga 2:
Kan Johanna Sahlman peka på något i förarbetena till lagen som säger att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga?
I så fall exakt vad och på exakt vilket sätt?


Fråga 3:
Om det varit lagstiftarens mening att delägarna skulle fråntas sin beslutsrätt specifikt i frågan om styrelseprotokollen är det givet att en så extrem avvikelse från den grundläggande strukturen och beslutsordningen i en brf skulle uttryckts i klartext redan i lagtexten.
Kan Johanna Sahlman, i lagtext eller tillhörande förarbete, hitta en sådan uttrycklig begränsning av stämmans beslutsrätt?
Johanna Sahlman skriver;
"En bestämmelse i stadgarna om att styrelsens protokoll ska delas ut till medlemmarna kan sägas innebära en inskränkning i styrelsens rätt att själv bestämma om spridningen av protokollen."
.

Självklart innebär det en inskränkning i styrelsens möjlighet (någon sådan uttalad "rätt" existerar bevisligen inte någonstans, i alla fall inte i lagen) att själv bestämma om spridningen av protokollen, i det fall stämman beslutar om offentliga styrelseprotokoll (100% av de beslut som stämman tar innebär en inskränkning av styrelsens rättigheter). Det säger sig själv och är ju helt uppenbart för alla. Det saknar naturligtvis i sig helt relevans för frågan om offentliga styrelseprotokoll.

Sedan känns det som en långsökt, krystad, omotiverad och uppenbart ogrundad hypotes från Bolagsverket att styrelsen står över föreningens högsta beslutande organ i frågan om öppna styrelseprotokoll.

Det står ingenstans - varken i lag eller kommentarer till lagen (eller ens i utlåtande från experter) - att det är uteslutande styrelsen som har denna exklusiva "rätt att själv bestämma om spridningen av protokollen" och att stämmans beslutsrätt inskränkts för offentliga styrelseprotokoll.

Fråga 4:
Var står det i lag och förarbeten till lagen att styrelsen har exklusiv rätt att besluta om spridning av styrelseprotokoll?


Fråga 5:
Styrelsens rätt att inte sprida de delar av protokollen som ev. skulle stå i strid med lagstiftningen (eller stadgar) inskränks emellertid inte på något sätt.
På exakt vilket sätt skulle denna rätt inskränkas, enligt Bolagsverket?


Läs vad jag skrev i mejlet som Johanna Sahlman svarade här på, utan att bemöta;
"En dylik stadgeparagraf om öppna styrelseprotokoll fråntar givetvis inte styrelsens skyldigheter i övrigt. Dvs att styrelsen inte ska skada föreningen eller kränka enskilda medlemmar. Det ena tar inte ut det andra. Det är viktigt att bolagsverket är införstådd med detta, och det är kanske här bolagsverket gjort ett tankefel? Det är trots allt så att lagen har företräde före stadgar."
.

Fråga 6:
Håller Johanna Sahlman med om att öppna styrelseprotokoll i sig inte hindrar styrelsen från att censurera de delar av styrelseprotokollen (vilket i övrigt torde vara tämligen sällsynt) som styrelsen måste censurera enligt lag och stadgar? Om ej, varför?
Johanna Sahlman skriver;
"En sådan bestämmelse, beslutad av föreningsstämman, skulle ju så att säga gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen. Däri ligger en motstridighet."
.

Fråga 7:
Vad specifikt är det Johanna Sahlman menar skulle "gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen"? Dvs exakt vad finns det i styrelseprotokoll som syftas på här?


Fråga 8:
Varför skulle ett beslut av föreningens högsta beslutande organ om offentliga styrelseprotokoll gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till? Lagen gäller ju fortfarande.
Menar Johanna Sahlman att allt som står i alla styrelseprotokoll går emot "vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen"?


Det ligger ingen motstridighet i detta. Inte mer än vad det gör för ett närmast oändligt antal andra stadgeparagrafer, om man väljer att bara låsa in sig på en specifik stadgeparagraf utan hänsyn till vad som sägs i lagen i övrigt.

Fråga 9:
Vari, rent konkret, ligger denna motstridighet som inte motsvaras av andra stadgeparagrafer, enligt Johanna Sahlman?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-14 klockan 21:19.
Svara med citat