Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Vem ansvarar för betalning av avgifterna i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8607)

Admin 2009-03-24 01:40

Vem ansvarar för betalning av avgifterna i bostadsrättsförening?
 
Vem ansvarar för betalning av avgifterna?

Bostadsrättshavaren svarar för samtliga förpliktelser gentemot föreningen. Detta innebär bl a att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för betalning av månadsavgifter även under den tid han upplåter lägenheten i andra hand med föreningens tillstånd. En försiktig bostadsrättshavare bör därför själv ombesörja betalning av månadsavgifterna under den tid andrahandsupplåtelsen varar för att vara säker på att nyttjanderätten inte skall förverkas.

Övergång till någon som inte är medlem Vid en övergång av bostadsrätten till någon som inte är medlem är den från vilken bostadsrätten övergått fri från förpliktelserna mot föreningen efter det att förvärvaren antagits som medlem, 6 kap 6 § Brl.

Övergång till annan medlem
Om den som förvärvar bostadsrätten redan är medlem i föreningen svarar den nye innehavaren av bostadsrätten för förpliktelser mot föreningen från den tidpunkt då föreningen underrättats om att bostadsrätten övergått till en medlem i föreningen. Någon särskild form för denna underrättelse föreskrivs inte i lagen. Skyldigheten att underrätta föreningen anses dock fullgjord då bostadsrättshavaren avsänt ett rekommenderat brev med uppgift om övergången till föreningen under föreningens vanliga adress.

Bodelning m m
En bostadsrätt som övergår till någon som inte är medlem i föreningen genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv samt vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion gäller att den från vilken bostadsrätten övergår blir fri från sina förpliktelser, när föreningen har underrättats om övergången på samma sätt som vid övergång till en medlem. Denna frihet från förpliktelser gäller även om förvärvaren inte antas som medlem och utövare av bostadsrätten.

Gamla förpliktelser
Ovanstående redogörelse har tagit sikte på vad som gäller för framtida förpliktelser vid en övergång. I 6 kap 8 § Brl regleras vad som gäller för de förpliktelser som fanns vid övergången. För övergångar som genomfördes innan den 1 januari 1996, ansvarar en förvärvare tillsammans med den från vilken bostadsrätten övergått solidariskt för de förpliktelser, som den tidigare bostadsrättshavaren haft som innehavare. Detta gäller även efter den 1 januari 1996 beträffande övergång som sker genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande. I dessa fall kvarstår det solidariska ansvaret och den nye bostadsrättshavaren övertar tidigare bostadsrättshavares skulder gentemot bostadsrättsföreningen.

Det solidariska ansvaret innebär att föreningen själv bestämmer mot vem man skall vända sig i första hand med sina krav. Föreningen kan kräva den nye innehavaren på månadsavgifter för tiden före förvärvet. Föreningen kan också åberopa förverkandebestämmelser avseende sådana avgifter som inte betalats av den förre innehavaren. Från den 1 januari 1996 gäller en ny bestämmelse där det solidariska ansvaret slopats. Det innebär att den som förvärvar en bostadsrätt inte längre övertar tidigare bostadsrättshavares skulder gentemot bostadsrättsföreningen. Om det finns gamla skulder vid övergången får föreningen således kräva den tidigare bostadsrättshavaren.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:10.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare