Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Skyldighet av synnerlig vikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8591)

Admin 2009-03-24 02:25

Skyldighet av synnerlig vikt
 
Skyldighet av synnerlig vikt

Bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet som är av synnerlig vikt för föreningen

I stadgarna anges att om bostadsrättshavaren åsidosätter sin skyldighet att vara medlem i HSB eller inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall göra enligt Brl, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, kan nyttjanderätten förverkas.

Frågan om medlemskap i HSB-förening uppmärksammades av lagutskottet i samband med 1971 års bostadsrättslag. Utskottet ansåg att villkoret i bostadsrättsföreningarnas stadgar att tillhöra en lokalförening inte innebar någon olägenhet för bostadsrättshavaren. Med hänsyn till det och till HSBs uppbyggnad och verksamhet anförde lagutskottet att det för HSBs bostadsrättsföreningar fick anses vara av synnerlig vikt att bostadsrättshavaren fullgjorde ifrågavarande stadgevillkor. Om bostadsrättshavaren trots stadgebestämmelsen säger upp sitt medlemskap i HSB-föreningen kan han förverka nyttjanderätten till lägenheten. Det bör noteras att denna fråga ännu inte prövats av en domstol.

Även andra förpliktelser som följer av stadgarna eller av särskilt avtal med bostadsrättshavaren kan leda till förverkande om de är av synnerlig vikt för föreningen.
Brott mot en stadgeföreskrift som enligt föreningens uppfattning är av synnerlig vikt medför inte ovillkorligen att nyttjanderätten är förverkad. Stadgevillkorets betydelse för föreningen får prövas i varje enskilt fall.

Frågan om det är av synnerlig vikt för föreningen att villkoret uppfylls skall bedömas objektivt av domstolen eller kronofogdemyndigheten vid prövning av förverkandefrågan. Därvid saknar det betydelse att stadgarna uttryckligen anger att ett visst villkor är av synnerlig vikt för föreningen.

Rättelseanmaning
Bostadsrättsföreningen är skyldig att tillställa bostadsrättshavaren en rättelseanmaning att genast vidta rättelse genom att utan dröjsmål uppfylla de särskilda stadgevillkor eller avtalsvillkor som föreningen åberopar. Någon frist för när föreningen måste lämna bostadsrättshavaren en rättelseanmaning finns inte. Uppsägning får dock inte ske förrän bostadsrättshavaren beretts möjlighet att vidta rättelse.

Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan föreningen sagt upp honom på grund av åsidosättande enligt denna punkt kan han därefter inte skiljas från lägenheten på den grunden.

Tidsfrist för uppsägning
Bostadsrättsföreningen måste säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag föreningen fick reda på att bostadsrättshavaren inte uppfyller den stadgeföreskrift eller avtalsföreskrift, som åberopas till grund för förverkandet. Om uppsägning inte sker inom den angivna tiden kan bostadsrättshavaren därefter inte skiljas från lägenheten på grund av förseelsen.

Uppsägningstiden
Sägs bostadsrättshavaren upp med åberopande av denna förverkandegrund får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Domstol kan dock ålägga honom att flytta tidigare.Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:41.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare