Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Förverkande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8584)

Admin 2009-03-24 02:17

Förverkande av bostadsrätt
 
Förverkande

Bostadsrätten är i Brl definierad som den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Denna rätt består av två delar. Bostadsrättshavaren har dels en andel i föreningen, dvs möjligheten att utöva sin rösträtt vid föreningsstämma m m. Vidare har bostadsrättshavaren, som innehar en lägenhet upplåten med bostadsrätt, en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Vid allvarliga kontraktsbrott mot föreningen kan bostadsrättshavaren i vissa i lagen angivna situationer förverka nyttjanderätten till lägenheten. Förverkandet leder till att bostadsrättshavaren inte har rätt att nyttja lägenheten. Han får dock tillgodogöra sig lägenhetens ekonomiska värde genom att lägenheten tvångsförsäljs av kronofogden, om parterna inte kommer överens om annat.

En förutsättning för att förverkandebestämmelserna skall kunna tillämpas är att bostadsrättshavaren har tillträtt lägenheten. Med detta avses: att den bostadsrättshavare som först innehar bostadsrätten efter det att upplåtelse skett har tillträtt lägenheten. Det förhållandet att bostadsrätten därefter övergått till ny bostadsrättshavare och denne inte tillträtt lägenheten saknar betydelse för tillämpningen av förverkandebestämmelserna.

Om bostadsrättshavaren efter upplåtelse inte tillträtt lägenheten har föreningen möjlighet att häva avtalet enligt bestämmelse i 7 kap 16 §.

Förverkandet följer med vid övergång av bostadsrätten.
Det skall också noteras att en förverkad nyttjanderätt följer med vid en övergång av bostadsrätten till ny innehavare. Den som förvärvar bostadsrätt genom överlåtelse eller annan övergång bör därför hos föreningen kontrollera att nyttjanderätten inte är förverkad.

Inga andra förverkandegrunder än som anges i lagen.
Lagens reglering av grunder för förverkande är uttömmande. Det finns således inte möjlighet för en förening att ta in särskilda föreskrifter i stadgarna som grund för förverkande utöver vad som anges i lagen. Lagbestämmelsen är tvingande på så vis att föreningen varken kan inskränka eller utvidga dess tillämpning i stadgar, upplåtelseavtal eller dylikt.

Det skall dock poängteras att föreningen själv väljer om man vill tillämpa förverkandebestämmelserna. Man är inte tvungen att tillgripa uppsägning även om förutsättningarna finns. Styrelsen får ta ställning till den frågan i varje enskilt fall. Många gånger kan föreningen få till stånd en rättelse utan att tillgripa uppsägning.

Ringa försummelse, rättelseanmaning
Förverkandebestämmelserna ger föreningen möjlighet att säga upp en bostadsrättshavare på grund av de i lagen angivna kontraktsbrotten. Detta är ett ingrepp i den nyttjanderätt utan tidsbegränsning som bostadsrättshavaren har. För att inte alltför bagatellartade förseelser skall leda till förverkande har i 7 kap 19 § Brl tagits in en generell bestämmelse att ringa försummelse inte skall leda till förverkande.

Brl 7 kap
Citat:

19 § Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
Vidare finns det bestämmelser i Brl om att föreningen i vissa fall måste anmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse samt att föreningen i vissa fall måste skicka rättelseanmaning inom viss tid för att inte förlora sin rätt att påtala försummelsen.


Kronofogden

Kronofogdemyndighetens arbete syftar till att fordringsägare ska få betalt för sina fordringar. Det gäller för privata fordringsägare, t.ex. banker och kontokortsföretag, såväl som för samhällets fordringar för skatter och avgifter.

Utmätning av en bostadsrättslägenhet är ett avgörande steg på vägen mot att bostadsrätten säljs "i exekutiv ordning", ofta på en exekutiv auktion.


Styrelsens skyldigheter vid en utmätning

Kronofogden ber troligtvis att få se utdrag ur lägenhetsförteckningen för den aktuella bostadsrätten. Föreningen ska då endast lämna ut uppgifter om namn, bostadsrätt, eventuellt obetalade avgifter till föreningen och om bostadsrätten är pantsatt.

Kronofogden har däremot inte rätt att ta del av vem lägenheten är pantsatt till och inte heller vad lägenheten kan anses vara värd eller vad andra lägenheter i huset sålts för. Därför ska styrelsen inte lämna ut rena kopior eller utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Efter utmätningen görs en oberoende värdering innan lägenheten säljs.

Om bostadsrättsinnehavaren inte flyttar frivilligt kan köparen begära hjälp med avhysning hos kronofogdemyndigheten.

När kronofogdemyndigheten utmätt en bostadsrätt underrättas föreningen skriftligen om utmätningsbeslutet. Då ska styrelsen göra en anteckning om utmätningen i lägenhetsförteckningen på samma sätt som när en bostadsrättslägenhet pantsätts.

En kopia av underrättelsen sparas i lägenhetsförteckningen. Föreningen bekräftar skriftligen till kronofogdemyndigheten att den har mottagit underrättelsen om utmätningsbeslutet. Utmätningen påverkar inte ägandet till bostadsrätten eller medlemskapet i föreningen. Därför ligger allt ansvar för avgifterna och lägenheten kvar hos ägaren till den utmätta lägenheten.

Att en bostadsrätt har blivit utmätt hindrar inte att bostadsrättshavaren säljer lägenheten. En förutsättning är dock att kronofogdemyndigheten ger sitt tillstånd. Det är alltså myndigheten som meddelar eventuellt förfogandeförbud, inte föreningen.

Föreningen kan alltså inte, t.ex. genom att vägra köparen medlemskap i föreningen på grund av utmätningen, hindra att ägaren överlåter sin bostadsrätt, trots att den är utmätt. Föreningen är däremot skyldig att informera köparen om att lägenheten är utmätt på samma sätt som gäller när en lägenhet är pantsatt.

Utmätningen, i likhet med vad som gäller vid pantsättning, följer med själva lägenheten, inte med bostadsrättsinnehavaren. Missar föreningen att anteckna utmätningen i lägenhetsförteckningen kommer utmätningen ändå att bestå. Den person som ovetande köpt en utmätt bostadsrätt kan å andra sidan rikta skadeståndskrav mot såväl säljaren som föreningen om utmätningen blir bestående och lägenheten säljs på exekutiv auktion. Samma gäller om lägenhetsförteckningen uppvisar sådana brister att föreningen saknar underlag för korrekt information om utmätningsbeslut.

Utöver anteckningen i lägenhetsregistret berörs normalt inte föreningen av utmätningen och den exekutiva försäljningen mer än vad som sker vid vanliga överlåtelser. Det kan vara lämpligt att någon från föreningen är närvarande vid den exekutiva auktionen för att lämna information om fastigheten och föreningen.


Se även;
Förverkande, Uppsägning

Förverkande, vem ska delges?

Förverkande, utomstående person i lgh

Förverkande, Tvångsförsäljning


När anses en bostadsrättshavare skild från lägenheten?

Underrrättelser avhysning, vad säger lagen?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:19.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare