Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Reservfond - principer för avsättning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=28920)

Ulrik 2018-03-06 07:58

Reservfond - principer för avsättning
 
I min BRF har vi två olika fonder, dels en yttre reparationsfond, dels en så kallad reservfond. Dessa två fonder har hängt med sedan föreningens bildande på 50-talet. Stadgarna är lika gamla och anger hur dessa båda fonder bildas, men dessa beskrivningar är vad jag kan se totalt överspelade.

Så heter det, när det gäller reservfonden, att "Reservfonden bildas genom årlig avsättning av 5 procent av föreningens årsvinst enligt 17 § 1 mom. första stycket lagen om ekonomiska föreningar intill i samma mom. andra stycket angiven omfattning. Dock skall, intill dess reservfonden uppgår till ett belopp motsvarande 5 procent av samtliga andelsvärden i föreningen, årlig avsättning till reservfonden ske med belopp motsvarande minst 0,1 procent av sagda andelsvärde."

Någon som förstår någonting av detta?

Att ha en reservfond i en BRF tillhör väl inte vanligheterna idag, eller? Men när föreningen nu ändå har en sådan fond, vad är idag lagstadgat kring hur föreningens stadgar måste se ut med hänsyn taget till principerna för avsättning av medel till reservfonden?

Eftersom vår förening är så gammal, och stadgarna inte uppdaterats, förstår ju var och en att den vinstdisposition som görs på årsstämman, alltså där man av "årets vinst" avsätter medel både till yttre reparationsfonden och till reservfonden, frångått alla principer för hur dessa avsättningar ska tillgå. När jag tittar tillbaka på tidigare års årsredovisningar så ser jag dessutom att styrelsen under ett flertal år avsatt exakt samma belopp, varför man kan säga att de ursprungliga principerna för avsättning av medel ersatts av ett beloppstänkande. Sannolikt har man tänkt som så att huvudsaken är att medel avsätts.

Men om man ändå vill ha med någonting i stadgarna om principer för beräkning och avsättning av medel till reservfonden, vad bör då anges? Finns något lagutrymme som styr detta?

Jag tycker det är enklare med den yttre reparationsfonden eftersom stadgarna redan anger att "Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll."

Harald 2018-03-06 09:17

Reservfond finns inte längre. Att stadga anger det spelar ingen roll - lag gäller över stadga. Blir förvirrat för er eftersom ni inte gjort "läxan" och uppdaterat stadga löpande i takt med att lagarna ändras.

Yttre fond finns kvar men har ingen direkt påverkan på pengarna i föreningen - det är bara en redovisningsmässig omföring inom eget kapital. Viktigare är att skaffa sig förståelse för varför fonden finns och vad dess syfte är. Finns bra beskrivet i BFNAR 2003:4 (Googla).

Här kan man se att hela idén är att föreningen skall kapitalbinda i erforderlig omfattning så att den kan möta kommande underhållsbehov.

Så det är detta ni skall fokusera på. Se till att föreningen tar in tillräckliga pengar för att kunna betala för sina underhållsprojekt.

Detaljerna är sedan formaliteter eller strategier:

-Hur det bokförs är egentligen en akademisk fråga, inte många begriper ändå och ingen myndighet kontrollerar ert arbete.

-Hur det praktiskt hanteras, d v s om ni sparar stora belopp på konto eller om ni amorterar för att öppna upp låneutrymme har mer att göra med strategier och vad man tror är smartast.

Jag har hittills aldrig stött på en förening som skött "yttre fond" exemplariskt vilket alltså skulle betyda att: Värdet på allt som slitits ner på huset finns ackumulerat i pengar inom yttre fond, och motsvarande belopp finns dessutom i kassan."

Andy22 2018-03-06 15:03

Att reservfond inte finns visste jag inte, tack för upplysningen.

Garfunkel 2018-03-06 16:46

Grattis till era nya stadgar!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Ulrik (Inlägg 70121)
I min BRF har vi två olika fonder, dels en yttre reparationsfond, dels en så kallad reservfond. Dessa två fonder har hängt med sedan föreningens bildande på 50-talet. Stadgarna är lika gamla och ....

Då är det bara att gratulera er förening som äntligen får ny stadgar!

http://bolagsverket.se/om/oss/nyhete...ndring-1.14476

Harald 2018-03-06 21:18

Citat:

Att reservfond inte finns visste jag inte, tack för upplysningen.
Försvann ur lagstiftningen 1971 om jag förstått rätt...

Garfunkel 2018-03-06 22:15

2006 är nog mera rätt!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 70137)
Försvann ur lagstiftningen 1971 om jag förstått rätt...

1 januari 2006 försvann kravet på reservfond.

Harald 2018-03-06 23:33

Från bokföringsnämnden:

Citat:

Bestämmelsen om avsättning till reservfond gällde före 1971 års bostadsrättslag även för bostadsrättsföreningar. Bestämmelsen togs bort, eftersom den ansågs sakna betydelse. Det hänvisades härvid till att bostadsrättsföreningar har till ändamål att tillhandahålla sina medlemmar lägenheter till självkostnadspris och därför i regel inte redovisar någon årlig vinst. I stället infördes en regel om skyldighet för bostadsrättsföreningar att avsätta medel för säkerställande av underhållet av föreningens hus (se prop. 1971:12 s. 143 f.).”

Ulrik 2018-03-07 07:06

Om kravet på reservfond är borta är ju saken klar. Då kan vi slopa reservfonden. Två frågor återstår dock:

(1) Var det 1971 eller 2006 krav på reservfond togs bort?
(1) Till reservfonden är bokfört ett belopp - vad händer lämpligen med det beloppet?

Harald 2018-03-07 12:11

Orkar inte gräva allt för djupt nu, men kan tänka mig att:

För bostadsrättsföreningar togs kravet bort 1971.

För andra föreningar togs kravet bort 2006.

Men det hela är en akademisk diskussion som saknar betydelse, det viktiga är att den inte finns kvar idag.

Reservfonden bör väl vara en del av ert egna kapital och bokas då bort från reservfont till underhållsfond.

Erik Albert 2018-03-07 16:19

Avsättning till underhållsfond
 
Ett av de problem som bostadsrättsföreningar brottas med är avsättningen till det långsiktiga underhållet. Trots att utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden föreslog att avskrivningar och avsättning till underhållsfond ska gälla även i fortsättningen, envisas många med att inte ta in detta. Man vill så gärna ha en annan lösning med framåtriktat sparande kopplat till underhållsplan. Detta har utredningen sagt nej till. Varför fortsätter man då att envisas, t.ex. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna och en del medlemmar på det här forumet?

Att utredningen sa nej till detta berodde på att avsättningen till underhåll i så fall hade blivit godtycklig. Nu kan man i stället utgå från anläggningskostnaderna och genom avskrivningar och avsättning till underhållsfond skapa ett rättvisare sparande där man även tar hänsyn till generationsfrågan.

Men det krävs ytterligare klargöranden från Bokföringsnämnden. Bl.a. måste man ge riktlinjer till hur man vid avsättningen till underhållsfond ska förhålla sig till inflation och prishöjningar.

Att man inte heller föreslog att man skulle förbjuda fleråriga underskott var enligt min mening ett misstag.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare