Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Motioner på HSB Stockholms stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4603)

stephan 2008-10-19 00:03

Motioner på HSB Stockholms stämma
 
Läs dessa motioner och fundera på vem, för vem dessa motioner fanns med på stämman.

Och sist men inte minst HSB stockholms styrelse svar på dessa motioner.

Jag återkommer i detta.
'
Men gärna många synpunkter från er först.

Motioner och beslut

Förresten jag kan kommentera redan nu att om det var en annan branch, skulle några få "sitta av" en del för "inside information"?

Admin 2008-10-19 14:12

Synd om medlemmarna i HSB Stockholm
 
HSB Stockholm är bara ett enda stort skämt. Denna organisation är helt bedrövlig, och jag kan bara säga att jag är glad över att jag i alla fall inte är medlem i HSB Stockholm. Mycket värre kan det inte bli i en organisation.

Nu är HSB Riksförbund och HSB Stockholm bundisar med varandra, men annars är det obegripligt att HSB Riksförbund inte går in och styr upp HSB Stockholm lite.

Sedan förstår jag inte varför du, Stephan, inte skickar in motioner till HSB Stockholm för att väcka dem lite. Du skulle kunna kopiera de flesta motioner som jag skrivit till HSB Malmö och justera dem lite, så fungerar de lika bra i HSB Stockholm som i HSB Malmö. Det gäller alla regioner i Sverige. Med ett yrkande per motion skulle du snabbt kunna få ihop flera hundra motioner bara utifrån mina motioner.

HSB Stockholms 8 motioner från 500 fullmäktigeledamöter;
Citat:

Motioner och beslut

Åtta motioner hade inkommit till stämman. De handlade bland annat om klimatförändringar, sjökommunikationer, tomträttens värde och satsning på vindkraft.

1. Klimatförändringar
I motionen om klimatförändringar föreslogs att HSB Stockholm ska utse en arbetsgrupp för att utforma en policy om hur nära vatten och var man kan bygga nya bostäder. Stämman beslutade att HSB Stockholms styrelse ska tillskriva styrelsen för HSB Bostad att beakta klimatförändringarnas effekter vid fortsatt planering av nyproduktionen.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att HSB Stockholm ska skriva till HSB Bostad.
Ja, vilket meningsfullt resultat på motionen att HSB ska skriva till varandra att de ska beakta klimatfrågan!

2. Sjökommunikationer
Motionen om sjökommunikationer till och från HSBs nya bostadsområde Finnboda bifölls. HSB Stockholm kommer tillsammans med Stadshuset och Landstinget att försöka etablera en angöringsplats för båttrafik vid Finnboda.

3. Medlemsdemokrati och personuppgiftslagen
Motionen om att HSB ska utreda ämnet medlemsdemokrati och personuppgiftslagen och ge tydliga riktlinjer utifrån gällande lagstiftning och HSBs etikregler, samt att skapa bättre villkor och balans för enskilda medlemmars yttrandefrihet, avslogs. Detta motiverades bland annat med att styrelsen förväntar sig att de bostadsrättsföreningar som är medlemmar hos HSB behandlar sina medlemmar lika och följer de lagar och regler som finns i samhället samt respekterar rådande riktlinjer från exempelvis Datainspektionen.
Min kommentar:
Det är uppenbart att styrelserna inom HSB lär sig dumheter av varandra, i detta fall från HSB Malmö.
Styrelsens svar här är så rent ut sagt korkat att man häpnar.
Styrelsen "förväntar sig"? Alltså baserat på ingenting (dessutom vet vi med säkerhet att det inte är som styrelsen "förväntar sig")!
Ja, vad ska vi då med riktlinjer och regelverk till överhuvudtaget? Vi kan ju alla bara förvänta oss att alla gör rätt!

4. Andrahandsuthyrning
Motionen om andrahandsuthyrning föreslog bland annat att HSB Stockholm ska yttra sig allmänt om proceduren med tillstånd för andrahandsuthyrning, och göra en bedömning av långa uthyrningsperioder.
Motionen avslogs, bland annat med motiveringen att styrelsen förväntar sig att de bostadsrättsföreningar som är medlemmar hos HSB behandlar sina medlemmar lika och följer de lagar och regler som finns i samhället samt respekterar rådande rättspraxis.
Min kommentar:
Ännu ett rejält korkat svar från styrelsen!
Det är oförklarligt att fullmäktigeledamöterna finner sig i dessa "idiotsvar" från styrelsen!
Är det verkligen så att endast de absolut dummaste medlemmarna blir fullmäktigeledamöter?

5. HSBs och brf:s roll som samhällsekonomisk motor
Motionen om att HSB Stockholm ska utveckla insikten om bostadsrättsföreningars samhällsekonomiska roll besvarades bland annat med förklaringen att HSB engagerar sig i den bostadspolitiska debatten och även fortsättningsvis kommer att göra det.
På förbundsstämman har HSB-rörelsen gemensamt ställt sig bakom de gemensamma kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Självklart grundar sig HSB Stockholms egen verksamhetsplan på dessa kärnvärderingar.
Min kommentar:
HSB Stockholm vill inte redovisa varken motioner eller ens motionernas yrkanden så det är svårt att förstå vad som menas, men från HSB Stockholms sammanfattning här kan vi i alla fall konstatera att motionen inte lett till något konkret.

6. Bygg energismartare hus
Motionen om att bygga energismartare hus ansågs besvarad med motiveringen att HSB Stockholm arbetar tillsammans med HSB Bostad för att få en så effektiv nyproduktion som möjligt ur miljö- och energisynpunkt och att målet är att överträffa myndigheternas krav inom dessa områden.
Min kommentar:
HSB Stockholm vill inte berätta resultatet så vi kan förutsätta att motionen avslogs (= "anse motionen besvarad")

7. Satsa på vindkraft
Motionen om att HSB Stockholm ska satsa på vindkraft och bland annat på lämpligt sätt underlätta för bostadsrättsföreningarna och för enskilda medlemmar att på ett bra sätt köpa vindkraftandelar, samt att själv överväga att köpa vindkraftandelar, bifölls. Styrelsen arbetar vidare enligt motionens instruktioner.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att motionen faktiskt bifölls.
Men för den som är lite insatt i hur det fungerar inom HSB så har detta bifall till motionen ingen praktisk betydelse.

8. Tomträttens värde
Motionen om tomträttens värde, som bland annat föreslog att bostadsrättsföreningar vid ett eventuellt friköp av tomtmark ska ha minst samma rabatt som villaägare, bifölls. Styrelsen fick i uppdrag att med kraft fortsätta driva frågan.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att motionen faktiskt bifölls.
Men för den som är lite insatt i hur det fungerar inom HSB så har detta bifall till motionen ingen praktisk betydelse.

2008-04-23
Se bl.a.;

Hur skriver man en motion?

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren

per_a 2008-10-19 14:39

Bli medlem
 
Går det inte att bli medlem i Stockholm och sedan bara tuta in alla motionerna? Man kan väl bli medlem på flera ställen och göra likadant? Eller det går bara att vara medlem på en ort?:5:

Admin 2008-10-19 15:02

Ingen begränsning på hur många regioner man kan vara medlem i
 
Det är en smart idé :4:

Man kan vara medlem i alla 33 regionföreningar samtidigt.

I Malmö kostar ett medlemskap som bosparare 50 kr (under förutsättning att man är under 26 år, annars kostar medlemsavgiften 160 kr), och jag gissar att det är ungefär motsvarande i alla regioner.

Till en kostnad av drygt 1.500 kr så kan man alltså bli medlem i alla HSB:s regionala föreningar med full motionsrätt till HSB-regionernas alla stämmor!

Men å andra sidan så är i alla fall jag inte beredd att ta denna kostnad själv.

Bäst är om en medlem i varje region tar sitt ansvar som medlem och väcker sin region med ett antal motioner.

HSB Norra Bohuslän

På HSB Norra Bohusläns senaste årsstämma (2008-04-24) ser jag att det var 16 deltagare. Inklusive styrelsen!
I HSB Norra Bohusläns stämmoprotokoll kan man dessutom läsa följande;
Citat:

§2. Ordförande
På frågan, om förslag till ordf för stämman, föreslår valberedningen Kent-Olof Stigh, vilket stämman beslutar.
Kent-Olof Stigh tackar för förtroendet att få leda årets stämma, samt jämför dagordningen med den som kommer att gälla för HSB Malmös kommande årsstämma, där 210 motioner skall behandlas.

Inte en enda motion behandlades på HSB Norra Bohusläns stämma !

HSB Göteborg

Kunskapen om när man kan lämna in motioner har spritt sig till Göteborg.
HSB Göteborg är en mycket sluten organisation och informerar inte medlemmarna om stämmobeslut, men följande står nu att läsa på HSB Göteborgs webbplats;
Citat:

HSB Göteborgs höststämma 11 oktober 2008

Lördag 11 oktober genomfördes HSB Göteborgs höststämma på Svenska Mässan, Göteborg. Stämman var uppdelad i två delar: först den mer formella delen med beslutsärenden, och på eftermiddagen en mer seminarieinriktad del kring frågor om kvalitet i byggandet samt bostadsrätten i framtiden.

Nya stadgar för HSB Göteborg antogs i ett första beslut. Avsikten var att detta skulle varit ett andra beslut som bekräftade ordinarie årsstämmans beslut i våras, men sedan ett korrekturfel upptäckts i texten, vilket gjorde en av paragraferna felaktigt formulerad, rättades detta – och då var texten inte identisk med den som beslutades i våras. Härigenom får proceduren göras om med ytterligare en extrastämma, sannolikt senare i höst, då det krävs likalydande beslut på två olika stämmor för att nya stadgar ska kunna registreras.

Stämman utsåg också ombud samt ersättare för dessa till HSB Riksförbunds HSB-stämma 27-28 maj 2009 i Stockholm. Antalet ombud beror på medlemsantalet vid årets utgång, varför vi inte i dagsläget vet det exakta antalet ombud. Men det bedöms bli ca 14 ombud för HSB Göteborgs del. Stämman beslöt om en lista med 22 personer i numrerad ordning, där de som står överst blir ombud till det antal vi skall ha, och övriga blir ersättare.

Även tre motioner behandlades. I samtliga fall beslöt stämman efter diskussioner att bifalla styrelsens förslag, vilket i två fall (motioner om HSB Brf Valö Fyr och om ny typ av register över bostadsrättsföreningar) innebar att de avslogs, medan den tredje motionen, som handlade om regelverk m m för stämmoordförande, förklarades besvarad med styrelsens yttrande.

Under eftermiddagen diskuterades kvalitet i byggandet samt bostadsrätten i framtiden, och stämman uppdrog åt styrelsen att mot bakgrund av diskussionerna utforma motioner till Riksförbundets HSB-stämma om dessa frågor.

I övrigt kan noteras att stämman gästades av HSBs förbundsordförande Kent-Olof Stigh, som också fungerade som stämmoordförande, samt att VD Lars Göran Andersson under punkten ”Aktuella HSB-frågor” bland annat redogjorde för arbetet med ny organisation.
HSB Norr

På HSB Norrs årsstämma 08-05-16 (fullmäktigesammanträde med röstlängd - notera att här gör man inte som i HSB Malmö där HSB Malmö gör allt för att dölja vilka som deltagit på stämman) så deltog en klart högre procentdel än normalt inom HSB, hela 84 stycken fullmäktigeledamöter!

Men trots det för HSB ovanligt höga deltagandet så behandlades inte en enda motion på årsstämman!


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:43.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare