handdator

Visa fullständig version : Kvar som medlem i brf enligt BRL 2:11


John
2009-05-24, 21:48
Jag har en fråga om hur bostadsrättslagen 2:11 ska tillämpas. I vår förening flyttade en medlem för ett år sedan. Medlemmen satt då i styrelsen och i samband med att hon lämnade föreningen adjungerades hon i stället för att sköta ekonomin. Inget konstigt så långt.
Det visar sig nu ett år senare att hon inte fick start det företag hon tänkt sig driva och av vilket vår förening skulle köpa den ekonomiska tjänsten, det är för mig okänt varför men det spelar i sammanhanget i roll.

Nu har styrelsen, ca 9 månader efter det att hon lämnade vår förening fattat ett beslut enligt ovan nämnda paragraf att hon skall kvarstå i föreningen. Detta för att hon åter skall kunna väljas in i styrelsen och få styrelsearvode i stället för konsultarvode. Min fråga är om ett sådant beslut är korrekt. Av lagtexten framgår ju att man kvarstår som medlem om styrelsen har fattat beslut om detta.

Ett sådant beslut borde väl i så fall fattas före eller senast i samband med att medlemmen lämnar, eller ?

MikHo
2009-05-24, 22:13
Om beslut inte togs när kvinnan sålde sin bostadsrätt så anses kvinnan ha uträtt ur föreningen och därför blir frågan om hon kan BLI medlem igen utan att köpa en ny bostadsrätt.


2:11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem. Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.2:1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.
I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.