handdator

Visa fullständig version : Inför årsstämma i vår förening


Magnus
2009-05-13, 21:11
Någar frågor inför årstämma

1. Det är mindre än en vecka innan årsstämma och ingen revisorberättelse är utdelad. Är inte styrelsens skyldig att dela ut den minst en vecka innan?

2. I verksamhetsberättelsen omtalas beslut och åtgärder som utförts under kalenderåret 2008 och våren 2009. Årsredovisningen avser kalenderår 2008. vad gäller då betr godkännade av årsredovisningen? Godkänner vi då även det som utförts våren 2009. Vad gäller betr ansvarsfrihet för de beslut som styrelsen fatta våren 2009, avtal som tecknats, beställda reparationer osv. Får styrelsen ansvatsfrihet äve för det som utförts våren 2009?

3. I kallelsen finns ett antal motioner inlämnade av medlemmar. Är det ok att styrelsen har kommenterat dessa och rekommenderat bifall eller avslag. Det finns motioner som berör hur styrelsen skall arbeta framgent som de rek. avslag på. Är detta ok?. Den nu sittande styrelsen vet ju idag inte om d blir omvalda?

4. Styrelsen har enl verksamhetsberättelsen tecknat avtal om installation av bredband i föreningen. Bör inte ett sådant beslut förgås av stämmeobeslut?

Admin
2009-05-13, 21:24
1. Kallelse ska ha gått ut senast två veckor före årsmötet.
Tyvärr gör luckor i lagen (såväl idag som med föreningslagsutredningens förslag) det möjligt för styrelsen att hålla inne med stämmohandlingarna.
Dock ställer lagen krav på att den som begär det ska få ta del av handlingarna, alltså inkl revisionsberättelsen under de två veckorna före stämman.

2. Ansvarsfriheten gäller bara innevarande (= föregående) redovisningsår. Men beviljandet av ansvarsfriheten är mest ett spel för galleriet. Det har ingen praktisk betydelse (och därför fundrar man också på att avskaffa denna procedur).

3. Ja, det är så det fungerar. En styrelse vet aldrig om den får sitta kvar, men det är definitivt styrelsens uppgift att ge sin syn på motionerna (även om tyvärr detta inte är lagstadgat).

4. Jo, tecknande av bredbandsinstallation borde föregås av ett stämmobeslut. Det finns inget direkt lagkrav för detta, men kanske indirekt. Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, inte utbyggnad, såtillvida inte stämman ger styrelsen detta uppdrag.

stephan
2009-05-13, 22:33
Lagen om ekonomiska föreningar kap 7.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.


Björn lunden säger i sin bok Bostadsrätt:

"Den som vill ska också kunna få en kopia hemskickad"

eldaren
2009-05-14, 12:12
Det är riktigt att lagen säger det, men vad blir påföljden om styrelsen inte följer lagen.
En annan exempel - Vi har i vår förening efterlyst protokoll från förra stämman i över 9 månaders tid, den har uppenbarat sig först efter drygt 10 månader. Men lagen säger att en medlem har möjlighet att ta del av protokollet om så önskas. Samma sak här, det verkar att om styrelsen "struntar" vad medlemmarna önskar ta del av, så händer ingenting i alla fall. Den stackars medlemmen blir bara "en obäkväm" gnällis.

totiki
2009-05-14, 12:30
Nej, det blir ingen påföljd. Och inte för de flesta andra missförhållandena som råder i BRFr heller.
Domstolarna klarar inte av väldigt många av de brott som faller under allmänt åtal överhuvudtaget och polisen lägger ner en stor del av alla anmälningar som kommer in utan utredning.

Det beror dels på att det inte finns något att tjäna på (i pengar/skatter/böter) för samhället på BRFernas missförhållanden. Och det kostar dessutom genom polis & domstolsinsatser. Av den anledningen lämnas boendemarknaden vind för våg och endast det mest flagranta uppmärksammas. Och då genom media.
Därför behövs den myndighet som jag tjatar om. En sådan skulle kunna ha fasta bötesbelopp på uppenbara brister i hanteringen och också utredningsansvar. Det skulle snabbt strama till skötseln av BRFr. Det skulle förmodligen kunna innebära sänkta kostnader för försäkringar och förbättra lånevillkoren hos banken. Men detta är inte någon utveckling som någon annan än de boende är intresserade av.

totiki
2009-05-14, 13:38
Skulle ju inte ens behöva handla om pengar. Utan som hos Reklamationsnämnden att BRFn åker upp på "svarta listan" vilket skulle sänka värdet vid en försäljning. Drabbar styrelsen lika och sätter press på medlemmarna att tillse att styrelsen sköter sitt åtagande.

Admin
2009-05-14, 16:16
Ingen tvekan om att en dylik organisation behövs.

Att det inte blir några påföljder idag för styrelser beror nog mest på att så väldigt få medlemmar bryr sig om att föra lagbrotten vidare till domstol (som i sin tur till stor del beror på okunskapen om regelverket).
Hade medlemmar gjort detta så hade naturligtvis lagbrotten gett påföljder.

Förr i tiden fick jag alltid höra i stil med;
"Om du tycker det är fel så får du väl dra ärendet till domstol".

Jag kan garantera att det inte är någon som uttalar sig så till mig längre. De vet idag att jag verkligen gör detta. Men för de flesta andra medlemmar går det bra att vara så självsäker, och där fortsätter brf-styrelser och bostadsorganisationer att svara på detta nonchalanta sätt till medlemmar som ifrågasätter lagbrott.

Som Eldaren säger så betraktas den som ifrågasätter lagbrott och andra tveksamheter som en gnällspik.
Man får inte låta detta beröra en, utan man måste förstå att de som betraktar engagerade medlemmar som gnällspikar som regel inte har så mycket innanför hjärnbarken, och vem bryr sig om vad de tycker?