handdator

Visa fullständig version : Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen


Admin
2009-05-06, 12:42
För att bli medlem i en HSB-bostadsrättsförening kräver HSB att man först är medlem i HSB-regionen (dock finns det inte någon kontraktuell förbindelse).

Inom HSB finns ett s.k. dubbelt medlemskap... i dubbel bemärkelse.
Som medlem i en brf som ingår i HSB-organisationen är man dels medlem i sin egen brf, där man bor, och dels är man medlem i den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö).
Sedan är den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö) dessutom medlem (i egenskap av juridisk person) i din brf.
HSB Riksförbund är en speciell avdelning som enskilda medlemmar inte är medlem i, utan det är bara HSB:s regionavdelningar som är medlem i HSB Riksförbund.Att medlemskap i HSB är obligatoriskt vid köp av bostadsrätt i föreningen vill jag hävda står i strid med såväl den svenska grundlagen som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Artikel 11 i Europakonventionen skyddar såväl positiv föreningsfrihet som negativ föreningsfrihet, och gäller (i motsats till den svenska regeringsformen) även i förhållande till enskilda.

Föreningsfriheten är en del av de grundläggande fri- och rättigheterna och hör ihop med tankefriheten, yttrandefriheten och demonstrationsfriheten.

Positiv och negativ föreningsfrihet

Den positiva föreningsfriheten skyddar rätten att bilda och ansluta sig till föreningar och rätten för dessa föreningar att verka, medan den negativa föreningsfriheten skyddar rätten att inte tvingas tillhöra eller stödja en förening eller att straffas för att man valt att stå utanför den.

Systemet med tvångsmedlemskap som HSB har vill jag säga helt uppenbart står i strid med den grundläggande rätten till föreningsfrihet, dvs å ena sidan rätten att vara med i och verka för en förening och å andra sidan rätten att inte tvingas in i eller stödja en förening.

I den svenska regeringsformen har skyddet för den negativa föreningsfriheten utformats så att den inte gäller i förhållande till enskilda utan enbart mot tvång från det allmänna, dvs. från stat eller kommun. Jag anser dock att tvångsmedlemskap i en förening som i HSB ändå strider mot den svenska grundlagens principer.

Det är högst olyckligt att den nyligen avslutade grundlagsutredningen (http://www.grundlagsutredningen.se/) (Prop 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/13755/a/156241)) inte beaktat behovet av förändringar i grundlagen avseende föreningsfriheten.
Diskussionen om den negativa föreningsrätten och tvingande medlemskap i föreningar måste alltså fortsätta.

Du är fri att begära utträde ur HSB när du vill !!!

I HSB-bostadsrättsföreningens stadgar står det att man måste vara medlem i HSB för att beviljas inträde i bostadsrättsföreningen, men det står inte att detta medlemskap måste fortsätta under den tid man bor i bostadsrättsföreningen.
Mig veterligen har dock ingen tidigare utnyttjat detta för att avsäga sig medlemskapet i HSB trots att man bor kvar i sin brf.

Det finns inget uttalat krav att man måste vara medlem i HSB
I HSB:s normalstadgar, som HSB påtvingar brf:ar inom HSB står det;

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.
§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det
att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra
frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen
kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.
Det står alltså inte ett ord om att man måste fortsätta vara medlem i HSB för att få bo kvar i sin bostadsrättsförening.
En brf har alltså ingen laglig rätt att kasta ut en medlem som begärt utträde ur HSB.

Kravet att vara medlem i HSB gäller enbart vid det tillfälle som man önskar inträde i en HSB-brf. Varken före eller efter detta tillfälle finns det något uttalat krav (varken i lag eller stadgar) om att man måste vara medlem i HSB.

Nedanstående tre punkter utreds närmare på sidan Gå ur HSB som medlem ! (http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm)
Det står alltså var och en fritt som bostadsrättshavare inom HSB att lämna HSB, få tillbaka de 500 kr man betalat i fast avgift och därmed slippa betala den årliga avgiften (på runt 500 kr, beroende på vilken region man tillhör).
Eller så kan medlemmen välja att fortsätta vara medlem i HSB som bosparare, och därmed betala en decimerad avgift.
Eller att kvarstå som medlem i HSB utan att vara bosparare och utan medlemskapet som krävs vid inträde i brf:en (den lägsta kostnaden för medlemmen).Den stora frågan är;
Vad säger HSB om en medlem i en brf inom HSB begär utträde ur HSB?


HSBs medlemsavgift

I HSBs stadgar står det:
§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med
högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift
för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift. Alltså;
1. Man skiljer på medlem i brf (person) och medlem i form av brf (med lägenheter).
2. Det står inte i stadgarna att bostadsrättsföreningarna ska betala avgift per medlem.
3. Vilket av två ovanstående alternativ som ska gälla för betalninge av medlemsavgift avgörs av HSB Malmö via fullmäktige.
4. Prisbasbeloppet ligger 2010 på 42 400 kronor. Det innebär att HSB Malmö ta ut upp till 1.272 kr/år per lägenhet !!!
5. "enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring"? Vad har lagen om allmän försäkring (1962:381) med något att göra? Där står inte ett ord om detta.

"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet"
Innebär det att brf:en ska betala medlemsavgift även för bostadsrättslokal? För hyreslokal? För hyreslägenhet?

Beräkningsgrunden för medlemsavgiften beslutas av fullmäktige och det tycks som fullmäktige i de fleast/alla regioner låtit sig luras av HSB att ta beslutet för det sämsta alternativet för medlemmarna (dvs enligt § 13 ovan) där bostadsrättsförening som är medlem i HSB betalar en avgift "för varje lägenhet".

Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB. Medlemmen får vid utträdet bara tillbaka sin andel i HSB men "medlemsavgiften" måste fortsätta att betalas in.

Hur kan en stämma med fullmäktige som ska verka för medlemmarnas bästa ta ett beslut om att HSB ska kunna ta ut en så hög avgift och dessutom till medlemmarnas nackdel eftersom avgift betalas, mot medlemmens vilja, även om man avsäger sig sitt medlemskap (enligt HSBs tolkning)?

HSB (fullmäktige) kan inte fatta beslut som går emot lagen.
Är det lagligt att ta ut medlemsavgift för icke-medlemmar? Dvs, Är det tillåtet enligt lag att ta ut medlemsavgift per sak (lägenhet) i stället för per medlem?
Det innebär ju att det inte är en medlemsavgift för medlemmen utran en föreningsavgift för bostadsrättsföreningen.
Måste inte medlemsavgiften vara kopplad till medlemmen?

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, men sedan lyder brf:en undra andra regelverk, och HSB har rätt att ta ut medlemsavgift.
Däremot så tror jag inte det är lagenligt att kalla en föreningsavgift för medlemsavgift så som HSB Malmö gör. Det torde inte vara förenligt med Europakonventionen.
Och ej heller tror jag det är lagenligt att HSB Malmö kan tvinga brf:ar hur medlemsavgifter ska betalas (dvs per medlem eller per förening).
Enligt deras resonemang slipper medlemen vid utträde sin avgift om medlemsavgiften betalas enligt alternativ 1 (medlemmen betalar själv). Men om medlemsavgiften betalas av föreningen per lägenhet så kan medlemmen inte tjäna ekonomiskt på att gå ur HSB Malmö.
Detta avgiftstvång medför ett tvångsmedlemskap som knappast är förenligt med hur det får gå till.
En medlem ska märka i plånboken om man går ur som medlem i en förening med medlemsavgift!


Utträde ur HSB
Medlemmar som lämnar föreningen
Utträde
§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Om bostadsrättsförening
säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen.
En uppsägning ska göras skriftligen och sker med verkan från utgången av det räkenskapsår
som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett. "för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen"? Vad menas? Vad innebär giltigt beslut? Vem avgör detta baserat på vad?


Fråga: Kan en bostadsrättsförening som hör till HSB ta ut en medlemsavgift av HSB på samma sätt som HSB gör av bostadsrättsföreningen?
Svar: En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift.
De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.

Fråga: Hur gör man om man vill gå ur HSB Malmö (motsvarande gäller övriga regioner)?
Svar: Utträde ur HSB ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets slut. Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.Se även;

Gå ur HSB som medlem! - Utträde ur HSB (http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm)

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10477) - 2009

- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region (http://hotpot.se/hsb-medlemsavgift.htm) - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13985) - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4611) - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13336) - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=41)

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13346) - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566) - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14376) - 2011 (se även HSBleaks (https://www.youtube.com/watch?v=AGtzNnVJxuw))


- Medlemsavgift och deposition inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538) 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8565) - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538)

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#6) (4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9B) - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#10) - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#11)

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#12) (5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#13) (4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#14) - 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16B) - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#17) - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#18) - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#19) - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#20) - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#21) - 2012"HSB ser över register med döda själar" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3634)


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=79&a=visa)

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2261&a=visa)


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)

stephan
2009-05-06, 13:02
Ja detta är helt klart att HSB inte kan tvångansluta sina medlemmar. I alla fall inte hålla de kvar som andra sekter också gör.

Det finns flera föreningar där de hotat med att gå ur HSB, men HSB "hållts sig kvar" genom att godkänna att det enskilda medlemskapet inte är ett tvång.

Bästa journalister som läser detta. Detta är väl en nyhet om något?

Att en sv Sveriges största kooperationer använder alla medel att tvinga sina medlemmar att betala medlemsavgift genom att detta "olagliga" är inskrivet i alla HSB föreningar.

Detta är också ett stort brott mot EU och konkurrenslagarna.

Speciellt som den deponering som 536 000medlemmar har innestående används i verksamhetskostnaderna.

VAKNA MEDLEMMAR OCH BETALA INTE FÖR NÅGOT SOM TILLOCHMED ÄR AV ONDO.

Admin
2009-05-06, 13:33
Har HSB någon gång erkänt att medlemskapet i HSB inte är ett tvång för att bo i en brf som hör till HSB? Det har jag i så fall missat, kan du hänvisa till något skriftligt om detta?

Jag kan också tillägga att frågan om medlemskapet i HSB är rörigt, och det verkar inte ens som HSB vet vad som gäller.

Följande är hämtat från en skriftlig kommunikation med HSB Malmös dåvarande medlemsansvarige (den 26/3 2008);

När jag läser HSB Malmös webbplats så blir jag lite konfunderad över hur man kan vara medlem i HSB.
Jag drar mig till minnes att du på HSB-ledamotsintroduktionen sa att man kan vara medlem i HSB på tre sätt,
- som medlem i en brf (då man tvingas att först bli medlem i HSB)
- som bosparare
- som du

Jag missade vid detta tillfälle att fråga på vilket sätt du är medlem i HSB.
Svar från HSB: Jag har sökt medlemskap och erlagt insatsen/andelen. Jag har inte öppnat något bosparkonto.
Många medlemmar som flyttar från sin bostadsrätt kvarstår som medlemmar i HSB Malmö för att de vill fortsätta att ta del av de medlemserbjudanden som vi har.

När jag nu läser på HSB Malmös webbplats så ser jag att HSB Malmö gör reklam för "det tredje alternativet" (det sätt som jag gissar att du är medlem i HSB på).

Med det tredje alternativet (som alltså inte är bosparare) så står det på webben;

Som medlem får du:
• företräde vid köp av nybyggda bostäder
• möjlighet att bospara
• tillgång till lediga hyresrätter
• medlemserbjudanden och förmånliga rabatter
• medlemstidningen Hemma i HSB 8 ggr per år

Företräde vid köp av nybyggda bostäder
Som medlem i HSB har du företräde framför icke-medlemmar att välja bostad i vår nyproduktion. Vill du komma ännu längre fram i kön ska du bospara. Alla nya bostäder fördelas först till våra bosparande medlemmar, därefter till medlemmar som inte bosparar och slutligen till icke-medlemmar.

Efter att ha läst detta är jag helt "lost in space" och undrar om du kan klargöra "det tredje alternativet" för mig (som jag aldrig hört talas om tidigare), och om det är med detta tredje alternativ som du är medlem i HSB?
Jag kan inte hitta detta tredje alternativ beskrivet någonstans.

- Vad kostar detta (engångssumma, löpande kostnad, och vad återbetalas om man man sedan går ur som medlem via det 3:e alternativet)?
Svar från HSB: Insats/Andel = 500 sek. Men de som inte innehar bostadsrätt erlägger bara 50 sek till dess de köper en bostadsrätt.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "möjlighet att bospara"?
Svar från HSB: När du blivit medlem i HSB Malmö kan du öppna ett HSB bosparkonto i Swedbank – medlemskapet är förutsättning för att öppna ett HSB Bosparkonto.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "företräde vid köp av nybyggda bostäder""?
Svar från HSB: Vid tilldelning av nyproducerade lägenheter erbjuds alla bosparande medlemmar som anmält intresse för just den bostadsrättsföreningen/objektet möjlighet att köpa sin bostadsrätt i den turordning man har via sina bosparpoäng.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "tillgång till lediga hyresrätter"?
Svar från HSB: Bosparande medlemmar har förtur framför andra intressenter.

- Är enda skillnaden mellan bosparare och "det tredje alternativet" att man som bosparare puttas fram i kön till nyproducerade bostadsrätter (och hyresrätter?)
Svar från HSB: När man bosparar samlar man poäng och det är dessa som är avgörande för hur man står sig i konkurrensen.
Man kan få högst 3 p i månaden (100sek=1p) och man kan inte köpa till poäng i efterhand.

- Hur många är medlemmar via "det tredje alternativet" (och har denna form av medlemsskap något namn i stället för "det tredje alternativet" eller "medlem")?
Svar från HSB: Vet ej men kan ta reda på det naturligtvis!

Kände Du till ovanstående, med "det tredje alternativet"... och är det någon som förstår exakt vad som menas?


Jag kompletterade sedan med några ytterliggare frågor.

Jag är dock fortfarande osäker i vissa delar om vad som egentligen gäller specifikt för "det tredje alternativet", som saknar officiell beteckning. Det var lite mer komplicerat än vad jag trodde.

"DET TREDJE ALTERNATIVET"
P1. Du är alltså medlem enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) och har som sådan erlagt engångsavgiften (dvs insatsen) på 50 kr (alltså för dem som ej är delägare i en brf, i motsats till dem som äger en bostadsrätt som får betala en insats på 500 kr).

P2. Som medlem enligt "det tredje alternativet" tillkommer sedan inga andra kostnader i framtiden (ingen årlig avgift) om man väljer att inte gå vidare med att bospara (då man i så fall får betala 160 kr/år om man är över 26 år).

P3. Väljer man som medlem enligt "det tredje alternativet" att gå ur någon gång i framtiden så får man tillbaka sina 50 kronor.

P4. Väljer man som medlem enligt "det tredje alternativet" köpa en bostadsrätt i ett senare skede så får man bara betala 450 kr till.

P5. Medlem enligt de "tredje alternativet" har funnits sedan HSB bildades, och är alltså inget som införts under de senaste decennierna (det känns inte som att det informerats särskilt tydligt om denna möjlighet).

Har jag uppfattat allt ovanstående rätt?
Svar från HSB: JA, i stort sett, men alla betalar årlig medlemsavgift oavsett ”typ” av medlemskap!

Då uppstår följande frågor.

B) Beroende på vad svaret är på P2, ovan (saknas löpande avgift så blir dessa frågor inte relevanta);

B1) Du svarade inte på om man enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) betalar någon årlig
medlemsavgift, gör man det?
Svar från HSB: JA

Min kommentar: Notera att HSB inte vill säga hur mycket en medlem utan bostadsrätt och utan att bospara betalar i årlig medlemsavgift!

B2) Är den i så fall samma som för bosparare, dvs 160 kr/år om man är över 26 år, annars 50 kr/år?
Svar från HSB: Ja

B3) På stämman tas beslut om den årliga avgiften för bostadsrättsägare och bosparare, men inte för medlemmar enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara). Om det nu finns någon årlig/löpande avgift för denna kategori, borde inte även detta vara ett stämmobeslut?
Svar från HSB: Har alltid innefattats i gruppen bosparande medlemmar – förr talades det om fria gruppen för alla som inte har bostadsrätt men för tydlighets skull kanske man skall förtydliga det vid årets stämmobeslut om avgiften.

C) Får man som medlem enl. 3:e alternativet (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) en eller flera av nedanstående medlemsförmåner (i så fall vilka)?;
• företräde vid köp av nybyggda bostäder (hör ihop med fråga D)
Svar från HSB: Det finns ett särskilt regelverk kring detta – först kommer bosparande medlemmar sen medlemmar sen marknaden ( i korthet).
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga i helhet?
• tillgång till lediga hyresrätter (hör ihop med fråga E)
Svar från HSB: Finns regelverk utlagd på Boplats Syds hemsida (http://www.malmo.se/bostadbygge/boimalmo/boplatssyd.4.3ce4ae6a11e2a8ab190800048913.html) och är på väg ut på vår egen också.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga? Någon som är förvånad över att det aldrig kom något regelverk på HSB Malmös webbplats?
• medlemserbjudanden och förmånliga rabatter precis som för en som är medlem via sin bostadsrätt
Svar från HSB: Alla medlemmar skall behandlas lika och ha tillgång till medlemserbjudanden samt tidning.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga?
• medlemstidningen Hemma i HSB 8 ggr per år
Min kommentar: Vad är svaret på min fråga?

D) På vilket sätt skiljer sig företrädet vid köp av nybyggda bostäder som en medlem får beroende på om medlemmen är;
1. Medlem i brf och bosparar
2. Bospararande medlem utan att vara medlem i en brf
3. Medlem i en brf utan att bospara
4. Medlem enligt "det tredje alternativet (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara)
Jag gissar att reglerna för detta företräde är samma för alternativ 1 och 2, precis som för 3 och 4?
Svar från HSB: Ja, se också ovan.

På HSB Malmös webbplats står det att medlemmar enligt "tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) har företräde framför icke-medlemmar att välja bostad bland de som nyproducerats. Sedan står det att bosparande medlemmar hamnar längre fram i kön, och det är väl ganska självklart eftersom det är anledningen till bosparandet. Inget konstigt så här långt. Sedan står det att nya bostäder fördelas först till bosparande medlemmar, därefter till medlemmar i brf samt medlemmar utan bostadsrätt som inte bosparar. En medlem i brf har alltså inte förtur före medlem som inte har en bostadsrätt och som inte bosparar?
Svar från HSB: Bosparande medlemmar som anmält intresse för aktuellt objekt har alltid förtur, sen kommer övriga medlemmar.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga?

E) På min fråga om på vilket sätt man som medlem enligt "det tredje alternativet" får "tillgång till lediga hyresrätter" så svarar du att bosparande medlemmar har förtur framför andra intressenter.
Men min fråga var; På vilket sätt får medlemmar som inte bosparar (och inte ens har en bostadsrätt, men jag gissar att detta inte spelar någon roll för frågan) "tillgång till lediga hyresrätter" som inte icke-medlemmar får?
Det står ju så på HSB Malmös webbplats, dvs medlem (oavsett om man bosparar eller ej och oavsett om man har en bostadsrätt eller ej) får både företräde vid köp av nybyggda bostäder och "tillgång till lediga hyresrätter" (vad det nu kan tänkas innebära).
Svar från HSB: Jag hoppas du hittar svar i de övriga svaren ovan!
Min kommentar: Nej, tyvärr hittar jag inget svar på denna fråga bland övriga "svar"! Så vad är svaret?

F) Vem bestämmer nivån på medlemsinsatsen för bostadsrättsägare, bosparare och medlem enligt "det tredje alternativet"?
Svar från HSB: Stämman – och det finns olika nivåer för olika regionföreningar precis som för medlemsavgifterna.
Insatsen har förändrats i HSB Malmö för ett antal år sedan – före min tid dvs år 2000.

Min kommentar: Stämman har aldrig någonsin bestämt någon nivå på medlemsinsatsen för "det tredje alternativet" !!!

Ligger medlemsinsatsen för bostadsrättsägare, bosparare och medlem enligt "det tredje alternativet" på samma nivå i hela Sverige inom HSB, och den förändras aldrig?
Svar från HSB: -

G) Det finns inga som helst inträdeskrav eller fastställt regelverk (med t.ex. rättigheter/skyldigheter) för de som är medlemmar enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara)?
Svar från HSB: Enligt stadgar och Lag om ekonomisk förening skall styrelsen pröva medlemskap, och om jag minns rätt finns det inget regelverk för den prövningen för HSB föreningar till skillnad mot en bostadsrättsförening.

Min kommentar: OBS! Här erkänner HBS Malmö alltså att regelverk helt saknas !!!

Om det finns, var hittar jag i så fall detta?
Svar från HSB: I Lag om ekonomiska föreningar samt de kooperativa principerna kan du säkert hitta matnyttigt. Tex fritt in- och utträde i en kooperativ organisation.

H) Är alla som arbetar på HSB medlemmar i HSB, per automatik?
Svar från HSB: -

Min kommentar: Tydligen en känslig fråga eftersom jag inte fick ett enda ord som svar!

stephan
2009-05-06, 14:14
Årsredovisning för Brf Storstugan 2005

Mycket intressant läsning om HSB-medlemskap finns i denna årsredovisning från en av Stockholms större HSB-föreningar.

HSB utsätts för att föreningen begär utträde ur HSB, och vips är möjligheterna med att de boende själva kan avgöra om de skall vara medlemmar i HSB eller inte.

Man behöver heller inte deponera 500kr och bli medlem i HSB för att få köpa en lägenhet i föreningen.

Man behöver inte ha BoRevision som revisor.

De är inte många föreningars styrelser som verkligen utrett HSB:s medlemskap?

Heder åt denna styrelse som visat på att medlemmarna i en "HSB" bostadsrättsförening inte behöver tillhöra sekten HSB om man inte vill.

Årsredovisning 2005 HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby (http://www.brfstorstugan.se/pdf/arsredovisning2005.pdf)

Stadgeändring avseende medlemskap i HSB

Stadgarna i brf Storstugan, märk att HSB medlemskapet är borttaget.
Stadgar HSB Brf Storstugan (http://www.brfstorstugan.se/pdf/Stadgarna.pdf)

Admin
2009-05-06, 14:41
Ja, det är faktiskt så.

Hur kan media ha undgått detta?

I stadgarna för denna HSB-förening (HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby) har kravet för de enskilda medlemmarna på medlemskap i HSB tagits bort helt.

Stadgarna har godkänts av HSB Riksförbund och stadgeändringarna har registrerats av Bolagsverket 2006-11-23.

Det står det nu i stället följande i stadgarna (http://hotpot.se/Pdf/brf-storstugan-stadgar.pdf);

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus
jämfört med hur det formulerades tidigare;
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

Därmed är alla eventuella tvivel undanröjda.
Det finns inget krav på medlemskap i HSB för enskilda medlemmar!

Det innebär;

1. I alla HSB-föreningar som tar bort formuleringen i §4 i sina stadgar, där slipper de som söker medlemskap i brf:en att först bli medlem i HSB.
Det innebär dessutom enklare hantering för styrelsen i brf:en som bl.a. slipper kontrollera om den sökande är medlem i HSB.

2. Alla som är medlemmar i HSB kan fritt begära utträde ur HSB även om de bor i en HSB-brf, och därmed spara en hel del pengar.
Det enda problemet är att just när man söker medlemskap i en HSB-brf som inte tagit bort tvånget om medlemskap i HSB, så måste man vara medlem i HSB fram till dess att man blivit godkänd som medlem i brf:en.

Här finns det alltså en hel del pengar att spara för varje enskild medlem !!!

Se tidigare inlägg;
Brf Storstugan - Vad får vi ut av medlemskapet i HSB, ska vi inte gå ur? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=12356&postcount=3)

stephan
2009-05-06, 16:12
Ja det kan ju kännas som lite rättvisa att man kan gå ur en förening som till och med går så långt att de tar uppdrag från styrelsen i en förening att vräka en av sina egna medlemmar.

Det finns massvis med fall där HSB tagit uppdrag från styrelser för att skada sina medlemmar.

Samtidigt kunde man läsa i HSB tidningen för några nummer sedan att man kan hjälpa enskilda medlemmar mot "elaka styrelser".


Någon som vet vad medlemsavgiftsrabatten är om föreningen betalar kollektivt till HSB?

Admin
2009-05-07, 16:06
Det finns ingen sådan rabatt vid kollektiv betalning av medlemsavgift till HSB.
Det är samma peng per medlem om varje medlem betalar in avgiften som om HSB drar pengarna en gång om året från föreningens konto.

HSB har ju lyckats få i princip alla föreningar att betala medlemmarnas medlemsavgift kollektivt. Smart! Det innebär att medlemmarna inte på ett tydligt sätt kan se hur mycket de egentligen betalar. Det är säkert så att många, kanske t.o.m. de flesta medlemmar, inte ens vet om att de betalar denna medlemsavgift!!!

Medlemsavgiften till HSB omnämns inte någon annanstans än kanske i bästa fall på en väl dold plats i årsredovisningen.
Att medlemsavgiften inte ens nämns i årsavgiften/månadsavgiften (där det borde vara lagstadgat att den ska redovisas) för bostadsrätten är naturligtvis fullt medvetet.

Om jag vill gå ur HSB...
En fråga som uppstår här är om jag väljer att gå ur HSB, hur fungerar det då med de pengar som HSB drar från min förenings konto?

Det finns som jag ser det bara två alternativ.
- Antingen gör föreningen en utbetalning till mig som motsvarar vad de andra medlemmarna (som av okänd anledning valt att stanna kvar som medlem i HSB) i min brf betalar i medlemsavgift.
- Eller så dras en summa motsvarande vad de andra medlemmarna i min brf betalar i medlemsavgift från min årsavgift för bostadsrätten.

Jag har ställt frågor om utträde ur HSB/medlemsavgiften till HSB Malmö, men tydligen uppstod panik för svar har jag inte fått.

Bra om även andra HSB-medlemmar ställer frågor om detta till HSB.

clabbe
2009-05-07, 16:38
Alternativt slutar föreningen betala till HSB och så får var och en av HSB-medlemmarna betala själv.

Admin
2009-05-07, 16:54
Ja, det vore naturligtvis det absolut bästa om varje medlem fick betala sin medlemsavgift själv. Det skulle t.o.m. kunna göras enkelt och smidigt genom att medlemsavgiften läggs på det som allmänt kallas "hyran" (dvs årsavgiften).

Men denna lösning är svår.
Det innebär, för min egen del, att jag måste vänta ett helt år, skriva en motion om detta och försöka övetala stämman att gå emot styrelsen och HSB i denna fråga.

Enda anledningen till att styrelsen i min brf sitter kvar är att HSB Malmö håller styrelsen bakom ryggen i varje fråga och skyddar styrelsen i samtliga känsliga situationer, samt ser till att den totalt insynsskyddade miljön bibehålls.
Således kommer styrelsen i min brf också att stå helt på HSB Malmös sida, där HSB Malmö kommer att kämpa med näbbar och klor för att medlemsavgiften ska fortsätta att betalas kollektivt.

Faktum är att hela HSB-organisationen är uppbyggd på en hemlig och insynsskyddad miljö, där HSB känner att de sitter säkert endast så länge medlemmarna vet så lite som möjligt. Okunniga medlemmar = Maktkoncentrerat oligarkiskt HSB.

HSB kommer aldrig att verka för medlemmarnas bästa, utan HSB Malmö kommer att lägga all kraft de har på att behålla systemet där medlemmarna inte ska kunna se hur mycket de betalar till HSB (utan att få något som helst för dessa pengar).

Jag vill uppmana styrelsen i alla HSB-föreningar att ändra om så att medlemsavgiften inte betalas kollektivt.
Medlemsavgiften ska betalas av varje enskild medlem så att varje medlem kan se denna kostnad och ta egna - ostyrda - beslut utifrån detta.


OBS! Nedanstående är allt som HSB Stockholm skriver om utträde ur HSB (HSB Malmö och övriga HSB-regioner jag kollat skriver ingenting om utträdet);

Hur avslutar jag mitt medlemskap i HSB?
Utträdet begär du skriftligt, antingen per brev, mejl eller fax. Ange medlemsnummer alternativt personnummer och önskat utbetalningssätt av din resterande andel.

Utträde/avsluta medlemskap

Önskar du avsluta ditt medlemskap gör du det skriftligen via brev, fax eller mejl.

Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten.

Andelen på 500 kronor betalas tillbaka under förutsättning att det inte finns några obetalda medlemsavgifter.

Utebliven betalning av årlig medlemsavgift innebär inte att medlemskapet automatiskt avslutas.

Vid upprepade fall annulleras ditt medlemskap och eventuella bosparpoäng nollställs.

Gäller utträdet omyndigt barn ska ett personbevis skickas med som talar om vem/vilka som är vårdnadshavare. Ansökan ska också undertecknas av vårdnadshavare/na.

För utträde som gäller dödsbo krävs en bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket. Finns det testamente ska detta bifogas. Finns det fler dödsbodelägare krävs fullmakt från samtliga.

Har du ytterligare frågor kan du ringa oss på 08-785 35 55 eller skicka e-post till medlemsservice (medlemsservice@stockholm.hsb.se)

stephan
2009-05-07, 18:15
"Tvångsanslutningen i HSB"

HSB:s normalstadgar

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i före
ningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap

Det är endast HSB som har denna § att någon som vill köpa och bo i en bostadsrätt måste först bli medlem i sekten (HSB)

Det finns inget i stadgarna som styrelser att man måste fortsatt vara medlem i HSB för att bo kvar i föreningen. Så i princip skulle deponeringen (500kr) som det kostar att bli medlem i HSB förutom årsavgiften kunna begäras dagen efter man blivit antagen som medlem i föreningen.

Hur många som straffat ut sig genom att inte betala den årliga avgiften till HSB är nog inte så många. Fast det egentligen borde vara det?
Men här ser HSB mellan fingrarna, och utesluter inga som inte betalar. Några få fall kanske?

Av denna anledning är det viktigt för HSB att få in årsavgiften från medlemmarna kollektivt genom föreningen.
En fråga som uppstår här är ju om de föreningar betalar avgiften för alla medlemmar eller endast en HSBmedlemsavgift per lägenhet.?
En familj kan ju ha flera medlemskap i HSB.

Nästa fråga är vad som händer om någon straffar ut sig genom att inte betala avgiften till HSB eller på annat sätt upphör att vara HSB medlem.

INTE KAN VÄL FÖRENINGEN HOTA MED VRÄKNING FÖR ATT DU INTE ÄR MEDLEM I HSB?????

SKULLE VARA MYCKET INTRESSANT ATT VETA HUR HSB SVARAR I SINA OLIKA REGIONER VID BEGÄRAN OM UTTRÄDE UR HSB.

JAG FORTSÄTTER ATT LETA VAD JAG FICK FÖR SVAR FÖR LÄNGE SEDAN.

Admin
2009-05-08, 16:33
Så här står det i HSB Malmös stadgar (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stadgar-2008-12-18.pdf);


Medlemmar som lämnar föreningen

Utträde

§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen.

Uppsägning av bostadsrättsförening förutsätter giltigt beslut om uppsägning och görs skriftligen med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.
Det står alltså bortom allt rimligt tvivel att varje medlem i en HSB-bostadsrättsförening har rätt att begära utträde ur HSB.

Det framgår här också från stadgarna (som ser likadana ut för alla HSB-regioner) att begäran om utträde ur HSB inte ställer några som helst krav på medlemmen.

Det innebär att för varje medlem i HSB-brf som avsäger sig sitt medlemskap i HSB så kan HSB inte göra annat än att omedelbart godkänna detta och återbetala medlemsavgift samt insats.

Sedan måste det bara lösas så att medlemsavgiften för de medlemmar som lämnar HSB inte fortsätter att dras från föreningens konto och att medlemmen blir kompenserad för medlemsavgiften.

Admin
2009-05-09, 17:55
Jag har ställt följande frågor till HSB Malmö.

HINDER FÖR UTTRÄDE UR HSB?

1.
Om jag som medlem i min brf (vilket jag avser att vara även fortsättningsvis, så länge jag bor kvar) begär utträde ur HSB Malmö, är det enligt HSB Malmö något som hindrar mig från att utträda som medlem i HSB Malmö, och i så fall exakt vad?

MEDLEMSAVGIFT

2a.
Om jag går ur HSB, men väljer att kvarstå som medlem i HSB på samma sätt som t.ex. f.d. medlemsansvarig Börje Nilsson (med den skillnaden att jag bor kvar i min HSB-brf), får jag betala någon medlemsavgift, och hur mycket är denna medlemsavgift i så fall?

2b.
Är medlemsavgiften för detta "tredje alternativ" (dvs medlem utan att vara bosparare och utan kravet på att bo i en brf) för medlemskap i HSB på samma nivå som för bosparare?


När det gäller avgiften så vill jag alltså veta bl.a. och alldeles särskilt;

3a.
Vad kostar det mig om jag övergår till att vara medlem enligt det tredje alternativet (som Börje Nilsson och andra), dvs årligen i medlemsavgift och ev. insats?
Får jag då tillbaka några pengar av de jag betalat in (i medlemsavgift o/e insats), och i så fall hur mycket?

3b.
Hur mycket får jag tillbaka av medlemsavgiften om jag helt avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009, samt när jag får tillbaka dessa pengar?

3c.
När får jag tillbaka insatsen jag en gång betalat till HSB om jag avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009?

3d.
I framtiden;
Hur kommer jag att kompenseras för den avgift som idag dras kollektivt från föreningens konto?
- Kommer jag att få utbetalt medlemsavgiften till mitt konto varje år, och i så fall när?
- Kommer det dras av en summa motsvarande vad andra medlemmar - som står kvar i som medlemmar i HSB Malmö - från min årsavgift för bostadsrätten, och när i så fall görs detta varje år?

Not. På fråga 3d kommer HSB som vanligt inte ta något som helst ansvar för sina rutiner. De kommer att svara något i stil med att det är upp till föreningen.
Allt för att göra det så svårt som möjligt för medlemmarna att lämna HSB.

UTTRÄDE

4.
Hur ser proceduren ut för mig när jag begär utträde ur HSB (jag kan inte finna utträdesproceduren beskriven någonstans i HSB:s material i hela Sverige)?

När det gäller proceduren för att begära utträde ur HSB, vill jag alltså veta allt som är av betydelse.
T.ex. vem jag anmäler mitt utträde till (via mejl), om det är några speciella handlingar eller formulär som HSB Malmö vill att jag ska fylla i för detta, hur lång tid det tar innan jag "beviljats" utträde av HSB, etc.


SVAR FRÅN HSB?

Efter att jag ställt dessa frågor blev det väldigt tyst från HSB.
Efter påminnelser har jag dock fått svaret att HSB vill fundera på mina frågor om utträde och medlemsavgiften och att jag kommer att få svar på mina frågor "under nästa vecka".
Det betyder normalt inom HSB Malmö att man kanske får svar på vissa frågor om mellan ½ och 1 år.

De svar jag ev. kommer att få från HSB kommer att vara så luddiga som de kan göra dem.

Men om HSB inte vill berätta hur man går ur HSB återstår inget annat än att dra HSB inför rätta.
På ett eller annat sätt ska jag ha svar på mina frågor om mitt medlemskap och min medlemsavgift/insats, och vill HSB att detta ska ske i domstol så får det väl bli så, även om jag naturligtvis hoppas att vi kan undvika detta.


Medlemsavgiften beskrivs här;
Medlemsavgift och insats inom HSB - Du betalar i onödan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10477)

Admin
2009-05-15, 16:16
Efter en veckas betänketid av HSB svarar HSB Malmö via Bengt Skånhamre (= Claes Caroli) enligt följande på mina 7 frågor;
Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets början.

Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.

Du kan skicka ditt mejl med begäran om utträde till mig så ska jag se till att det underställs styrelsen.

Jag svarade;

Om jag ställer frågor så gör jag det för att jag vill ha svar på dessa.
Varför undviker du att svara på övriga frågor?

Bengt, jag förutsätter nu att du ger mig svar på samtliga resterande frågor under dagen, enligt löfte.
Behövde det verkligen ta en hel vecka för att komma fram till det korta undvikande svar som du gav på mina frågor?.

Det är tråkigt att du bara i varje fråga försöker hitta sätt att undvika svara på frågorna, men om du väljer att bete dig så här illa så tänker jag inte göra som tidigare och hålla på månad ut och månad in för att försöka få svar från dig.
Då går jag andra vägar !!!

Enligt frågorna nedan önskar jag svar på fråga;
1. (där du givit ett luddigt svar)
2a. (helt obesvarad)
2b. (helt obesvarad)
3a. (helt obesvarad)
3b. (helt obesvarad)
3c. (du har givit ett luddigt, tvetydigt svar, var god specificera)
4. (ofullständigt svar)HINDER FÖR UTTRÄDE UR HSB?

1.
Om jag som medlem i min brf (vilket jag avser att vara även fortsättningsvis, så länge jag bor kvar) begär utträde ur HSB Malmö, är det enligt HSB Malmö något som hindrar mig från att utträda som medlem i HSB Malmö, och i så fall exakt vad?

Det finns alltså, enligt ditt svar, inget som hindrar en medlem i en HSB-brf att gå ur som medlem i HSB-regionen, korrekt?

MEDLEMSAVGIFT

2a.
Om jag går ur HSB, men väljer att kvarstå som medlem i HSB på samma sätt som t.ex. f.d. medlemsansvarig Börje Nilsson (med den skillnaden att jag bor kvar i min HSB-brf), får jag betala någon medlemsavgift, och hur mycket är denna medlemsavgift i så fall?

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?

2b.
Är medlemsavgiften för detta "tredje alternativ" (dvs medlem utan att vara bosparare och utan kravet på att bo i en brf) för medlemskap i HSB på samma nivå som för bosparare?

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?


När det gäller avgiften så vill jag alltså veta bl.a. och alldeles särskilt;

3a.
Vad kostar det mig om jag övergår till att vara medlem enligt det tredje alternativet (som Börje Nilsson och andra), dvs årligen i medlemsavgift och ev. insats?

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?

Får jag då tillbaka några pengar av de jag betalat in (i medlemsavgift o/e insats), och i så fall hur mycket?

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?

3b.
Hur mycket får jag tillbaka av medlemsavgiften om jag helt avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009, samt när jag får tillbaka dessa pengar?

Bengt, du skriver;
"Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets början".

Om jag skriftligen begär utträde från HSB Malmö den 30:e november 2009 så utträder jag som medlem den 1 januari 2010, men några pengar från medlemsavgiften får jag alltså inte i retur i något läge?


3c.
När får jag tillbaka insatsen jag en gång betalat till HSB om jag avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009?

Bengt, du skriver;
"Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen".

Men vad är svaret på min fråga?
När får jag tillbaka insatsen om jag helt avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö?
Exempel:
Jag begär utträde ur HSB Malmö den 30 november 2010. Får jag då tillbaka insatsen på 500 kr den 1:e januari 2010?

3d.
I framtiden;
Hur kommer jag att kompenseras för den avgift som idag dras kollektivt från föreningens konto?
- Kommer jag att få utbetalt medlemsavgiften till mitt konto varje år, och i så fall när?
- Kommer det dras av en summa motsvarande vad andra medlemmar - som står kvar i som medlemmar i HSB Malmö - från min årsavgift för bostadsrätten, och när i så fall görs detta varje år?

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?

UTTRÄDE

4.
Hur ser proceduren ut för mig när jag begär utträde ur HSB (jag kan inte finna utträdesproceduren beskriven någonstans i HSB:s material i hela Sverige)?

När det gäller proceduren för att begära utträde ur HSB, vill jag alltså veta allt som är av betydelse.
T.ex. vem jag anmäler mitt utträde till (via mejl), om det är några speciella handlingar eller formulär som HSB Malmö vill att jag ska fylla i för detta, hur lång tid det tar innan jag "beviljats" utträde av HSB, etc.

Varför vill du inte svara på denna fråga, trots över en veckas betänketid?


Efter att jag upprepat mina frågor så fick jag precis följande svar;
Jag trodde att jag skulle ha svar på alla dina frågor idag. Så blev det inte. Flera av dem ligger utanför HSB Malmös sfär. Så snart jag har fått en samlad blid av dina frågor kommer du att få de svaren. För att ändå svara på din huvudfråga om det gick att lämna HSB eller inte fick du mitt svar idag.

Gäller det bara ett utträde ur HSB Malmö är det inte svårt att svara, men du har kompletterad med frågor som rör även det faktum att du kanske vill vara kvar som bosparande medlem, och om det är möjligt.

Nu fanns inte en samlad bild till dig idag. Jag hoppas att det finns i början av nästa vecka.

Så, vi får ge oss till tåls lite till och ser vad HSB-organisationen kommer fram till.
Jag vet ju att det inte finns något regelverk för detta, så det lär bli väldigt, väldigt svårt att nu försöka skapa ett regelverk som är till medlemmens nackdel.
Jag har nu kompletterat med följande frågor;

Jag önskar konkreta svar på de två delfrågor av mina 7 frågor som du i alla fall har svar på nu utan att behöva invänta svar från HSB Riksförbund.

HINDER FÖR UTTRÄDE UR HSB?

1.
Om jag som medlem i min brf (vilket jag avser att vara även fortsättningsvis, så länge jag bor kvar) begär utträde ur HSB Malmö, är det enligt HSB Malmö något som hindrar mig från att utträda som medlem i HSB Malmö, och i så fall exakt vad?

På denna fråga svarade du;
"Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets början".

Bengt, när har det någonsin fungerat med att ge mig undvikande svar?
Undvikande svar leder bara till upprepning av frågor, diskussioner i mitt och andras forum, motioner, rättslig process, anmälan till DI eller annan myndighet, överlämnande av frågorna till media, kontakter med Kent-Olof och Riksförbundets olika avdelningar, fler motioner, och fler motioner, etc.

Som svar på ditt luddiga svar på fråga 1 (som du själv skrev att den var lätt att svara på) skrev jag innan;
Ditt svar på fråga 1 är alltså;
"Ja, en medlem i en bostadsrättsförening som tillhör HSB är fri att utträda ur HSB, och det finns inga hinder för detta på något sätt.
En medlem som går ur HSB fortsätter precis som innan med alla rättigheter i sin egen bostadsrättsförening".
Det är alltså så jag ska tolka ditt svar på fråga 1?"
a) Var god svara Ja eller Nej på denna fråga.

b) Det finns alltså, enligt ditt svar, inget som hindrar en medlem i en HSB-brf att gå ur som medlem i HSB-regionen, korrekt?
Var god svara Ja eller Nej.UTTRÄDE

4.
Hur ser proceduren ut för mig när jag begär utträde ur HSB (jag kan inte finna utträdesproceduren beskriven någonstans i HSB:s material i hela Sverige)?

När det gäller proceduren för att begära utträde ur HSB, vill jag alltså veta allt som är av betydelse.
T.ex. vem jag anmäler mitt utträde till (via mejl), om det är några speciella handlingar eller formulär som HSB Malmö vill att jag ska fylla i för detta, hur lång tid det tar innan jag "beviljats" utträde av HSB, etc.

På denna fråga svarade du;
"Du kan skicka ditt mejl med begäran om utträde till mig så ska jag se till att det underställs styrelsen".

Som svar på ditt luddiga svar på fråga 1 skrev jag innan;
Ska jag tolka ditt svar på fråga 4 som;
"Det finns inga krav på blanketter/formulär för utträde ur HSB Malmö.
Allt som behövs är ett mejl till HSB Malmö (till dig) så får jag en bekräftelse på mitt utträde ur HSB Malmö"?

Var god svara ja eller nej på denna fråga (och svara på hur lång tid processen ungefär tar).
Om ditt svar är nej, var god specificera vad som kan tänkas behövas utöver ett kort mail från mig till HSB Malmö med begäran om utträde.

Sedan har jag en kompletterande fråga;
b) Är det HSB Malmös styrelse som sköter den operativa verksamheten i HSB Malmö med att hantera utträden ur HSB (eller vem är detta)?
Vad för roll har HSB Malmös styrelse i detta sammanhang, när det gäller medlemmar som begär utträde ur HSB Malmö?

Admin
2009-05-15, 18:33
Så här skriver HSB (HSB Riksförbund);

Medlemsregler

HSB ägs av våra medlemmar.
Blir du medlem hos oss betalar du in en andel i din regionala HSB-förening.

Andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i vad som händer i HSB.

Information om medlemsavgifter och regionala villkor som rör ditt medlemskap hittar du under respektive region i menyn nedan.

Men eftersom jag konstaterat att min rösträtt i HSB inte är vatten värd och att jag har absolut inget som helst inflytande, varför ska jag då vara medlem i HSB?

Specifikt för HSB Malmö står det sedan;

Bli medlem i HSB Malmö

Det finns många fördelar med att vara medlem i HSB Malmö. Bli medlem och dra nytta av dem.

För att bli medlem måste du lösa en insats och betala årsavgiften.

Insatsen är för närvarande 500 kronor om du bor i bostadsrätt, 50 kronor för övriga.

Årsavgiften är 50 kronor om du är under 26 år, annars 160 kronor.

Trots att HSB Malmös årsstämma 2009 beslutat om en avsevärt högre medlemsavgift så luras HSB Malmö med dessa felaktiga uppgifter.

Så här står det i HSB Malmös stämmoprotokoll;

21. Fastställande av medlemsavgift

Claes Caroli förklarar att styrelsen anslutit sig till medlemsutskottets förslag och föreslår sålunda medlemsavgift i enlighet med medlemsutskottets förslag:

- Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år betalar 200 kr.
- Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år betalar 100 kr.
- Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.

Yrkande framställs att stämman ska ajourneras i syfte att ge fullmäktige möjlighet att utvärdera effekterna av de föreslagna nya medlemsavgifterna.

Stämman beslutar att avslå ajourneringsyrkandet.

Jan Olsson, brf Eriksfält, yrkar att de föreslagna medlemsavgifterna ska indexregleras efter förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund.
Styrelsen tillstyrker yrkandet om indexering.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och medlemsutskottets förslag samt med tillägg för föreslagen indexering.

Här är stämmoprotokollet felaktigt och uppger t.ex. inte att avgiften för bosparare beslöts höjas från 160 kr till 200 kr.
Man har underlåtit att ta upp detta beslut (och i stället formulerat om besluten som togs) och varken mötesordföranden, de dubbla protokollförarna, eller justerarna har anmärkt på denna felaktighet.

OBS! Notera att stämman inte beslutade om någon ändring av insatsen för bosparare i HSB Malmö.
Bospararna fortsätter alltså att betala 50 kr i medlemsandel som återfås vid utträde ur HSB.
Är det någon som förstår varför det medlemsutskott som styrdes av HSB Malmös styrelse (med som enda uppgift att få fullmäktige till att drastiskt höja medlemsavgiften för medlemmarna i HSB Malmös bostadsrättsföreningar) inte tog upp denna fråga?

HSB Malmö försöker dessutom på alla sätt dölja den utredning som det s.k. "medlemsutskottet" gjort och det material som presenterades på HSB Malmös stämma! Det var inte med bland stämmohandlingarna på den utskickade CD:n, det finns inte med i stämmoprotokollet med tillhörande handlingar och HSB Malmö vägrar lämna ut detta material i efterskott till någon medlem! Medlemsutskottets utredning är alltså ännu ett exempel på material som är lika hemligt för medlemmarna och fullmäktige som coca cola-receptet!

HSB (i hela Sverige) skriver sedan;

Hos oss är det du som bestämmer.

Som medlem har du möjlighet att bospara för att få ett startkapital till en ny bostad, snart eller i framtiden.
Du som bosparar väljer allra först bland våra nybyggda bostäder i hela landet, och på vissa orter har bosparare även förtur till våra hyresrätter.

Dessutom är det du som bestämmer hur vi fungerar som förening, och vad vi ska satsa på i framtiden.

Är det överhuvudtaget någon som låter sig luras av detta?
Alla vet väl vid det här laget att det inte alls är jag eller "du" som bestämmer varken hur HSB "fungerar som förening" eller vad HSB ska "satsa på i framtiden".
Som enskild medlem har man inte en snöbolls chans i Sahara att påverka HSB ! Inte ens som fullmäktigeledamot !!!

HSB skriver vidare;

Medlemsinflytandet är det viktigaste i en demokratisk folkrörelse som HSB faktiskt är.

HSB ägs av sina medlemmar och vi vill att varje medlem ska vara och känna sig delaktig, inte bara i sin egen bostadsrättsförening, utan i hela HSBs gemenskap.

Blir du medlem hos oss betalar du in en andel i din regionala HSB-förening.
Den andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i vad som händer i HSB.

En "demokratisk folkrörelse" är nog det absolut sista som HSB är!
HSB Malmö har - som förmodligen enda HSB-region - erkänt detta, och hävdar i stället att HSB är "parlamentariskt uppbyggd"... i förhoppning om att medlemmarna inte förstår vad detta innebär i praktiken.

"Medlemsinflytande" är det viktigaste för HSB?
I verkligheten kan vi se att det är raka motsatsen som gäller !!!

Vill HSB att varje medlem ska "vara och känna sig delaktig"?
Hur visar man detta i praktiken?
Genom att göra som i HSB Malmö och använda alla medel - lagliga som olagliga - som står till buds för att begränsa medlemmarnas möjlighet att påverka, t.ex. genom att försöka inskränka möjligheten att motionera och genom att köra över samtliga motioner? HSB Malmös styrelse och nästan samtliga fullmäktigeledamöter inom HSB Malmö arbetar intensivt för detta! Det är tydligen det som har absolut högst prioritet för HSB Malmö.

HSB skriver; "Den andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i vad som händer i HSB".
Det blir onekligen rätt komiskt att läsa detta när man vet hur det egentligen fungerar.

HSB skriver;

Att avsluta medlemskapet

Önskar du avsluta ditt medlemskap gör du det skriftligen till oss via brev, fax eller e-post.

Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten.

Andelen betalas tillbaka under förutsättning att det inte finns några obetalda medlemsavgifter. Utebliven betalning av årlig medlemsavgift innebär inte att medlemskapet automatiskt avslutas. Vid upprepade fall annulleras ditt medlemskap och eventuella bosparpoäng nollställs.

Ovanstående är allt som HSB skriver om medlemskapet (utöver en allmän text om "Att överlåta medlemskapet").
Det finns alltså inget regelverk.

Tommy
2009-05-18, 09:53
Det är alltså så att man som medlem i en HSB-förening inte är tvingad att betala en medlemsavgift till HSB. Det är ju väldigt intressant information. Undrar hur många som känner till detta. De jag pratat med visste inte ens om att de betalade en medlemsavgift till HSB (eftersom medlemsavgiften betalas via föreningen i stället för av varje medlem).

Det enda jag vet att jag får för medlemsavgiften är medlemstidningen, men som andra här i forumet redan påpekat så består ju Hemma i HSB mest av reklam, så denna tidning tror jag att jag klarar mig förutan.

Vad jag särskilt reagerar på är att HSB döljer att det inte finns något krav på att vara medlem i HSB bara för att man bor i en förening som hör till dem. Det finns inte ens någon information någonstans, vad jag kunnat hitta, om hur man begär utträde ur HSB. Det känns oärligt och visar att denna organisation inte är en medlemsorganisation som står på medlemmarnas sida.

stephan
2009-05-18, 12:36
Glöm inte att du får rabatter om du är medlem i HSB. tillexempel tidningen Hus o hem

HSB:s hemsida

Med 30% rabatt är kostnaden för
- helår 447 kr (14 nummer, 639 kr för icke medlem)
- halvår 237 kr (7 nummer, 339 kr för icke medlem)
= 33,85kr per tidning

Hus o Hems hemsida
Ja tack! Jag vill prova 5 nummer för bara 149 kr
= 29,80kr per tidning

Tommy
2009-05-18, 13:01
Rabatter på tidningar som Hus och Hem kan jag i så fall få på andra sätt... där man dessutom inte behöver betala för att få rabatten.

Själv har jag aldrig någonsin utnyttjat någon rabatt inom HSB, och jag kan inte se att jag kommer att göra det i framtiden heller. De rabatterbjudanden HSB har är dessutom sämre än vad man kan få på andra sätt.

I övrigt läser jag att en medlem kan avsluta sitt medlemskap i HSB, men fortsätta som bosparare, med en betydligt lägre medlemsavgift. Då får jag behålla alla "förmåner" (även om jag inte kan se några sådana) inom HSB, men till en betydligt lägre kostnad.
Varför betala helt i onödan?