handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös Stämma 2009-Herren förlåt dem ty de veta icke vad de göra


Katten Georg
2009-05-04, 22:30
Travestering på Evangelium enligt Lukas, 23 Kapitlet
Tryggve föres till Claes Caroli, förhöres,
sändes till Michael Carlsson, korsfästes,
uppgiver andan, begraves.

1. Och de stodo upp, hela hopen, och förde honom till Claes Caroli.
2. Där begynte de anklaga honom och sade: »Vi har funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att styrelsen agerar mot medlemmarna, och att han säger sig vara Medlemmarnas Vän, en konung.»
3. Då frågade Claes Caroli honom och sade: Är du Medlemmarnas Vän?» Han svarade honom och sade: »Du säger det själv.»
4. Men Claes Caroli sade till Fullmäktigeledamöterna och till folket: »Jag finner intet brottsligt hos denne man.»
5. Då blevo de ännu ivrigare och sade: »Han uppviglar med sin lära folket i hela Malmö, allt ifrån Trelleborg och ända hit till Västra Hamnen.»
6. När Claes Caroli hörde detta, frågade han om mannen var från Västra Hamnen.
7. Och då han fick veta att han var från det land som lydde under Michael Carlsson' välde, sände han honom bort till Michael Carlsson, som under dessa dagar också var i Malmö.
8. När Michael Carlsson fick se Tryggve, blev han mycket glad, ty han hade sedan lång tid velat se honom; han hade nämligen hört talas om honom, och han hoppades nu att få se honom göra något tecken.
9. Men fastän han ställde ganska många frågor på Tryggve, svarade denne honom intet eftersom den senare tilldelats 15 minuter för sitt sammanlagda försvarstal.
10 Och Fullmäktigeledamöterna och tjänstemännen stod där och anklagade honom häftigt. Speciellt en översteprästen/Fullmäktige, Tommy, hade förberett ett hattal framfört i brandtalets form.
11 Men Michael Carlsson och hans krigsfolk bemötte honom med förakt och begabbade honom; och sedan de hade satt på honom en lysande klädnad, sände de honom tillbaka till Claes Caroli.
12. Och Michael Carlsson och Claes Caroli blev den dagen vänner med varandra; Förut hade nämligen dem emellan rått ovänskap.
13. Sedan kallade Claes Caroli samman Fullmäktigeledamöterna och tjänstemännen och folket
14. Och sade till dem: »I haven fört till mig denne man och sagt att han förleder folket; och jag har nu i eder närvaro anställt rannsakning med honom, men icke funnit honom skyldig till något av det som I anklagen honom för.
15. Och inte heller Michael Carlsson har funnit honom skyldig; han har ju sänt honom tillbaka till oss. I sen alltså att denne icke har gjort något som förtjänar döden.
16. Därför vill jag ge honom lös, sedan jag har tuktat honom.»
17. Då skriade Styrelsen, fullmäktige, tjänstemännen och övriga förtroendevalda och sade: »Hav bort denne, och giv oss Barabbas lös.»
18. (Denne man hade blivit kastad i fängelse på grund av ett upplopp, som hade ägt rum i staden, och för ett dråps skull.)
19. Åter talade Claes Caroli till dem, ty han önskade att kunna ge Tryggve lös.
20. Men de ropade emot honom: »Korsfäst, korsfäst honom!»
21. Då talade han till dem för tredje gången och frågade: »Vad ont har denne då gjort? Jag har icke funnit honom skyldig till något som förtjänar döden Därför vill jag ge honom lös, sedan jag har tuktat honom.»
22. Men de överöste honom med höga rop och begärde att han skulle låta korsfästa honom; och deras rop blev honom övermäktiga.
23. Då dömde Claes Caroli att så skulle ske, som de begärde.
24. Och han lösgav den man de begärde, den som hade blivit kastad i fängelse för upplopp och dråp; men Tryggve utlämnade han, för att med honom skulle ske efter deras vilja.
25. När de sedan förde bort honom, fick de fatt en man, Bo från Misteln, som kom utifrån marken; på honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Tryggve.
26. Men en stor hop folk följde med honom, bland dem också kvinnor som jämrade sig och grät över honom.
27. Då vände Tryggve sig om till dem och sade: »I Malmös döttrar, gråten icke över mig, utan gråten över eder själva och över edra barn .
28. Ty se, den tid skall komma, då man skall säga: 'Saliga äro de ofruktsamma, de moderliv som icke hava fött barn, och de bröst som icke hava givit di.'
29. Då skall man begynna säga till: bergen: 'Fallen över oss', och till höjderna: 'Skylen oss.'
30. Ty om han gör så med det friska trädet, vad skall icke då ske med det torra!»
31. Jämväl två andra, två ogärningsmän, fördes ut för att avlivas tillika med honom.
32. Och när de hade kommit till den plats som kallades »Huvudskallen» korsfäste de honom där, så ock ogärningsmännen, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.
33. Men Tryggve sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.» Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
34. Men folket stod och såg därpå. Och jämväl högre tjänstemän med Skånhamre i spetsen drev gäck med honom och sade: »Andra har han hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han är Guds Smorde, den utvalde.»
35. Också lägre tjänstemän gick fram och begabbade honom och räckte honom ättikvin
36. Och sade: »Är du judarnas konung, så hjälp dig själv.»
37. Men över honom hade man också satt upp en överskrift: »Denne man är Medlemmarnas Vän.»
38. Och en av de ogärningsmän som var där upphängda smädade honom och sade: »Du är ju Medlemmarnas Vän; hjälp då dig själv och oss.»
39. Då tillrättavisade honom den andre och svarade och sade: »Fruktar icke heller du Gud, du som är under samma dom?
40. Oss vederfares detta med all rätt, ty vi lida vad våra gärningar äro värda, men denne man har intet ont gjort.»
41. Sedan sade han: »Tryggve, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.»
42. Han svarade honom: »Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.»
43. Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela Malmö ett tröstlöshetens mörker, som varar ända till slutpläderingen i Malmö Tingsrätt avseende klander av 2008 års stämma,
44. I det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu.
45. Och Tryggve ropade med hög röst och sade: »Fader, i dina händer befaller jag min ande.» Och när han hade sagt detta, gav han upp andan.
46. Men när Mötesordföranden såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»
47. Och när allt folket, de som hade kommit tillsammans för att se härpå, såg vad som skedde, slog de sig för bröstet och vände hem igen.
48. Men alla hans vänner stod på avstånd och såg detta, bland dem också några kvinnor, de som hade följt med honom från Västra Hamnen.
49. Nu var där en rådsherre, vi namn Josef, en god och rättfärdig man,
50. Som icke hade samtyckt till deras rådslag och gärning. Han var från Sorgenfri, en stad i Malmö; och han väntade på Guds rike.
51. Denne gick till Claes Caroli och utbad sig att få Jesu kropp.
52. Och han tog ned den och svepte den i en linneduk. Sedan lade han den i en grav som var uthuggen i klippan, och där ännu ingen hade varit lagd.
53. Det var då tillredelsedag, och sabbatsdagen begynte ingå.
54. Och de kvinnor, som med honom hade kommit från Malmö, följde efter och såg graven och såg huru hans kropp lades ned däri.
55. Sedan vände de hem igen till välkryddat brännvin och god öl för att i detta goda dränka sina sorger; men på sabbaten var de stilla, efter lagens bud.
56. HSB = Hela Skiten Bannlyses

schrapet
2009-05-05, 12:53
1) Bostadsrättsföreningen skall inga andra förvaltare ha vid sidan om Riksbyggen.

2) Styrelsemedlem skall inte missbruka den status Riksbyggen givit denna för eget eller andra medlemmars räkning.

3) Tänk på styrelsemötesdagen så att du hedrar Riksbyggens styrelserepresentanter när de anländer.

4) Hedra Riksbyggen för att du må bo länge i bostadsrättsföreningen som Riksbyggen givit till dig som hem.

5) Styrelsen skall inte dräpa Riksbyggen ideologi.

6) Styrelsen skall inte begå avtalsbrott mot Riksbyggen.

7) Styrelsen skall inte snegla på andra bostadsrättsföreningar som ej är anslutna till Riksbyggen.

8) Styrelsen skall inte dra Riksbyggen bakom ljuset.

9) Styrelsen skall inte ha begär till andra bostadsrättsföreningars förvaltningslösningar än Riksbyggens.

10) Bostadsrättsföreningen skall inte ha begär till att lämna Riksbyggen.