handdator

Visa fullständig version : Ny föreningslag - Unik chans att påverka


Admin
2009-05-02, 13:55
Nu stundar det förändringar av föreningslagen (och bostadsrättslagen).

Det gäller att påverka, och denna chans att få till förändringar kan det kanske ta ytterliggare 20 år att uppnå, så tipsa Regeringen och utredningen om vad som behöver förändras.

Jag vet att Regeringen (och vissa av dem som ingår i utredningarna) läser detta forum, men det är ännu bättre om du kontaktar dem direkt.

Det nya förändringarna av föreningslagen tillsammans med kontaktvägar hittar du på följande sida;
Ny föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm)

Förslaget till ny föreningslag innehåller några av de saker jag talat mig mest varm för; problemen och otydligheterna kring ombud och biträden (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) samt närvarorätten på stämman. Frågor som aldrig funnits uppe till diskussion någon annanstans innan jag tog tag i detta. Den statliga utredningen har tydligen dragit nytta av mina utredningar inom detta eftersom de flesta av dessa problem löses med de nya förslagen till förändringar av föreningslagen.

Dessutom rättar man nu upp den fråga som hör till de mest diskuterade här, och som inte minst jag tryckt hårt på.
Dvs medlemmarnas rätt att få en skiftlig kopia av stämmohandlingarna (dock finns det brister i utredningens förslag här)

Den nya föreningslagen stoppar också en del av de trick som HSB Malmös styrelse tillsammans med fullmäktige, i sitt sanslösa maktmissbruk och totala ointresse för medlemmarnas bästa, använde sig av till årsstämman 2009 för att se till så att behandlingen av motioner hoppades över.

Det kommer nu även att införas krav på att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll (ofattbart att detta krav inte funnits tidigare).

Men det finns en hel del stora och svåra problem som man missat i de förslag som nu tillkommit.

Var med och påverka !!!

Se även;
Förslag om enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/foerslag-om-enklare-beslutsfattande-i-ekonomiska-foereningar-288244)

Stadgar för ekonomisk förening (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)

Francois
2009-05-02, 22:39
Kan vi inte fråga att träffa dem för att ha en arbetsdag med dem?

Admin
2009-05-03, 11:44
Jo, det skulle ju vara det bästa, men det finns då två problem.
Jag vet inte hur många som är intresserade av en personlig träff, men vi bor ju alla i olika delar av landet.
Sedan är frågan vilka vi ska träffa och vem som ska ta initiativ till detta. Utredningen är klar med sitt arbete, nu ska lagrådet ge sina synpunkter innan regeringen ska föreslå lagändringarna för Riksdagen.
Kanske Riksdagens utskott är de som ska påverkas nu... såtillvida inte ärendet återremitteras till den ursprungliga utredningen.
Eller så är det justitieminister Beatrice Ask som vi måste påverka?

Frågan är om det finns någon som bryr sig vad vi medborgare tycker och vem detta i så fall skulle vara.

Jag har tillskrivit Beatrice Asks pressekreterare så får vi se vad det finns för intresse där. Fler får gärna göra samma sak.

Jag tror att om vi ska få en audiens hos Regeringen, utredning eller utskott så måste vi ha ett material att utgå från.
Dvs vi måste först sätta upp en punktlista med förslag på förändringar av föreningslag/bostadsrättslag.

Jag gör det med start här;
- Krav på att röstlängd förs med specifikation på innehåll i röstlängd
- Inspelning av stämmor

- Krav på att kopior av stämmprotokoll med tillhörande röstlängd ska ges de medlemmar som så önskar (alt. läggs ut på webbplats)

- Rutiner för korrigering av stämmoprotokoll som visat sig felaktiga även efter justerarnas justering.

- Krav på justerare.

- Krav på lekmannarevisorer.

- Krav på ökad öppenhet vad gäller styrelseprotokoll (spec i brf:ar)

- Krav på att motioner ska skickas ut senast i samband med kallelsen
- Krav på beredning och svar av styrelsen på varje motion
- Motioner får ej behandlas i grupp mot motionärens vilja
- Utskick av motioner på papper

- Tydligare definitioner/konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen

- Definition av vad "Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt" innebär i praktiken och konsekvenser om så ej sker.

- Utökade möjligheter för engagerade medlemmar att kunna påverka utan att de ska behöva lida/straffas för andra medlemmars oengagemang

- Minskade möjligheter för maktmissbruk av fullmäktige; t.ex. att kunna trycka ner och köra över medlemmar
- Minskade möjligheter till maktmissbruk av styrelse, speciellt avseende motioner

- För att understryka vikten av en valberedning bör någon text om detta (om än allmänt formulerad) föras in i föreningslagen.

- Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
- Styrelsen ska besvara varje motion.
- Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bfall på sakliga grunder).
- Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.


- En del av de största problemen som finns idag beror på att bostadsrättsföreningarna är för stora, och en lekmannastyrelse saknar kompetens, möjlighet och tid att driva så stora föreningar och medlemmarnas engagemang minskar i takt med storleken på bostadsrättsföreningen. En brf borde på något sätt begränsas i antal lägenheter.

Admin
2009-05-05, 16:53
Är det verkligen ingen som har synpunkter på förslaget till den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm)?

När det nu finns en unik chans att påverka beslutsfattarna till att skapa en lag som kan eliminera många av dagens problem så trodde jag att det skulle vara ett stort intresse för detta.

Jag vet att materialet är extremt omfattande och därför inte så lattjolajbans att ta sig igenom, men en bra start är ju de förslag till ändringar som jag gett så här långt på främst kapitel 7 i föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm). Någon som har synpunkter på mina synpunkter?

Admin
2009-05-11, 14:00
Utmärkt, jag väntar nu på svar från justitieminister Beatrice Ask.

Sveriges media tycks helt ha missat att skriva om förändringarna i föreningslagen, trots att väl sällan någon lagändring påverkat så många människor på ett så omfattande sätt.

Det är ett problem, eftersom det då inte kan skapas någon opinion.

Precis som i Sverige så har man även i bl.a. Finland bestämt sig för att ändra föreningslagen, men där fick hela befolkningen tycka till. Fullt lika demokratiskt är det tyvärr inte i Sverige.

En av de bitar som jag finner mycket uppseendeväckande i utredningens förslag till föreningslag är att man tar bort tvåstämmokravet för stadgeändringar, samtidigt som man försämrar medlemmarnas möjlighet till information om stadgeändringar (när man i stället borde infört förbättringar av kraven på informationen runt stadgeändringar).
Hur har man tänkt här, egentligen?

totiki
2009-05-11, 16:23
"Min kommentar: Det är knappast rimligt att årsstämman kan hållas så sent som sex månader efter redovisningsårets slut i en brf. Det innebär en stor osäkerhet för medlemmarna i en brf där lekmannastyrelsen kan fortsätta under ytterliggare sex månader (el. längre) innan medlemmarna, med nuvarande högst insynsskyddade system, har en möjlighet att upptäcka begångna fel. "
Jag tycker nog 6 månader kan vara rimligt. Det kan behöva spridas ut lite grann så inte revisorerna ökar priset med motiveringen att alla jobb skall göras inom loppet av 3 månader.

"Det blir också helt orimligt, inte minst ur demokratisk synvinkel, att det ska kunna passera 5 månader (eller mer) från sista datum för inlämnande av motioner till dess att dessa motioner behandlas. Det kan hinna dyka upp mycket under ett halvår som ger behov av motioner. "
Kan istället ställas som 2 månader före årstämman t ex. eller ifall kallelsen går ut vid en bestämd tidpunkt, "1 vecka innan kallelsen går ut".


I övrigt har jag bara hunnit läsa så långt dina kommentarer är med och jag tycker de är rimliga och borde leda till eftertanke för lagstiftaren.

Det borde kanske finnas med som en inriktning för lagstiftaren att, medlemmens rättighet är det som skall användas som utgångspunkt för tankesätt och formulering i lagen.

totiki
2009-05-12, 10:11
Jag hittar inte hela det nya förslaget?

Jag är särskilt intresserad av styrelsens ansvar, hur "kompis-förfarandet" mellan styrelse/entreprenörer/revisorer o s v. skall kunna beaktas på ett enklare vis.
Hur medlemmarna skall kunna få mer insyn i hur upphandlingarna går till.
Ifall riktlinjer för hur revisionen skall utföras kommer att tas upp, detta med tanke på hur enkelt det är att utarma föreningens kapital för att hålla priset uppe på kort sikt.

Det är ju en del som värnar de demokratiska begreppen och det är bra, men samtidigt vill man utöka möjligheten till de representativa styrelseformerna och det är sämre.

En utredning av BRL borde gå hand i hand med detta nya förslag eftersom Brf:er är ekonomiska föreningar (ca. 30.000) som tillsammans representerar ett så stort värde. För det blir ändå så till slut att specifika frågor för BRFr blir svåra att inrangera under LEF och domstolsutslag skall på nytt avgöra frågor som lagstiftaren, just vad det gäller BRFr, har en särskild mening med. Bättre då att modernisera BRL och få dessa intentioner inskrivna direkt.


Utöver detta bör lagstiftaren också se till den spännvidd i omsättning som föreligger vad det gäller BRFr. Det är ytterliggare en orsak till att BRL bör revideras i samklang med LEF eftersom så olika förutsättningar gäller.

När nu ägarlägenheterna kommer så kommer dessas samfälligheter förmodligen till största delen att gälla mindre föreningar med lägre omsättning exempelvis.

Admin
2009-05-12, 11:44
Hela det nya förslaget på föreningslag hittar du i början av dokumentet om ny föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) (med tillhörande ändringar i BrL:en), under "Ladda ner".

Det du tar upp är viktiga punkter, men jag tror inte man tänkt i dessa banor, tyvärr.
Därför viktigt såväl att media börjar intressera sig och att regeringen tar ansvar för att uppnå bästa möjliga resultat.

Jag har tidigare framfört, flera ggr, till regeringen och utredningsgruppen att bostadsrättslagen måste omarbetas parallelllt med föreningslagen (och med regelverket för ägarlägenheter), men jag har inte fått något gehör för detta.

Inte minst måste de representativa styrelseformerna (fullmäktige) styras upp långt bättre än hur det ser ut idag !!!
Det är av kritisk betydelse!

Nu görs ändringar i bostadsrättslagen, men enbart de ändringar som är absolut nödvändiga pga ändringarna som föreslagits i föreningslagen.

Det är ju helt uppåt väggarna med tanke på att ändringarna i föreningslagen medför att alla brf-stadgar måste skrivas om.
Det är därför givet att man måste ta detta tillfälle i akt och få till nödvändiga viktiga förbättringar i bostadsrättslagen i samband med att föreningslagen förbättras.

Kan passa på tillfället att ge ett mycket värdefullt tips för alla bostadsrättsföreningar som nu måste skriva om sina stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) från och med nästa år.

Dela upp stadgarna i två delar.
Del 1: Stadgar som enbart är tillägg till föreningslagen och bostadsrättslagen.
Del 2. Stadgar som enbart är upprepningar av FL och BrL.

Det kommer göra stadgarna så oerhört mycket mer lättlästa och meningsfulla !!!

PS.
Jag tror det är lite närmare 25.000 bostadsrättsföreningar (800.000 bostadsrätter) som finns. Det beror lite på hur man räknar (se statistik (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=49)).

totiki
2009-05-12, 12:49
3.5.6
Andra förenklingsåtgärder
Ett sätt att åstadkomma regelförenklingar kan vara att begränsa regelverkets tillämplighet för vissa grupper, t.ex. småföretag. Föreningslagen skiljer för närvarande inte mellan olika slag av ekonomiska föreningar. I vårt uppdrag ingår att överväga om det finns skäl att införa särskilda regler för vissa former av ekonomiska föreningar, exempelvis så att föreningar med litet antal medlemmar eller liten omsättning inte behöver följa samma regler som föreningar med många medlemmar eller omfattande verksamhet. Denna fråga kommer vi att behandla i vårt slutbetänkande. Det är möjligt att en sådan differentiering av regelverket kan innebära regelförenklingar för vissa grupper av ekonomiska föreningar. Det är dock i detta skede av utredningsarbetet inte möjligt att lämna några konkreta förslag till sådana differentierade lagregler.


Här dök en av mina frågor upp...man får vänta på slutbetänkandet.

11.1.2
Utredningens överväganden
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet. Vidare ska, liksom hittills, beslut om god-kännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen till-lämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.

Detta kan jag också tycka är rätt OK. Skillnaden är att alla röstberättigade skall vara eniga för att det skall gå att ändra stadgarna på en stämma. Det är rimligt.

Nu har jag skummat igenom hela förslaget till modernisering av LEF och finner att BRL behöver moderniseras i lika hög grad om inte än mer.

Admin
2009-05-12, 17:41
11.1.2
Utredningens överväganden
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet. Vidare ska, liksom hittills, beslut om god-kännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.


Ovanstående text (placerad under under "Regleringen för övriga kooperativa företagsformer") är inte aktuell för brf:ar... trots att de skriver så... eller hur menar de?
Tillägg: brf:ar ska alltså ha kvar tvåstämmokravet till skillnad mot andra typer av föreningar.

Se; Stadgeändringar enligt utredningens förslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-34).

Tvåstämmokravet för stadgeändringar är enligt förslagen tidigare i utredningens text borttaget (förutom i vissa extremfall) samtidigt som man lättat på kraven på information om stadgeändringar.

totiki
2009-05-12, 17:55
Aha.
Eftersom de uttryckligen skriver Bostadsrättsföreningar så gäller det dem i denna skrivelse. Ifall de kommer på sitt misstag och ändrar på detta framledes kommer ändringen att gälla. Men just nu gäller detta oavsett var det ligger.

Sorgligt nog innebär detta att ingen klart kan säga vad som menas eller avses.

Admin
2009-05-12, 18:09
Jag letade upp och ner i det 328 sidor långa förslaget och till slut lyckades jag pussla ihop bitarna. Man har kvar tvåstämmokravet för alla typer av föreningar, utom just för brf:ar.

Som jag tolkar det nu, så har man alltså av okänd anledning valt att göra ett speciellt undantag i en specifik fråga för just brf:ar, och det är tvåstämmokravet.

j.a
2009-05-12, 19:58
Ni har nog blandat ihop korten lite.

Det framgår tydligt att man föreslår ett avskaffande av tvåstämmokravet för ekonomiska föreningar i allmänhet men inte för bostadsrättsföreningar, framförallt eftersom SBC och HSB varit mycket tveksamma till ett sådant avskaffande och bostadsrättsföreningars särskilda ställning jämfört med vanliga ekonomiska föreningar. (dvs skyddsbehovet hos medlemmarna)

För ekonomiska föreningar i allmänhet är det fritt att i stadgarna återinföra ett tvåstämmokrav.

Admin
2009-05-12, 20:49
Ja, fast det du säger är ju samma som jag skrivit i mina två senaste inlägg här (och sedan även i dokumentet Ny föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-34)).

Det blev lite förvirrat först eftersom strukturen på föreningslagsutredningens 328 sidor långa dokument med ändringar är hopplöst uppbyggd (svårt att läsa så långa texter på skärmen), men vi kom fram till rätt slutsats till slut.

Var har du hittat att HSB och SBC varit tveksamma till tvåstämmokravet?

Jag har letat som en galning efter det minsta lilla tecken på att HSB engagerat sig i den nya föreningslagen, men jag har inte hittat dylik information varken i HSB:s material eller någon annanstans.

Gusten
2009-05-13, 12:19
Vad jag förstått är det i denna omgång inte aktuellt med några ändringar
i bostadsrättslagen utan endast i föreningslagen. Om tvåstämmokravet
vid stadgeändring tas bort i föreningslagen blir alltså tvåstämmokravet
kvar i bostadsrättslagen. För stadgeändring som berör grunderna för
hur årsavgiften beräknas krävs ju dessutom 75 procent majoritet på 2:a stämman.

totiki
2009-05-13, 12:38
Det är ju ännu ett förslag, men så här står det och jag lägger lite emfas på det som i vår diskussion kan anses som betydelsefullt:
11.1.2
Utredningens överväganden
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet. Vidare ska, liksom hittills, beslut om god-kännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.

Admin
2009-05-13, 14:32
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet.
Ja, förslaget (som ännu så länge är ett förslag, och därför som sådant kan förändras) innebär alltså att det i bostadsrättsföreningar ska fortsätta som vanligt i fråga om stadgeändringar. Dvs tvåstämmokravet bibehålls, och - precis som tidigare - om alla röstberättigade medlemmar är överens så räcker en stämma. Ingen förändring för brf:ar.

Vidare ska, liksom hittills, beslut om godkännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
Ja, alltså som tidigare i brf:ar.

I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.
Ja, alla förändringar som görs i föreningslagen i övrigt, och som påverkar bostadsrättslagen, kommer att leda till att bostadsrättslagen förändras i dessa specifika avseenden.

I övrigt görs inga förbättringar av bostadsrättslagen, trots det enormt stora behovet av detta... om inte vi & media lyckas påverka regering och riksdag att ta sitt förnuft tillfånga och göra det enda rätta.

totiki
2009-05-13, 15:38
Förslaget är alltså att ingenting skall ske i denna fråga.
Då är det ju inget nytt förslag. Status quo.

Admin
2010-12-22, 14:54
Den 9 december 2010 kom det ett litet och tämligen intetsägande livstecken från regeringen i frågan om de planerade förändringarna i föreningslagen.

Här ser man att efter två år så planerar man att införa förändringarna om ytterliggare två år. Det går inte precis på räls där i regeringen, trots det akuta behovet av förbättringar av föreningslagen (och fortsatta förbättringar av bostadsrättslagen).


Pressmeddelande:

En ny lag om ekonomiska föreningar

Föreningslagsutredningen, med hovrättspresidenten Sten Andersson som utredare, har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "En ny lag om ekonomiska föreningar" (SOU 2010:90) till Justitiedepartementet.

Utredningen har bland annat konstaterat att förutsättningarna för sådant företagande som sker i den ekonomiska föreningens form - kooperativt företagande - under senare år har förändrats betydligt. Konkurrensen från företagande i annan form har ökat. Samtidigt har det etablerats nya slag av kooperativ. Men användningen av den ekonomiska föreningsformen har hämmats av att regelverket ibland har uppfattats som otillräckligt eller osäkert. Den nuvarande lagen om ekonomiska föreningar, från år 1987, är dessutom i behov av en genomgripande språklig och redaktionell omarbetning. För att underlätta för företagen bör regleringen också göras mera tydlig och överskådlig. I en del avseenden finns det också ett behov av att anpassa lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelserna i 2005 års aktiebolagslag. Allt detta har föranlett utredningen att föreslå en helt ny lag om ekonomiska föreningar.
I sak föreslår utredningen bland annat följande.

Det ska i större utsträckning än i dag vara möjligt att bedriva kooperativ verksamhet utanför den ekonomiska föreningens ram, till exempel i ett dotterföretag vars övriga delägare är andra slag av företag, till exempel aktiebolag.
Liksom hittills ska huvudregeln vara att medlemmarna i en ekonomisk förening ska ha för avsikt att delta i föreningens verksamhet på visst sätt. Utredningen föreslår dock att det ska vara möjligt för en förening att anta medlemmar som enbart ska bidra till verksamheten genom att betala en medlemsinsats, så kallad investerande medlemmar.
Den så kallade öppenhetsprincipen - som innebär att en ekonomisk förening är öppen för nya medlemmar om det inte finns särskilda skäl att vägra sökanden medlemskap - föreslås gälla även i fortsättningen. Utredningen föreslår dock några jämkningar i principen, främst att föreningen ska kunna vägra en sökande medlemskap om antagandet av nya medlemmar skulle innebära ekonomiska risker för föreningen.
Det nuvarande generella kravet på att en ekonomisk förening ska bli föremål för revision genom en revisor ersätts i förslaget av en bestämmelse som innebär att revisor måste finnas enbart i större föreningar (föreningar som överskrider minst två av följande gränsvärden; medelantal anställda 50, balansomslutning 25 miljoner kronor, nettoomsättning 50 miljoner kronor). När revision sker, ska den alltid utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Det föreslås också bestämmelser om ett enklare slag av granskning, allmän granskning, genom en lekmannarevisor. En förening som inte har någon revisor ska som huvudregel alltid ha en lekmannarevisor, men det ska vara möjligt att i föreningens stadgar bestämma att det inte heller ska finnas någon lekmannarevisor.
Förslaget bygger, liksom gällande rätt, på principen att den som lämnar föreningen, inte kan få med sig större del av föreningens medel än vad som motsvarar den insats som han eller hon betalade vid inträdet i föreningen (eller som har tillgodoförts honom eller henne genom så kallad insatsemission). Utredningen föreslår dock att det i arbetskooperativ ska vara möjligt att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett högre belopp, dock högst vad som motsvarar medlemmens andel i föreningens eget kapital.
Bestämmelserna om i vilken utsträckning föreningens medel får delas ut till medlemmarna eller på annat sätt överföras till andra ("värdeöverföring") anpassas genom förslaget i stor utsträckning till vad som gäller för aktiebolag. Det innebär bland annat att det nuvarande kravet på att föreningen varje år ska göra en avsättning till reservfonden avskaffas.
Flera av de föreslagna förändringarna föreslås gälla även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. I sådana föreningar ska det dock enligt förslaget alltid finnas en revisor eller lekmannarevisor. Kooperativa hyresrättsföreningar föreslås få samma möjlighet som arbetskooperativ att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett större belopp än vad medlemmen tidigare har betalat in.
Den nuvarande lagen om medlemsbanker upphävs. Medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som har tillstånd att bedriva bankrörelse, föreslås i stället följa bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Det föreslås också vissa särbestämmelser för medlemsbanker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2013.Tyvärr kommer med förbättringarna också försämringar, detta pga att de som beslutar om lagar kanske inte har den nödvändiga verklighetsförankringen samtidigt som de saknar vilja att lyssna på dem som är mer insatta.


Kontakt

Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
work 08-405 47 22
cell 070-274 10 22
e-post till Martin Valfridsson (http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=109483&m=popup&l=sv)

Sten Andersson
Särskild utredare
060-18 68 01

PS.
Bostadsrättslagen kanske inte ska förändras, utan bara anpassas till föreningslagen, men eftersom bostadsrättslagen inte uppdateras precis varje dag så är det ett gyllene tillfälle att föreslå ändringar för specifikt bostadsrättslagen nu.

Dido
2010-12-22, 16:52
Tack för information om förslaget med den nya föreningslagen!
Det är mycket att sätta sig in i och jag undrar vad man kan göra som novis på området, mer än att sätta sig in i vad förslaget innebär?
Här underlättar Admins lista och även pdf-filerna, bör vi organisera oss och skicka en gemensam lista undertecknade av så många som möjligt tex?