handdator

Visa fullständig version : Protokollförare till årstämma


Skalman
2009-05-01, 19:20
Jag undrar om LEF eller liknande reglerar vem som har rätt att utse protokollförare till stämman?
Är det stämmans ordförande eller stämman?
I vår förenings dagordning (på kommande årstämma) framgår det att protokollförare kommer att väljas av stämmans ordförande.
Är detta praxis? Alla andra roller väljs av stämman (ordförande till stämman, justeringsman etc).

Har jag som medlem någon möjlighet att ändra dagordningen?
Om ja, kan jag ändra den till att stämman ska välja protokollförare?

stephan
2009-05-01, 21:04
Lagen om ekonomiska föreningar säger om stämmoprotokollförare:
7 kap. Föreningsstämman
10 §
Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga om protokollets innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet,
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.
Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade proto- kollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Sen tillkommer stadgarnas skrivning:

HSB rekomendation i stadgar säger inget mer än att:
"Dagordning för stämma
På ordinarie stämma skall följande förekomma.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.


Alltså inget som är speciellt klart eller tydligt?

Stämman är suverän, vilket gör att det är stämman som med enkel majoritet kan välja stämmoprotokollförare?

Trötter
2009-05-03, 10:08
Jag anser att stämmor och möten bör dokumenteras genom ljudinspelning för att säkerställa besluten i föreningen.

totiki
2009-05-12, 11:59
Fast detta "Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare." betyder att stämman skall ta ställning till ordförandens val av protokollförare. Bifall eller icke.

På punkten om dagordningens godkännande ifrågasätter du skrivningen "protokollförare kommer att väljas av stämmans ordförande" som icke stadgeenlig. Och kräver att det skall stå "val av protokollförare". Sedan får givetvis ordföranden föreslå det namn han vill och har du ett annat förslag får stämmans röst avgöra vilken det skall vara.