handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008.


Goran
2008-04-25, 13:30
Nu återstår mindre än ett dygn till den av många efterlängtade årsstämman i HSB Malmö.Det finns tyvärr också strömningar åt andra hållet som tycker att det är för många motioner och att det kommer att uppta alldeles för mycket tid. Nu är det så med demokratin att den har sitt pris och i detta fallet är det så att alla medlemmar har rätt att lämna in motioner och inte bara medlemmar i styrelser i våra bostadsrättsföreningar eller andra förtroendevalda utan alla medlemmar vilket ur demokratisk synpunkt är alldeles utmärkt.

Det är också på det viset att styrelsen i HSB Malmö i ett av sina nyhetsbrev har skrivit följande :

”Nya stadgar, större öppenhet och motionerna till årets föreningsstämma pekar tillsammans på den ökade medlemsorienteringen som HSB Malmös styrelse aktivt arbetar för; att medlemmar och kunder ska komma närmare organisationens vardag för att den kooperativa grundidén ska bli tydligare och HSB Malmö en öppnare organisation”.

Tydligare än så kan man väl inte betona värdet av inlämnade motioner från engagerade medlemmar inom organisationen.

”Styrelsens arbete koncentreras nu på förberedelser inför föreningsstämman lördagen den 26 april. Till stämman har vi bland annat fått in över 200 motioner som ska hanteras och besvaras. Styrelsen bildade i höstas en arbetsgrupp för att fånga upp, och seriöst behandla, varje enskild motion. Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt”.

Här förtydligar styrelsen ännu mer vikten och värdet av demokratin i HSB Malmö.

”Då vi i styrelsen inte har erfarenhet av att behandla så många motioner har vi skapat ett arbetssätt för att korrekt hantera motionerna. I stora, medlemsdrivna organisationer inom exempelvis fackföreningsrörelsen och politiken är motionerna många fler än de vi får till HSB Malmös föreningsstämma. Där har man också skapat allmänt accepterade rutiner för att på rätt sätt behandla motionerna. Över tiden kommer troligen liknande allmänt accepterade rutiner att utvecklas inom HSB, så att demokratins krav ska harmoniera med den praktiska verkligheten”.

Detta låter bra och vore också bra om man levt upp till vad man faktiskt skriver nämligen att man skall hantera motionerna på ett korrekt sätt. Tyvärr tvingas vi alla konstatera att så inte är fallet.

”Styrelsens ansvar innefattar att ta ställning till varje motion och föreslå stämman att antingen avslå, bifalla eller betrakta motionen som besvarad. Det är angeläget att påpeka att styrelsen endast lämnar förslag till beslut. Beslutsrätten och makten att avgöra hur motionen ska behandlas ligger exklusivt hos stämman. Styrelsens arbete med att forma svar leds av Henric Lellky”.

Förhoppningsvis är svaren inte bara ett verk av en person i styrelsen utan att hela styrelsen står bakom de svar som framgår av den bok som blivit resultatet av inlämnade motioner. Detta innebär dessvärre inte att svaren är i närheten av vad som utlovats i nyhetsbrevet . Högst beklagligt !

I det nya nyhetsbrevet ” INBLICK ” så framhåller tf Vd Michael Carlsson att ”det är bra med debatt och nu har vi 210 motioner till vårt årsmöte”. Detta betyder alltså att även tjänstemannakollektivet tycker att motioner är bra och ett uppenbart bevis på ett demokrati är förutsättningen för en väl fungerande kooperativ medlemsorganisation .

Till alla er som tänker bevista HSB Malmö stämman se inte motionerna som ett hinder utan istället som en möjlighet . En möjlighet att förändra . Detta gäller naturligtvis framförallt alla fullmäktigeledamöter som har rätten att fatta besluten på stämman. Ert ansvar är stort.

stephan
2008-04-25, 16:51
Svar på föregående
Bra skrivet.

Demokrati kostar. En sak som verkligen skulle vara intressant att ta del av är de styrelsemöten í HSB-Malmö där besluten om utlåtandet av alla motioner togs.
Frågor som är intressanta är hur stor del av motionerna var styrelsen helt överens om.

Tyvärr tror jag mig ha svaret.
Jag tror att de allra flesta motionerna beslutades utan diskussioner.?
Inläggen från styrelseldamöterna var få?
Reserveringarna var 0?
Begärda voteringar var 0?

Om jag bara har lite fel i mina apropåer, så gäller att motionerna inte behandlades proffisionelt.?

Sannolikheten att på så många och olika motioner borde det varit oenigheter långt utöver det som styrelseprotokollen visar?

Risken nu är väl att det kommer höjas röster från styrelsen om utökat arvode för allt "extra" arbete de har fått lagt ner på att besvara motioner.?