handdator

Visa fullständig version : Fukt i badrum pga fel av BRF


kalchek
2009-04-17, 22:44
December 2007 köpte jag och min sambo en bostadsrätt som var i hyffsat skick. Bytte ut hela köket och la nytt golv i hela lägenheten, osv. Badrummet som är helkaklat var dock okej, även om vi tänkt renovera om det i framtiden.

När besiktning gjordes innan vi flyttade in konstaterades att det var lite höga fuktvärden men att det, som det stod på protokollet: "Nog beror på att det duschats tidigare".

Nu, lite mer än ett år senare, tycker vi att lägenheten inte passar oss och lägger ut den till försäljning. När besiktningsmannen kommer så anmärker även han på att det är höga fuktvärden. Givetvis hade jag duschat några timmar innan. Fick då en fläkt som han tyckte jag skulle köra i en vecka och då inte nyttja badrummet vilket jag då lät bli. Efter en vecka är det fortfarande höga fuktvärden. Han upptäcker att fuktspärr saknas och att det även saknades någon "matta" under kaklet eller vad det nu heter.

Är det min skyldighet att betala allt detta? Jag kan ju inte sälja i detta skick.

Föreningen renoverade, på 90-talet, alla badrum i lägenheterna. Ca 150 st. Har även hört att flera badrum var så dåligt gjorda att de fick göras om. Borde inte föreningen stå för eventuella kostnader? Jag som bara bott här i lite mer än ett år ska väl inte kunnat åstadkomma denna skada tycker man.

totiki
2009-04-18, 07:42
Lite för lite info, men allmänt kan sägas dels att regler ändrats för badrum sedan 90-talet och att inga garantier ges i mer än 10 år.
Det liknar att köpa en ny bil. Andrahandsvärdet är stort inom ett par tre år men sjunker sedan drastiskt eftersom alla lgh förväntas ha ett badrum oavsett standard.

Vilken roll Brf:en spelar i detta är svårt att avgöra med de knapphändiga uppgifterna men även Brf:er är underställda ovanstående.

Ytskiktet är sorgligt nog borätthavarens ansvar.

MikHo
2009-04-18, 19:29
Finns det garanti kvar på jobbet ska denna åberopas. Har mer än 10 år passerat är det nog så att det tyvärr hamnar på din lott. När du köpte lägenheten övertog du alla rättigheter och skyldigheter gällande lägenheten.

Du kan då välja att renovera och sedan sälja, alternativt sälja med informationen att badrum behöver renoveras.

Möjligtvis kan man dra det via rätten gentemot företaget som gjort jobbet, om flertalet av de badrum som de renoverat är dåliga.

totiki
2009-04-22, 15:42
Bostadsrättsnämnden har uttalat sig i ett liknande ärende;
Sökanden har anfört bl.a. följande. Vid en besiktning av bl.a. sökandens lägenhet i januari år 2010 upptäcktes vissa brister då det gäller tätskiktets anslutning till golvbrunnen i badrummet. Det visade sig att det är fråga om ett byggfel som aldrig upptäcktes vid en garantibesiktning år 2002. Föreningen har krävt att bl.a. sökanden ska åtgärda skadan och åberopat att golvbrunn och klämring enligt föreningens stadgar är bostadsrättshavarens ansvar. Sökanden menar att det är föreningen som ska svara för att rätta till byggfel. Vidare fick bostadsrättshavare ansvar för golvbrunn med klämring först efter en stadgeändring i maj år 2010, alltså i tiden efter det att bristen upptäcktes. Det är oklart vad det skulle kosta att åtgärda bristen. I värsta fall måste både golv och delar av väggar rivas, vilket skulle kunna kosta 90 000 kr.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen anlitade en fackman för garantibesiktningen. Föreningen kan inte klandras för att bristen vid golvbrunnen inte upptäcktes då. Ett första beslut om stadgeändring togs av en föreningsstämma i maj år 2009, alltså innan besiktningen i januari år 2010 ens var planerad. Kostnaden för att åtgärda bristen bör vara cirka 500 kr, eftersom det endast krävs en ny klämring.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Om en brist upptäcks i en lägenhet som tämligen nyligen upplåtits med bostadsrätt kan föreningen vara skyldig att åtgärda denna brist även om den enligt stadgarna faller under det s.k. inre underhåll som en medlem ska svar för. Men detta gäller endast så länge den medlem som lägenheten först uppläts till ännu innehar lägenheten.

I detta fall har aktuell lägenhet överlåtits av den förste innehavaren till sökanden. Då gäller att ansvaret för brister fördelas efter vad som anges i stadgarna.

Då den i detta ärende aktuella bristen upptäcktes gällde ännu föreningens äldre stadgar. I dessa anges bl.a. att medlem svarar för installationer för avlopp till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten. Större delen av en golvbrunn inklusive dess klämring ligger under ett badrums yt- och tätskikt. Den aktuella stadgebestämmelsen kan inte enligt Bostadsrättsnämndens mening ges en så vid tolkning att bostadsrättshavaren ska anses ansvarig för golvbrunn med klämring. Denna tolkning får starkt stöd av det förhållandet att just dessa delar i badrummet uttryckligen anges falla under bostadsrättshavarens ansvar enligt de nya stadgarna.

Av detta följer att då bristen upptäcktes vid besiktningen i januari år 2010 var föreningen ännu ansvarig för dessa delar. Därmed ankommer det på föreningen att svara för erforderliga åtgärder för att åtgärda bristen.

Jag ger Krickan rätt i hans bedömning av Bostadsrättsnämnden så till vida att man får bättre svar här på "Forum för alla i bostadsrätt".


Nedanstående yttrande i en liknande fråga där dolda fel eller föreningens ansvar att kontrollera att arbeten verkligen blir fackmannamässigt utfört, överhuvudtaget ej beaktas är anmärkningsvärt;
Sökanden har anfört bl.a. följande. I november 2008 upptäcktes en fuktskada i hans badrum. Den berodde på att en gammal anslutning till en golvbrunn gått sönder. Föreningen lät riva badrummet och satte in torkfläkt. Då badrummet återställdes fick sökanden svara för kostnader för rör och brunn, vilket han anser felaktigt. Vidare anser han att föreningen ska utge full ersättning för elkostnader för torkfläkt. Kostnaden var 3 000 kr men han har endast fått 1 700 kr. Dessutom bör avgiften för lägenheten nedsättas under den tid badrummet reparerades.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen har åtgärdat det som åligger föreningen. Sökanden har fått 2 027 kr i ersättning för elkostnad för torkfläkt.

Bostadsrättnämndens bedömning

Om en vattenskada som inte är en s.k. vattenledningsskada (då skadan beror på att vatten strömmar ut från en trycksatt ledning) inträffar i en lägenhet och även orsakar skada utanför lägenheten gäller i princip att bostadsrättshavaren får svara för reparation av lägenheten och föreningen för övriga delar av huset. Ansvaret kan fördelas annorlunda om det kan visas att förening eller bostadsrättshavare varit vållande till skadan.

I detta fall är det inte fråga om vattenledningsskada och det har heller inte påståtts att någon vållat skadan. Då åligger det föreningen och bostadsrättshavaren att svara för reparation av de delar av huset vederbörande råder över.

I detta fall innebär det att föreningen ska svara för väggar, golv och tak fram till ytskikt samt fuktisolerande skikt. De sistnämnda delarna - ytskikt och fuktisolerande skikt – ska bostadsrättshavaren svara för. Sökanden ska alltså inte svara för t.ex. rördragningar under golvet. Kan han visa att han haft kostnader för detta har han rätt till ersättning från föreningen.

Sökanden har gjort gällande att föreningen ska utge ytterligare ersättning för elkostnader för torkfläkt. Han har dock inte styrkt att kostnaderna är högre än den ersättning föreningen redan utgett.

Sökanden har slutligen begärt nedsatt årsavgift under den tid badrummet reparerades. Då det inte visats att föreningen vållat skadan saknas emellertid rätt till sådan ersättning.

kalchek
2009-04-24, 16:27
Alla HSB's lägenheter-badrum renoverades 1996.
Eftersom ca 33 badrum var dåliga fick de renovera dessa. Detta är allmänt känt enligt "vår" besiktningsman som kom tillbaka efter att vi haft en fuktfläkt igång 24/7.
Besiktningsmannen konstaterade även att det ej finns några som helst tecken på att någon form av brunnsmanschett eller liknande använts för att försegla badrummets tätskikt mot golvbrunnen.

När vi köpte denna lägenhet fick vi inget besiktningspapper. Vi var tyvärr dumma nog att inte tänka på det vid köpet att begära ett sådant (förstagångsköpare och tankspridda).

Så i dagens läge när vi och mäklaren upptäckte fukten via besiktningsmannen säger vår mäklare, Henrik, att han har den gamla besiktningshandlingen. Vi får en kopia och det är en jädrans massa noteringar, dock det viktigaste;
"Inga intyg gällande badrummets renovering från 1996 finns tillgängliga vid besiktningstillfället. Det är nyligen duschat i utrymmet". Men de gjorde ingen vidare utredning, som med oss, så att vi fick den jäkla fläkten i en vecka.
Pengar i fickan eller dåligt gjort av besiktningsmannen, tja jag vet inte.
Vi har ringt denna besiktningsman men får inte tag på honom, upptaget eller så svarar han inte.

Nu har vi lämnat ett brev till vår HSB-förening, där vi vill att de snarast möjligt tar tag i detta ärende.

Vi vet att föreningen har gemensamt bostadsrättstillägg eftersom vi fick information av styrelsen att vi själva skulle säga upp vårt bostadsrättstillägg med vårt eget försäkringsbolag. I styrelsens information om bostadsrätttillägget står det;
"Försäkringsbeloppet är på 500 000 kr per lägenhet, vid en skada som drabbar bostadsrätthavarens ansvar är bostadsrättshavarens självrisk 1 500 kr (3 000 kr vid vattenskada)".
Borde inte föreningen ta detta på sitt ansvar och med detta bostadsrättstillägg fixa vårt badrum utan att vi lägger ut egna pengar?

Vi ringde t.o.m. HSB's egna jurister och de sa till oss flera gånger att vi ska gå på föreningen och att vi kan gå på förra ägarna p.g.a dolt fel.

Slutligen en sista fråga, behöver vi ta upp detta i tingsrätten och/eller skaffa en advokat? Vi vet inte längre vem vi ska vända oss till och det är brådis eftersom vi samtidigt köpt hus.

totiki
2009-04-24, 17:07
Vi vet att föreningen har gemensamt bostadsrättstillägg eftersom vi fick information av styrelsen att vi själva skulle säga upp vårt bostadsrättstillägg med vårt eget försäkringsbolag. I styrelsens information om bostadsrätttillägget står det;
"Försäkringsbeloppet är på 500 000 kr per lägenhet, vid en skada som drabbar bostadsrätthavarens ansvar är bostadsrättshavarens självrisk 1 500 kr (3 000 kr vid vattenskada)".

Detta visar att föreningen och dess försäkring ska ansvara för och ta hand om skadan i badrummet. Bestrid fakturan.