handdator

Visa fullständig version : Regeringsrätten kapitalvinstbeskattar en man som överlåtit hälften av en bostadsrätt


Admin
2009-04-09, 18:07
Bostadsrätt var gåva till styvbror
Regeringsrätten kapitalvinstbeskattar en man som överlåtit hälften av en bostadsrätt på Gärdet i Stockholm till sin styvbror.

Den 33-årige mannen hävdar att det framstår som "något verklighetsfrämmande" att göra gällande att det förelegat gåvoavsikt mellan styvbröder.

Mannen överlät hälften av bostadsrätten för 204 482 kronor, vilket motsvarade den köpeskilling mannen betalat för andelen vid förvärvet ett par år tidigare.

Enligt överlåtelseavtalet skulle köpeskillingen erläggas genom en av styvbrodern till 33-åringen utställd revers som förföll till betalning då bostadsrätten såldes vidare utanför familjen, Styvbrodern skulle även tills vidare äga dispositionsrätten till bostadsrätten.

33-åringen uppger att styvbröderna genom ett muntligt avtal kommit överens om att en eventuell framtida vinst skulle delas mellan dem samt att hans far kompenserat honom för hans andel i bostadsrätten.

Frågan i målet är om 33-åringen överlåtit sin andel av bostadsrätten till sin styvbror för ett pris understigande marknadsvärdet och, om så är fallet, överlåtelsen till viss del ska behandlas som gåva.

33-åringen anför bland annat att det inte är möjligt att ekonomiskt realisera ett marknadsvärde för en halv lägenhet och anför också att det framstår som något verklighetsfrämmande att göra gällande att det förelegat gåvoavsikt mellan styvbröder.

Regeringsrätten konstaterar dock att marknadsvärdet inte bör beräknas till lägre belopp än hälften av värdet på hela bostadsrätten. Eftersom marknadsvärdet för hela bostadsrätten synes ha uppgått till 1 200 000 kronor har marknadsvärdet på den hälftendel av bostadsrätten som 33-åringen överlåtit till styvbrodern väsentligt överstigit den köpeskilling som angavs i överlåtelseavtalet.

Beträffande den muntliga överenskommelsen om att dela på framtida vinst, anser Regeringsrätten att uppgiften inte styrkts, Domstolen uttalar vidare att det framgår av bostadsrättslagen att en överenskommelse mellan säljare och köpare är ogiltig om den avser annat pris än det som anges i köpehandlingen.

Regeringsrätten finner att utredningen visar att 33-åringen överlåtit sin andel av bostadsrätten till underpris samt att utredningen inte heller visar att överlåtelsen skedde helt utan gåvoavsikt. Överlåtelsen har vidare skett till en person som i detta sammanhang var att betrakta som närstående.

Regeringsrätten konstaterar att en överlåtelse av lös egendom till en närstående där ersättningen understiger marknadsvärdet behandlas i kapitalvinsthänseende, när det inte kan visas att gåvoavsikt saknas, till viss del som gåva. 33-åringen ska därför kapitalvinstbeskattas för överlåtelsen.

Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Juridik)... (http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/Bostadsratt-var-gava-till-styvbror/)