handdator

Visa fullständig version : Motion från styrelseledamot = krigshandling?


mejja
2009-04-08, 22:00
Hej!

Tänkte bara fråga om det är någon som vet. Är det verkligen okej att resten av styrelsen ber ledamotet som skrivit motionen gå från styrelsemötet för att de ska diskutera dennes motion i enrum?!

Trötter
2009-04-10, 00:33
Vad är motivet till detta agerande av styrelsen?

totiki
2009-04-10, 09:53
Verkar som styrelsen anser att det uppstått en jäv situation. Fast diskussionen borde man kunna vara med på. Vad det gäller fattandet av beslutet, beroende på frågan, kan det kanske vara på sin plats att motionsställaren inte är närvarande.

mejja
2009-04-13, 22:49
Ja jag vet inte riktigt om de hade något direkt motiv. Det var lite i stil med att de ville snacka ihop sig om hur de skulle besvara motionen och ville väl inte då att någon skulle rösta mot dom?!

stephan
2009-04-13, 23:54
Jag blir så nyfiken av detta ämne.

1. det måste vara väldans ovanligt att en styrelseldamot skriver en motion där de andra i styrelsen inte "är med"?
2. Om styrelsen nu inte låter styrelsledamoten delta under styrelsemötet där styrelsen skall besluta om att besvara motionen, vad säger då styrelsen på stämman om detta, när motionären pläderar för sin motion och talar om att ledamoten inte fick vara med om styrelsens svar på motionen.?

3 Jäv utesluter jag att det handlar om.

Trötter
2009-04-14, 14:30
Att inte tillåta att en ledamot i styrelsen att få delta på ett möte strider mot lagen om ekonomisk förening. Så enligt lagen så har inte styrelsen rätt att fatta några beslut i något ärende om inte samtliga i styrelsen har fått möjligheter att delta i ärendet.

Kap 6 9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

16 kap. Straff och vite

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första stycket andra eller tredje meningen.

totiki
2009-04-15, 12:18
Det är alltid samma problem när det saknas info.
Admin brukar be folk att fylla i så mycket de kan när man anmäler sig mejja för utan info är det nästan omöjligt att ge dig adekvat hjälp. Vad handlar motionen om t ex?