handdator

Visa fullständig version : Arvodet till HSB Malmös valberedning högst i Sverige men föreslås höjas!


Admin
2009-04-07, 13:19
Arvodeskommittén i HSB Malmö föreslår en höjning av det rekordhöga arvodet till HSB Malmös valberedning från 101.800 kr/år 2008 till drygt 146.300 kr/år 2008.
Arvodeskommittén uppger två olika arvoden som gäller för valberedningen idag, och det andra budet är 178.000 kr år 2008, dvs 76.000 kr mer än vad stämman beslutat om.

Se; Bilagor arvodeskommittén (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)

Arvode valberedningar inom HSB 2008
HSB Malmö (42.000 medlemmar, 5 valberedare): 101.800 kr/år

HSB Skåne (22.078 medlemmar, 6 valberedare): 50.900 kr/år + 856 kr per bevistat sammanträde = ? kr

HSB Uppsala (17.078 medlemmar, 4 valberedare): 8.200 kr för sammankallande, 6.150 kr för ledamot + mötesarvode på 820 kr/möte = ? kr

HSB Mälardalen (20.255 medlemmar, 5 valberedare): 4.800 kr/år för sammankallande och 960 kr/möte för ledamot = ? kr

HSB Stockholm (154.000 medlemmar, 5 valberedare): 31.570 kr/år

HSB Norra Stor Stockholm (23.229 medlemmar, 3 valberedare): 25.450 kr/år

HSB Norra Bohuslän (ej med i arvodeskommitténs jämförelse, 3 valberedare): 700 kr/möte = ? kr.

HSB Göta (21.432 medlemmar, 5 valberedare): 3.054 kr/år + mötesersättning = ? kr

HSB Göteborg (54.666 medlemmar, vill ej uppge hur många valberedare, men sägs vara två): 1.700 kr/år + förlorad arbetsförtjänst

HSB Södertörn (19.093 medlemmar, 5 valberedare): "Se styrelseledamot" Min kommentar: Vad är det för meningslös redovisning?
HSB Norr (17.422 medlemmar, 5 valberedare + 1 suppleant): "100%" Min kommentar: Av vad?

Tyvärr lämnar arvodesgruppens sammanställningar många obesvarade frågor, och gör därför värdet av denna redovisning, i vissa avseenden, ganska lågt.
Annars måste jag säga att det arbete som arvodesgruppen gjort är det bästa jag sett inom HSB Malmö (speciellt jämfört med det som HSB Malmös styrelse presterar).

Medelåldern på HSB-regionernas valberedare tycks ligga på drygt 60 år.

HEMLIGT ARVODE TILL HSB MALMÖS VALBEREDNING ???

Enligt arvodesgruppens sammanställning så har HSB Malmös valberedning en mötesersättning.
Valberedningen påstås ha 25 möten per år och mötesarvodet sägs uppgå till 76.125 kr (vilket skulle ge valberedningen en ersättning på 177.925 kr).
Detta påstående i bilaga C motsägs av vad arvodeskommittén själv skriver i bilaga B, där ingen mötesersättning uppges.
Alla som läst HSB Malmös stämmoprotokoll kan se att inga mötesarvoden eller andra ersättningar/förmåner tilldelats valberedningen av stämman
Vad är detta?Arvodesgruppens förslag till valberedningen

50.900 kr + 95.437 kr i mötesersättning (25 möten * 3.818 kr per möte, dvs 763 kr per valberedare)

Summa arvode: 146.338 kr + förlorad arbetsinkomst

Alltså en sanslös höjning av Sveriges redan högsta valberedningsarvode från 101.800 kr.

Vad räknas som ett "möte" (t.ex. telefonmöte?, 5 minuter?, hur många närvarande?, godkänns av vem?, etc)?

Varför föreslår arvodeskommittén att varje ledamot i valberedningen ska ha en hög månadslön i arvode för ett okvalificerat arbete, inte minst med tanke på att valberedningen bevisligen inte bedriver någon som helst uppsökande verksamhet, utan valberedningen enbart sammanställer de uppgifter som kommer in?
Det mesta valberedningsarbetet görs ju av andra (dvs de som nominerar, etc)!

MITT FÖRSLAG
1. Ta bort fast arvode och ha endast mötesersättning. Max antal "möten" = 20 !

2. Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. De får ha sina möten när de inte jobbar!

3. Ställ krav på att valberedningen presterar något (i stället för idag när valberedningen inte gör mycket mer än att sammanställa inkomna förslag)!


HSB Malmös valberedning vill aldrig uppge hur många möten de haft.

Så här skriver HSB Malmös valberedning i år;

Valberedningens planering

Valberedningen har börjat sitt arbete inför nästa 2009-års stämma. Den arbetsplanering som är fastlag av valberedningen ser ut på följande vis

Augusti, intervjuer med styrelsen
September, träff och samtal med styrelsen
Oktober, individuella samtal
November, utskick av brev till nominering
December, utbildning i Stockholm
Januari 2009, sista nomineringsdag är den 12 januari kl 12.

Fram tills att nomineringshandlingar skickas ut kommer valberedningen att se över hur dessa både kan förenklas och förbättras.

Ingrid Holmberg 2008-11-21

Enligt valberedningens planering ser det ut att vara 2-3 möten per år.
Varför rasar antalet möten, som valberedningen nu plötsligt säger sig ha, upp i 25 stycken, med tanke på den redovisade planeringen?
Varför behövs nu alla dessa möten?

Inte ens HSB Malmös styrelse har så många möten.
Under 2008 hade HSB Malmös styrelse 13 ordinarie möten + 3 extra möten (pga det som hände vid årsskiftet 2007/2008)!

stephan
2009-04-07, 15:12
Enligt tidigare inlägg har valbereningen samtal och träffar med styrelsen som första åtgärd i sitt årsarbete.

För mig låter detta bakvänt.
Anledningen, har det valts in nya styrelseldamöter har de precis påbörjat sitt arbete, med att lära känna övriga i styrelsen och se hur det funkar i styrelsen.
Man kan hoppas på att de då i alla fall är positiva på sitt uppdrag etc.

Valbereningen har i detta läge ingen aning om det finns andra som är intresserade av styrelsearbete.

Logiskt borde som jag ser det bör valberedningen lägga styrelsesamtal och styrelseträffar som avslutningsarbete.

Admin
2009-04-07, 15:40
Jag instämmer.
Den redovisade planeringen för valberedningen ter sig närmast löjlig i mina ögon.

Det blev många nya i styrelsen förra året, och vad kan man intervjua dessa nya ledamöter om när de bara varit igång 1-2 månader?

Vad tillför dessa intervjuer för någon?

Vilka frågor ställs då om vad?

Få saker är så hemliga som valberedningsarbetet, där det inte finns den minsta öppenhet och där det förekommer minsta möjliga kontakt mellan såväl HSB Malmös valberedning och medlemmar som HSB Malmös valberedning och brf-valberedare.

Ska inte valberedningen ha någon kontakt med organisationen?

Faktum är att det inte finns ett spår av kontakt mellan HSB Malmös valberedning och andra valberedningar.
Hur logiskt är detta?
Är det värt Sveriges högsta arvode?

stephan
2009-04-07, 19:19
Kan ni inte göra en insamling till styrelsen på Malmöstämman ?
Några av motionärerna kan nog platsa att hänga med också.

Enkla biljetter till Uganda, så hamnar de på rätt plats.