handdator

Visa fullständig version : Styrelse i brf leja bort ärende


KIM
2009-04-02, 22:22
Om styrelsen känner att ett ärende är för komplicerat, antingen på grund av okunskap eller risk för jäv, eller annat, så har jag för mig att jag har läst att de kan leja bort det ärendet.

I mitt fall rör det sig om en störande granne, och som det hittills hanterats har störningarna alltid återkommit. Kan en styrelse lämna bort ett sådant ärende?

Francois
2009-04-02, 23:00
Så står det i brf-lagen:


"9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen

1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. "

Konstigt nog hittar jag ingenting om jäv i lagen, varken i lagen om ekonomiska föreningar eller i brf-lagen. Var står det någonstans?

stephan
2009-04-03, 03:52
Visst kan styrelsen leja bort ärenden, och gör det ofta.
Leja bort något, betyder för mig att låta någon annan "ta över".

Många styrelser "lejer" bort massvis med ärenden.
Tillexempel anlitar styrelser i HSB-föreningar, HSB:s jurister att "ta över" och driva störningar mot medlemmar. Vilket är svinigt, och görs troligen bara av just HSB, man går ju emot sina egna medlemmar, men sekter och HSB arbetar på detta sätt. Allt för att tjäna dyra juristarvoden.

Dessutom litar de blint på vad styrelsen säger, och låter aldrig den störande medlemmen komma till tals. Med andra ord dömer man sina medlemmar direkt på vad styrelsen har att komma med.
Om de någonsin lyckas, så blåser man upp detta, men i de flesta blir det fel, och HSB juristerna agerar som hundar med svansen mellan benen.

MikHo
2009-04-03, 07:00
Jag har upplevt som del i målet hur föreningen där jag bor (och suttit som ordförande) agerade mot en granne som vid ett flertal tillfällen stört sina grannar.
Detta hände under den tid vi hade Riksbyggen som både fastighets- och ekonomisk förvaltare (det har vi inte idag)

Första steget var ett "inofficiellt" snack med den störande grannen för att kolla läget och påtala att en del grannar hade uppfattat det som hänt som störande.
Tyvärr så upphörde inte problemen utan fortsatte i samma utsträckning så styrelsen rekommenderade grannarna att lämna in en skriftlig anmälan.
Detta gjordes och styrelsen hade då ett officiellt samtal med grannen.

Störningarna fortsatte och skrev ett brev till den boende där problemet påtalades och om det inte slutade fanns det risk för avhysning.

Störningarna minskade då men avtog inte och som sista (?) åtgärd bad vi Riksbyggen skriva ett rekommenderat brev till den störande grannen.
Detta tog skruv. Störningarna upphörde meddetsamma.
Så ibland kan man ha nytta utav att "leja" bort ett uppdrag.
En officiell företagslogotyp på ett brevpapper ger ofta mer "tryck" bakom orden än vad ens grannars gör.


för att klargöra vad störningarna berodde på så var det att grannen hade djuruppfödning i sin trädgård och lämnade kvar matrester och halmrester i sopsäckar vilket drog till sig skadedjur.
Allt fanns dokumenterat med bildbevis på söndertuggade påsar och dylikt.

Francois
2009-04-03, 08:14
En styrelse skriver ett avtal med en förvaltare, t.ex. HSB eller Riksbyggen. I avtalet ingår ett antal tjänster, t.ex. att förvaltaren ska skriva brev samt göra besök hos störande medlemmar.

MikHo
2009-04-03, 14:48
Tror inte det står i speciellt många avtal med fastighetsförvaltare eller ekonomiska förvaltare att de skall besöka medlemmar, störande eller ej.

Min tolkning av "leja bort" är att någon annan gör jobbet som du själv skulle ha gjort. Detta kan vara av olika anledningar/orsaker som brist på kunskap/kompetens, tid eller andra orsaker.

stephan
2009-04-03, 15:17
Min fråga avseende detta blir då, hur många styrelser gör detta?

I små föreningar gör en del styrelser "det mesta", i en del framförallt större föreningar gör förvaltaren "det mesta".

Sammantaget är det väl förvaltaren som har de mesta kontakterna med medlemmarna, genom avtal och kriterier som styrelsen har slagit fast.

MikHo
2009-04-03, 18:26
Mycket möjligt, jag har bara bott i två BRF i min livstid.
Den första var i ungdomens dag då man hade andra "bekymmer" och nu i en förening med endast 64 lägenheter.

KIM
2009-04-03, 18:56
Mikho, min förening är mindre än din. Hälften så liten. Men den nya styrelsen har i mitt fall (störningsärende) lejt bort det till SCB/SBC (vad heter det?). På så vis undviker man eventuell jävsituation där någon i styrelsen är allierad med den störande.

chox
2009-04-03, 23:33
SCB/SBC (vad heter det?).

Det heter SBC - Sveriges bostadsrättscentrum. För inte har ni lämnat bort störningshanteringen till Statistiska Centralbyrån...? :1:

MikHo
2009-04-04, 10:15
Oavsett storleken på föreningen/styrelsen så kan jag tycka att första steget skall alltid tas av Styrelsen. Om detta inte hjälper kan/bör styrelsen ta extern hjälp att juridiskt korrekt formulera "sista varningen innan förverkning" meddelandet till den boende.

Om störningarna fortsätter och "påtryckningarna" från den externa hjälpen (i ert fall SBC) inte hjälpt heller så finns det anledning att förverka lägenheten.

Titta på paragraferna 5, 18,19,20 i bostadsrättslagen. http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19910614.htm