handdator

Visa fullständig version : Tillgång till styrelseprotokoll - störningar


KIM
2009-04-01, 08:26
Jag är själv, och har sedan januari i år, i en infekterad härva med min förenings styrelse (eller fd, då de alla avgick i protest igår), där det känns angeläget att veta om ett möte jag själv krävt (med en störande granne, samt i närvaro av styrelsen) i februari protokollfördes.

Jag frågade ordförande i förra veckan om ärendet lagts ner efter aktuellt februarimöte, varvid han svarade att ärendet är aktivt. Jag frågade då igen om ärendet lades ner under det februarimöte jag deltog i, för att sedan bli aktivt igen. Då svarade ordförande: "Det vill jag inte svara på."

Då tog jag kontakt med revisorerna. De kunde inte minnas att de läst ett protokoll från det datum i februari som jag frågade om.

Styrelsen är alltså inte skyldig att lämna ut protokoll, även om de bör eftersträva öppenhet. Då kan man vända sig till revisorerna. Även de har tystnadsplikt, men man kan ju fråga om ett visst ärende bokfördes, och om det inte innehåller känsliga uppgifter finns ingen anledning för revisorerna att hemlighålla det som står.

Detta är min tolkning av det jag läst i lagen om ekonomiska föreningar, men jag ser gärna att någon mer kunnig justerar och/eller fyller i med mer information.

Kommentar från Admin:
För att förenkla så har jag flyttat hit detta och de fyra efterföljande inläggen från Tillgång till styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834)

KIM
2009-04-01, 09:12
I det februarimöte jag syftar till här ovan hade jag begärt att själv få till. Detta för att efter att styrelsen talat med den störande grannen så fortsatte många av störningarna. Därför ansåg jag att det var bättre att jag själv fick tala med denne, i styrelsens närvaro.

Den som hade hand om ärendet gjorde före detta möte ett par enskilda besök hos den störande grannen. Vid mötet i februari emottogs jag av ledamot som handhade ärendet i dennes bostad, och fick ett mycket kyligt och obehagligt bemötande. Likaså av sekreteraren som satt där inne och väntade. Ingen tittade mig i ögonen, och de svarade knappt på mina tilltal.

Då jag förstod att utgången på mötet redan var klart kände jag ett starkt obehag, och fick ta till alla krafter för att så diskret som möjligt klara av mötet. Då den störande grannen ringer på dörren ser jag från min plats hur han tas emot på ett kamratligt och förtroligt sätt av ledamoten vi är hos, samt hur denne ger den störande grannen stöttande blickar som menande blick som skvallrar om att grannen hade styrelsens stöd redan här.

Under mötet som varar någon minut griper ledamoterna snabbt in och förklarar att de anser grannen trovärdig i det att denne alltid lägger sig kl.23, och inte kan störa på det sätt jag förklarar. Den av ledamöterna som hade hand om ärendet säger dessutom detta då han för första gången tittar mig rakt in i ögonen:

"Jag tycker att i själva verket låter det som om du stör dig på X´s sexljud!" Varpå alla skrattade, och även jag som nu var tvungen att rikta kraftern mot att försöka lindra de störningar och trakasserier från X och dennes kamrater (det var ideligen fester och "ungdomsträffar" i dennes lägenhet, och jag och en annan granne hade ideligen råkat ut för trakasserier i samband med dessa) som jag visste skulle komma av ledamotens uttalande.

I fredags berättade ordförande (som tillsammans med övrig styrelse avgick i måndags vid årsstämman) att en bedömning att X var trovärdig i detta gjorts mejlledas av hela styrelsen före mötet. Jag frågade varför inte den granne som kunde styrka mina uppgifter kontaktats, och jag frågade också om hela styrelsen stod bakom det uttalande om att jag i själva verket skulle ha stört mig på sexljud?

Jag frågade också om detta möte protokollfördes. Dessa nu sista nämnda frågor har jag inte fått svar på (jag skickade dessa i mejl under helgen som var). Jag skrev också att jag vid årsstämman inte skulle ge förnyat förtroende till två av ledamöterna vid årsstämman.

Ordförande lovade i svarsmejlet återkomma, men i stället blev det måndag och årsstämma, och hela styrelsen avgick.

Min fråga är: Har jag rätt att se om detta möte protokollfördes? Har jag rätt att läsa vad det står?

Francois
2009-04-01, 09:30
Tyvärr har du ingen rätt att se protokollet, det är bara upp till din styrelse att göra som de vll.
Här har i alla fall Riksbyggen en mer öppen inställning. De brukar förespråka att en medlem kan få se paragrafen i protokollet som handlar om just hans ärende. I praktiken sker detta me ordförandens närvaro som visar bara sidan i protokollet med pararafn du är intresserad av (man skulle nästan kunna tro att dessa protokoll innehåller statshemligheter!).
Om du är den andra grannen fortfarande störs, kan ni kanske gå vidae till hyresnämden.

KIM
2009-04-01, 09:51
Jag har kopplat in miljökontoret som skicket en skrivelse till styrelsen där de har till 16 april på sig att svara vad de vidtagit för åtgärder. Igår fick grannen en skriftlig varning i rekommenderat brev.

Likaså är det sedan årsstämman i måndags förbjudet i vår förening att använda sub-bas (subwoofer), då åtminstone den jag har erfarenhet av ovanför mig avger infraljud och ultraljud, samt ett tryck som liknar det då man för ut huvudet genom bilrutan i MYCKET hög fart, så pass att det känns starkt obehagligt.

För mig kvarstår dock detta med hur djupt kränkt jag blev under februarimötet, samt att detta bidrog till att störningarna och trakasserierna ökade.

Francois
2009-04-01, 09:59
Ja, miljökontoret i kommunen, det hade jag inte tänkt på. Bra att man kan få hjälp av sin kommun, när styrelsen inte kan eller vill agera.

Admin
2009-04-01, 14:09
Har jag rätt att se om detta möte protokollfördes? Har jag rätt att läsa vad det står?

Praxis är att man får utdrag från styrelseprotokoll i ärenden som rör en själv, även om detta inte fastställts i lag.

Jag har t.o.m. fått utdrag från styrelseprotokoll från HSB Malmös styrelse... även om det satt långt inne. Först förvägrades jag utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll, men idag har styrelsen tydligen insett att de kan råka illa ut om de inte lämnar ut de utdrag som jag begär.

Bara för att säkra mig att detta inte förändras så har jag skrivit en motion till HSB Malmö om detta. I övermorgon ska HSB Malmös styrelse presentera sina svar på motionerna och då kan du se hur denna styrelse svarat på frågan om styrelseprotokollen.

Jag har ingen större förhoppning om att styrelsens svar är seriöst utformade, men någon form av svar har de i alla fall förhoppningsvis gett.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

KIM
2009-04-01, 17:41
Detta svar känns värdefullt för mig, och det kommer att vara intressant att se vad HSB Malmös styrelse svarar.

Du skrev även detta: "...men idag har styrelsen tydligen insett att de kan råka illa ut om de inte lämnar ut de utdrag som jag begär." Jag undrar hur de kan råka illa ut om de inte lämnar ut de utdrag som man begär?

Admin
2009-04-01, 18:02
Jag undrar hur de kan råka illa ut om de inte lämnar ut de utdrag som man begär?

Nu är min situation lite speciell där jag inte ska komplicera detta genom att gå närmare in på bakgrunden, men för att styrelsen ska stå till svars för sina handlingar krävs en stämning av styrelsen.
En styrelse kan ju bete sig precis hur den vill så länge inte stämman sätter ner foten eller styrelsens agerande prövas rättsligt.

Men vi får se i övermorgon vad HSB Malmös styrelse har att säga i frågan. Risken är dock överhängande att svaret från styrelsen blir "Goddag yxskaft", precis som i alla frågor tidigare... men man vet ju aldrig. Kanske det finns några frågor som styrelsen svarat seriöst på...

Jag lägger ut svaren från HSB Malmös styrelse på motionerna (1.000 yrkanden, enligt HSB Malmö) här så fort de kommit ut.

KIM
2009-04-01, 19:42
Tack Admin för svar!

Stämma styrelsen kan komma att bli aktuellt i mitt fall, och här har jag ännu en följdfråga som jag skapar en ny tråd för.