handdator

Visa fullständig version : Tillgång till styrelseprotokoll i brf


Einar
2009-04-01, 02:20
Med anledning av att HSB Skånes chefsjurist (Jur Kand Christina Fregne) företrädde vår förening i Tingsrätten ang garagehyror (se annan tråd) kom vi efter senaste förhandlingen i dispyt om tillhandahållande av styrelseprotokollen för medlemmarnas läsning.

Fregne vidhöll då bestämt att det stod i Lagen om Ekonomiska Föreningar att styrelseprotokollen skulle vara "hemliga", vilket jag påstod inte alls gällde.

Hon lovade då att återkomma med precisering av aktuellt lagrum. Därefter har följande konversation per brev eller email utspelats, enligt vad som framgår av följande:
----------------------------
Från: Einar Strömblad [mailto:xxxxx@xxxxx.xx]
Skickat: den 26 mars 2009 13:07
Till: Christina Fregne
Ämne: Styrelseprotokoll

Hej,
och tack för ditt brev.

Du lovade i tisdags att tala om var i det du kallade "föreningslagen" (senare i diskussionen förtydligat med "Lagen om ekonomiska föreningar") det står att styrelseprotokoll inte får lämnas ut.

Det du översänt till mig i brev är ett urklipp från tidningen HSB Uppdraget (nr 1/2009) där Sofie Kjellin på Juridiska Enheten hos HSB Riksförbund ger svar på någons fråga om "Vad är lämplig informationsnivå".

Hon uttrycker en massa saker om styrelsemedlemmarnas uppdrag, skyldigheter etc och att de inte får medverka till att skada föreningen. Allt självklara saker, som har ingenting med min frågeställning att göra.

Ingenstans står det i artikeln nämnt att man inte får lämna ut styrelseprotokoll. Däremot kan jag köpa hennes argument om att uppgifter om exempelvis enskilda personers förhållanden eller liknande (exempelvis pågående anbudsförfarande för att ta ett näraliggande exempel) inte skall/bör lämnas ut. Det kan naturligtvis medföra ansvar enligt andra författningar.

Det Sofie Kjellin gör är alltså att, utifrån lagen, göra en egen tolkning om vad som är lämpligt eller ej. Den tolkningen torde, vid ev rättsprövning, inte ha större företräde än den jag representerar.

I huvudfrågan har du alltså inte lyckats övertyga mig om att det är "förbjudet", som du påstod, att lämna ut styrelseprotokoll.

Det finns sammanhang där det mycket oftare, än i en Brf:s styrelse, förekommer ytterst känsliga personliga uppgifter, som exempelis inom socialtjänsten. Trots detta (exempelvis i Kristianstads kommun) läggs Socialnämndens protokoll alltid ut på Internet (se exempel här (http://www.kristianstad.se/sv/Politik-och-paverkan/Protokoll-och-handlingar/Protokoll-och-kallelser/Socialnamnden/)!) säkerställt att "hemlig" information finns i särskild bilaga, vilken i den öppna delen endast refereras så att man vet att det finns en hemlig bilaga.

Du får nog presetera ett bättre underlag för att övertyga mig. Jag har själv ytterligare en gång gått genom såväl Lagen om Ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar och ingenstans står det någonting i närheten av det du påstått. Det enda som framgår är att såväl stämmoprotokoll som styrelseprotokoll skall "förvaras betryggande". För styrelseprotokollen framgår dessutom att dessa skall förses med löpnummer. Inget av detta kan ens tolkas i närheten av det du uppgav.

Att hävda att ett styrelseprotokoll skall hemlighållas för att detta kan skada föreningen är provocerande, särskilt när anledningen till att vilja se protokollen är just för att säkerställa att styrelsen inte har handlat på ett sätt som kan skada föreningen. Detta är än mer viktigt när revisorerna uppenbarligen inte tycks bry sig om sitt revisorsuppdrag.

Jag ser fram emot dina ytterligare kommentarer och referens till författning, såsom du ursprungligen utlovade.

Med vänliga hälsningar,

Einar Strömblad

..............................................
Från: Christina Fregne [mailto:xxxxxxx@skane.hsb.se]
Skickat: den 27 mars 2009 11:48
Till: Einar Strömblad
Ämne: SV: Styrelseprotokoll

I kommentaren till Lagen om ekonomiska föreningar 6:e kap 6 §:en skriver av Anders Mallmén om tystnadsplikt för styrelseledamöter.

Mvh

Christina Fregne
................................................

Jag svarade samma dag:

Hej igen,

Fortfarande inte svar på frågan. Även socialnämndens ledamöter (enligt mitt exempel) har tystnadsplikt, men ändå kan protokollen läggas ut till och med på Internet.

Eventuell tystnadsplikt har alltså ingenting med den väckta frågan om styrelseprotokollen att göra.
Dessutom torde Socialnämnden och dess ledamöter vara omfattad av lagenlig sekretess, medan motsvarande inte gäller för styrelsen eller dess styrelseledamöter.

De kommentarer du hänvisar till (se bilaga) är författarens bedömning. Han redovisar därtill samtidigt för att minst en annan namngiven person (Krister Moberg) har en annan bedömning än honom själv vad gäller sekretessen för ledamöterna (i avsaknad av direkta sanktioner). Man får väl förutsätta att denna andra person har minst samma kompetensnivå som författaren själv, annars hade väl författaren inte nämnt honom.

Men som sagt var …. Eventuell sekretess eller tystnadsplikt har ingenting med protokollutlämning att göra om man bara undantar viss typ av information, vilket jag redan tidigare berört.

Bättre svar än så måste du kunna ge … och jag väntar fortfarande på det … var i lagen står det? … och glöm inte att vi talar om att det är en eller flera delägare som vill läsa styrelseprotokoll.

Mvh,

Einar Strömblad
------------------------------------------------

Efter detta har jag inte hört någonting från Fregne!

totiki
2009-04-01, 07:24
Det är bra. Stå på dig. Hon borde ha förstått innebörden och rätta sig.

Francois
2009-04-01, 08:49
Hej Einar

Den "resan" du gör om styrelseprotokoll, den har jag också gjort, för några år sedan. Det är min hjärtefråga. Har själv haft mailväxling med både böckerförfattare, en f.d. bostadsminister (Ulf Lundqvist som var med och skrev lagen och höll med mig att protokollen inte var hemliga), och diverse "experter" på Riksbyggen.

Detta skrev jag för 2-3 år sedan (mer finns att läsa på http://hotpot.se/riksbyggen.htm):

Kan styrelsen visa sina protokoll för medlemmarna?
Det är otroligt hur svårt det kan vara för en styrelse i en Riksbyggen förening att vara öppen mot medlemmarna. Enligt Riksbyggen ska styrelsen i en brf arbeta ungefär som styrelsen i ett aktiebolag, d.v.s. en styrelse ska styra. Kolla min analys till varför detta är omöjligt.

Men vad får mig att tycka att Riksbyggen vill att styrelsen inte ska vara öppen mot medlemmarna?

Jag kan berätta en mängd detaljer samt viktiga fakta som stödjer mitt påstående. Det viktigaste av dessa fakta är det som handlar om styrelsemötesprotokoll.

En sak ska läsaren få veta med en gång: det finns ingenting i lagen som hindrar en styrelse att visa sina protokoll till medlemmarna. Här är lagtexten om styrelsemötesprotokollen:

Lagtexten paragraf 8, kapital 6 i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar: ”Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.”

Låt oss göra en analys av följande del av texten ”… förvaras på betryggande sätt”. Detta betyder, enligt min analys, att protokollen ska ligga på ett säkert ställe, så att det blir lätt att hitta dem när behovet uppkommer (t.ex. vid revision). Den här textens syfte är att försäkra att det ska alltid vara möjligt att kunna titta i protokollen när det behövs, att styrelsen alltid ska veta var protokollen finns, på ett tryggt ställe, där få har tillgång, så att protokollen inte försvinner. Det som är poängen med texten, anser jag, är att det är viktigt att protokollen inte slarvas bort eller försvinner på ett eller annat sätt, eftersom det kan finnas behov att titta i dem i oöverskådlig framtid.

MEN, lagen säger ingenting om att det inte skulle gå att göra kopior av protokollen. Lagen säger ingenting om vad man får eller inte får göra med kopiorna. Lagen säger ingenting om att man inte skulle få sprida innehållet på ett protokoll. Det enda viktiga är att man ska kunna hitta tillbaka till ett protokoll vid behov.

Jag ser inte att det går att tolka lagtexten på något annat sätt.

Man kan också jämföra den här texten med texten som handlar om protokollen från årsstämman. Protokollen från årsstämman ska vara tillgängliga för medlemmarna, det är alla överens om. Texten säger så här om årsstämmans protokoll:

Lagtexten paragraf 10, kapital 7 i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar: "Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt."

Här ser man att texten säger samma sak för bägge typer av protokoll. Det är ett bevis på att de kan hanteras på samma sätt. Förvisso står det också i lagen: "Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar". Lagen är mycket tydlig: spridningen av årsstämmans protokoll måste ske. I fallet om styrelsemötesprotokoll, om spridningen inte fick ske, skulle det stå i lagen.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Den här analysen har tydligen inte Riksbyggen eller HSB lyckats göra på rätt sätt, däremot har de flesta författare av fackböcker gjort samma tolkning som jag.

Du kan se vilket svar du kommer att få om du frågar Riksbyggen eller HSB vad de anser om styrelsemötesprotokollen.

En sak ska man komma ihåg: Om din styrelse vägrar visa dig sina styrelsemötesprotokoll så kan de på inget sätt hänvisa till lagen. Det finns bara tre orsaker till varför en styrelse inte vill visa sina protokoll för en medlem, antingen tror styrelsen på Riksbyggens (eller HSB:s, eller dyl.) representant att man inte får visa protokollen (de har fel), eller så vill de inte visa ett protokoll för att det innehåller känsliga uppgifter om enskilda medlemmar i föreningen, eller så är styrelsen rädd att medlemmarna ska få inblick i styrelsearbetet och sla börja protestera mot styrelsens agerande . Den andra orsaken är ganska berättigad, kan man tycka, men det hindrar inte att styrelsen kan visa resten av protokollet ändå.

Trötter
2009-04-01, 10:12
Konstig kommentar

I kommentaren till Lagen om ekonomiska föreningar 6:e kap 6 §:en skriver av Anders Mallmén om tystnadsplikt för styrelseledamöter.

Mvh

Christina Fregne


Om den här kommentaren som Christina Fregne lutar sin bak mot, av Anders Mallmén har ett prejudikat någonstans eller om det är en egen tolkning av innehållet i texten. Så är jag av den åsikten att vederbörande bevisar sin dåliga förmåga att ta till sig de skrivna ordet. Jag har väldigt svårt att se i denna text att var någonstans det är infört frågan om tystnadsplikt, eller finns det möjligheter för tolkningar av vem som helst och hur som helst:15:.Lag EKF
Kap 6

6 § Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna.

Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Verkställande direktören skall sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Francois
2009-04-01, 10:21
I kommentaren till Lagen om ekonomiska föreningar 6:e kap 6 §:en skriver av Anders Mallmén om tystnadsplikt för styrelseledamöter.

Mvh

Christina Fregne[/I]
................................................

?? Anders Mallmén har fel i denna fråga, och Christina Fregne har inte förmågan att ha egna åsikter, hon repeterar vad Anders skriver.

Admin
2009-04-01, 11:36
Sofie Kjellin på HSB Riksförbund skriver tyvärr mycket som är felaktigt. I följande inlägg har jag tagit upp lite om hennes regelvidriga uppfattning om stämmoprotokoll.
HSB Riksförbunds juridiska INKOMPETENS - Stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224)

Det är tråkigt att hon hela tiden sprider dessa galenskaper eftersom det utnyttjas av personer i sina illvilliga syften.

Som vi fastställt många gånger tidigare i detta forum så har en styrelse inte tystnadsplikt och styrelseprotokoll är inte säkerhetsklassade som topphemligt material, vad HSB än vill hävda.

Se t.ex. här vad som gäller;
Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690)


Avseende styrelseprotokollen så står sanningen bl.a. på följande sidor;

Styrelsen, tystnadsplikt finns ej! (http://hotpot.se/showthread.php?t=8618)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Jag tycker det är mycket intressant att HSB:s strategi tycks se likadan ut över hela HSB i hela landet. Det verkar bara handla om att lura medlemmarna så mycket som möjligt.

Jag vägrar tro att den här Christina Fregne är så dum så hon verkligen tror att styrelsen inte får lämna ut styrelseprotokoll eller att hon tror att styrelsen har tystnadsplikt. Hon är ju ändå "chefsjurist" och måste väl då i alla fall ha någon form av övergripande juridisk kompetens, även om hon jobbar på HSB?
Om man är chefsjurist borde man väl kunna prestera mer än att skicka en kopia av vad en annan HSB-jurist skrivit med sina egna personliga tolkningar!

Christina Fregne har inte hängt med i utecklingen och tror tydligen att det är lika lätt att lura medlemmar som det varit tidigare. Det är nya tider nu och bostadsrättsföreningarnas bluffar och lögner avslöjas, och kommer att fortsätta avslöjas, i detta forum. Ju längre tid det tar för HSB-organisationen att förstå att att det inte längre går att ljuga för medlemmarna desto hårdare kommer HSB att falla den dag medlemmarna tröttnar på att bli illa behandlade. Det kanske tar ett par år till, men det kommer att hända, det törs jag lova.

När Christina Fregne skriver;
"I kommentaren till Lagen om ekonomiska föreningar 6:e kap 6 §:en skriver av Anders Mallmén om tystnadsplikt för styrelseledamöter"
så är det exakt som HSB Malmö betett sig (och tyvärr fortfarande beter sig) i alla år.
HSB förlitar sig på två saker;
Att ingen medlem har boken av Anders Mallmén och därför inte kan kontrollera vad det egentligen är som denna författare skrivit.
Att Anders Mallmén har rätt i allt. Jag har läst större delen av hans bok och även om det finns mycket matnyttigt där så har jag hittat flera felaktigheter. Denna "bibel" för HSB-organisationen används i alla lägen, t.o.m. där Anders Mallmén endast gjort högst personliga tolkningar. Det är synd att författaren inte kunnat avhålla sig från dessa personliga tolkningar eftersom det ofta leder till att hans tolkningar sedan leder till nya tolkningar av vad han skrivit. Det måste väl ändå vara lagen som gäller och inte någon enskild persons tolkningar?

Det är också typiskt HSB att bara skriva som Christina Fregne, dvs en mening om att författaren skrivit om tystnadsplikt för ledamöter, utan att berätta vad han skrivit.
En totalt meningslös mening, helt enligt HSB:s tradition att besvara frågor. Jag har själv varit med om detta oändligt många gånger, och det är synnerligen respektlöst att svara på detta sätt, i stället för att erkänna att man hade fel.

Det lustiga här är att Christina Fregne refererar till vad Anders Mallmén skrivit trots att Anders Mallmén har beskrivit detta ganska korrekt. Författaren hävdar faktiskt inte att styrelsen har tystnadsplikt.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Einar
2009-04-01, 13:31
... dessutom skriver Anders Mallmén SJÄLV i sin kommentar i just denna del att det finns en annan tolkning av en annan namngiven person ("lika lärd" som honom själv måste jag ju förmoda). Därmed faller ju hela argumentationen. Specialisterna är alltså inte ens eniga. Sedan har ju tystnadsplikten inte ett dugg med utlämning av styrelseprotokoll att göra.

Som jag skrev (och länkade till): Socialnämndernas ledamöter har lagenlig tystnadsplikt, men det hindrar inte att exempelvis Kristianstads kommun lägger ut socialnämndens sammanträdesprotokoll på Internet. Däremot för man alla "hemliga" delar i bilagor, vilka man hänvisar till i det öppna protokollet. Så det går faktiskt att tillgodose alla önskemål/behov. Detta är endast en viljefråga.

Måhända kommer jag att driva detta till en rättslig prövning.

Fregne har ännu inte kunnat återkomma med utlovat lagrum ...

Admin
2009-04-01, 14:01
Specialisterna är faktiskt ganska eniga i denna fråga.

Det är praktiskt taget ingen (utanför HSB/Riksbyggen) som hävdar att styrelser har tystnadsplikt, och de få som någonsin hävdat att styrelser har tystnadsplikt har aldrig i något läge kunnat referera varken till någon lag eller några förarbeten... eller något annat. Det är då bara deras helt personliga åsikter de framför. Men, som sagt, när det gäller tystnadsplikt för styrelseledamöter så är enigheten förkrossande, den finns inte!

Det är sant att tystnadsplikt och utlämning av protokoll är två olika saker, även om de delvis hör ihop.

Det du tar upp om protokoll är precis vad Francois föreslagit som lösning redan för ett antal år sedan. Dvs känslig information om aktuella upphandlingar och om enskilda medlemmar förläggs i separat bilaga och resten av styrelseprotokollet är öppet.

Det enda problemet är att stämman måste ställa detta krav på styrelsen, om styrelsen inte förstår vad som är bäst för föreningen.

En av de absolut största bristerna i lagverket för bostadsrätter är att det inte står i klartext att styrelsen är skyldig att föra öppna styrelseprotokoll.

Jag hade förra året en diskussion om detta med HSB Riksförbunds f.d. ordförande, Gun-Britt Mårtensson. Hon visste inte vad som gällde utan anförde inför hela församlingen att styrelseprotkollen var hemliga, och när jag rättade henne så blev hon märkbart irriterad. Efter en stund ändrade hon sig till att styrelseprotokollen inte var hemliga, men att de borde vara det.

HSB har levt i sin egen värld under så många år att de inte vet vad som egentligen gäller eller ens vad som bör gälla.

Tillägg:
Till Trötter;
Paragraferna Christina Fregne refererar till är inte i LEF, det är paragraferna i författarens bok, dvs Anders Mallméns kommentarer/tillägg (personliga åsikter).

BigM
2009-04-01, 15:43
Hej,

Jag har följt denna diskussion och vi försöker bli mer och mer öppna när det gäller styrelsens arbete.

Men hur bör man göra detta rent praktisk med just styrelsemöten?
Allt är inte lämpligt att offentliggöras såsom känsliga ärenden med namn och allt.
Ni som är öppna med protokoll, har ni någon typ av A och B protokoll där ena är för internt bruk och den andra offentlig? Jag ser problem med det också, hur vet medlemmarna vad som är vad och att man inte utelämnat något som borde varit offentligt?
Hur är det sen med PUL, namn måste väl tas bort?

Idagsläget kör vi med nyhetsbrev där vi tar med allt från våra möten som inte är "hemligt" men även där finns det förstås brister, ingen vet med säkerhet vad vi utelämnat. Men detta är ändå ljusår bättre än innan, för då fanns det inte ens nyhetsbrev.

Så hur gör ni andra för att vara öppna?
Tolka inte mig fel, jag vill inget hellre än att vara öppen men samtidigt känner jag att vi har ett stort ansvar för vad som ska offentligöras och vill absolut inte ens av misstag hänga ut någon.

/BigM

Francois
2009-04-01, 15:58
Vi gör så i vår förening:

- vi skriver ett styrelseprotokoll
- sen är det justering, granskning, underskrifter
- sen scannar jag protokollet och skapar ett Word dokument som innehåller bilder av de scannade sidorna.
- jag klistrar en textruta där det står "TYSTNADSPLIKT" över de paragraferna som lyder under tystnadsplikten
- sen lägger jag det bearbetade dokumentet på vår hemsida, på en sida bara för medlemmarna (skyddat av lösenord)
- originallet skickar jag till vår ekonomisk förvaltare

På så sätt slipper vi glömma att meddela information till våra medlemmar (om vi inte glömt protokollföra det, d.v.s.)

Admin
2009-04-01, 16:37
Francois tar upp en viktig sak här (och som du själv också nämner, BigM).

Det finns tre typer av bostadsrättsföreningar;
1. De som informerar medlemmarna.
2. De som informerar medlemmarna mycket selektivt och allmänt, utan substans, och undanhåller viktig info.
3. De som inte informerar medlemmarna (tyvärr majoriteten).

Att informera medlemmarna ger föreningen en uppenbart utökad säkerhet, men det kan ändå inte jämföras med den säkerhet offentliga styrelseprotokoll ger.

Med bara medlemsinformation, i form av t.ex. nyhetsbrev, kan styrelsen välja fritt vad som ska informeras om avseende det som händer i föreningen. Styrelseprotokollen däremot tar upp allt (eller ska i alla fall göra det).

Det ena utesluter inte det andra. Bara för att man har offentliga styrelseprotokoll så innebär det inte att man i övrigt kan sluta informera medlemmarna. Styrelseprotokoll säger långt ifrån allt och styrelsen måste ge utökad information om vissa protokollpunkter.

Allt fler föreningar gör på detta sätt, och vad jag kan se så hör dessa föreningar också till de mest välfungerande föreningarna i Sverige, med nöjda och glada medlemmar.
Med öppenhet så får medlemmarna förtroende för styrelsen på ett helt annat sätt än tidigare.

PUL kan du glömma.
Det var inga problem ens tidigare, men här har regelverket dessutom förtydligats och öppnats upp för ett par år sedan.

Vad ni inte kan informera om är om enskild medlems personliga förhållanden;
- störningsärenden
- betalningssvårigheter
- avhysning
- personliga uppgifter om enskild medlem (pnr, etc)
- och dylikt (jag vet inte om någon kan komma på fler exempel just när det gäller info om enskilda medlemmar).

Notera att det går utmärkt att t.o.m. informera om t.ex. aktuella störningsärenden och betalningssvårigheter i mer generella ordalag så länge ingen, med stöd av den text som skrivs, kan härleda detta till någon särskild medlem.

Ger sedan alla involverade sitt uttryckliga skriftliga tillstånd går det t.o.m. att uppge namn i störningsärenden och betalningssvårigheter (men det finns väl som regel inget behov av detta?).

I övrigt är det fritt fram att informera om allt, exklusive viss känslig information avseende ej avslutade upphandlingar.

Jag skulle vilja göra ett litet tillägg till Francois metodik.
I de fall protokollpunkter suddas ut kan protokollpunkten ersättas med vad punkten handlat om.
T.ex.
- "Störningsärende"
- "Avgiftsfråga, enskild medlem"
Etc.
Då vet medlemmarna att protokollpunkten tagits bort legitimt.

Efter ett par öppna styrelseprotokoll så blir detta rutin och går snabbt och enkelt att publicera.

BigM
2009-04-01, 16:43
Vi gör så i vår förening:

- vi skriver ett styrelseprotokoll
- sen är det justering, granskning, underskrifter
- sen scannar jag protokollet och skapar ett Word dokument som innehåller bilder av de scannade sidorna.
- jag klistrar en textruta där det står "TYSTNADSPLIKT" över de paragraferna som lyder under tystnadsplikten
- sen lägger jag det bearbetade dokumentet på vår hemsida, på en sida bara för medlemmarna (skyddat av lösenord)
- originallet skickar jag till vår ekonomisk förvaltare

På så sätt slipper vi glömma att meddela information till våra medlemmar (om vi inte glömt protokollföra det, d.v.s.)

Detta är ju fullkomligt lysande!
Nu kommer forumet verkligen till sin rätt. Här har jag tillbringat många timmar med tankeverksamhet kring hur vi kan vara öppna utan att trampa någon på tårna. Lösningen är genial i sin enkelhet.

Tusen tack!

/BigM

Einar
2009-04-01, 17:10
Ni som är öppna med protokoll, har ni någon typ av A och B protokoll där ena är för internt bruk och den andra offentlig?/BigM

Det är inte konstigare än vad åtminstone Socialnämnden i Kristianstads kommun gör (se här (http://www.kristianstad.se/sv/Politik-och-paverkan/Protokoll-och-handlingar/Protokoll-och-kallelser/Socialnamnden/)).

Man för huvudprotokollet. Allt som är "hemligt" förs i bilagor. I huvudprotokollet refererar man till bilagorna. Därmed löser man enkelt allt som är för känsligt för att torgföras allmänt.

Om detta går att lösa i Socialtjänst-sammanhang så borde det väl rimligtvis gå att lösa i ett BRF-sammanhang!!!???

I värsta fall finns det ju svarta spritpennor att använda om någon begär ut protokollet. Styrelsen får väl då göra en "sekretessgranskning" och stryka över det som inte skall komma ut. Sedan får de väl förklara vilken art av känslig information det handlar om när medlemmen ser överstrykningarna.

Det värsta nu är att man använder den påstådda sekretessen (i min förening åtminstone) för att dölja de fel man begått/begår medvetna om att revisorerna inte gör någonting. Men jag är inte "färdig" med detta i vår förening ännu. Jag är faktiskt en delägare i föreningen ... skulle jag då inte ha rätt att få reda på vad som förekommer i styrelsen (med angivna känsliga undantag)???

Francois
2009-04-01, 21:54
Det tog mig ett år att övertyga styrelsen att göra som jag beskrivit. Nu, efter 3 år, känns det naturgt. De nya ledamöterna i styrelsen har ingenting emot. De var de gamla som tyckte att "så har vi aldrig gjort förut" och sådana meningslösa argument. Ett typiskt Riksbyggen argument är "om ni styrelse skadar föreningen, kan ni bli skadestånds skyldiga". På så ät blir alla rädda, sam ingen pratar om nåt och protokollen förblir "hemliga".

Einar
2009-04-02, 13:10
Här ytterligare "konversation" med Fregne idag (2 april):

Från: Einar Strömblad [mailto:xxxxx@xxxxx.se]
Skickat: den 2 april 2009 12:12
Till: Christina Fregne
Ämne: Utlämnande av styrelseprotokoll
Hej igen,

Skall din tystnad efter mitt email till dig i fredags (som svar på ditt email om Mallméns kommentarer kring tystnadsplikt)
tolkas som att dina argument är uttömda och att du inte kunnat hitta något lagrum till stöd för det du sa efter Tingsrättsförhandlingen?


Mvh,
Einar Strömblad

Fregnes, något krystade svar:

Från: Christina Fregne [mailto:xxxxxxx@skane.hsb.se]
Skickat: den 2 april 2009 12:42
Till: Einar Strömblad
Ämne: SV: Utlämnande av styrelseprotokoll

Hej !
Vi jurister följer lagparagrafer, förarbeten, rättspraxis samt kommentarer till lagstiftning(tex litteratur). Vad gäller styrelseprotokollens offentlighet sägs både i Anders Mallméns kommentar till föreningslagen samt Håkan Julius, Bob Nilsson-Hjorts och Ingrid Ugglas kommentar till bostadsrättslagen att styrelseprotokollen inte är offentliga. Bättre besked än så kan jag tyvärr inte ge dig.
Mvh
Christina Fregne

På detta har jag svarat:

Hej igen,

Du har alltså inte, trots vad du utlovade, ens kunnat ange lagparagraf, något förarbete till lagen eller rättspraxis till stöd för din uppfattning. Endast några referenser till kommentarer där jag i förra varvet avslöjade dig med att försöka avleda uppmärksamheten till begreppet ”tystnadsplikt” istället för det frågan gällde (och även det var ju fel).

Det du nu anför (påstådda kommentarer i olika böcker) är alltså mycket långt ifrån det du från början utlovade och var så säker på.

Mvh,

Einar Strömblad

Francois
2009-04-02, 13:36
Kolla här:
http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm

samma samtal som du precis haft.

Dessa människor kan inte göra sig en egen uppfattning, de repeterar vad andra säger, utan att förstå.
Till deras försvar kan man säga att de tillhör stora organisation där höjden på taket kommer upp till mina vrister, ungefär.

Francois
2009-04-02, 14:42
Men det är sant att styrelseprotokoll inte är offentliga. De är inte hemliga heller. Det är inget brott att visa protokollen till alla, inget brott att hålla ddem gömda för medlemmarna heller. Det är upp till varje styrelse och medlemmar att bestämma hur de vill ha det.
Tråkigt att Riksbyggen och HSB förespråket det "hemliga" sätter istället för det "öpnna" sättet. Det visar deras attityd.

Peter B
2009-04-06, 22:50
Kan passa på att i sammanhanget fråga vad som gäller för protokollen från föreningsstämmorna.
– Ligger det något tveksamt i att visa dessa för utomstående, dvs. personer som inte är medlemmar i föreningen?
Det kan ju tänkas att man som medlem vill ha hjälp från någon mer kunnig person med att tolka och kontrollera att allt är i sin ordning, även om den man begär hjälp av inte är jurist eller revisor.
– Finns det någon lagtext som reglerar detta utöver skrivningar att medlemmar har rätt att få se protokollen? Vem har annars möjlighet att se stämmoprotokollen?

Francois
2009-04-06, 23:14
Hej
Vi alla insatta i dettaforum kan lova dig att det är inga problem att visa ett stämmoprotokoll till utomstående. Många föreningar har dessa protokoll på sin hemsida. Styrelser brukar inte vara kinkiga på att visa dessa protokoll. Protokollen ska vara tillgängliga till medlemmarna typ 3 veckor efter stämman. När du fått se protokolelt, ka ndu be att få en kopia, och du får visa den till vem du vill. Du gör inget olagligt när du gör detta. Om styrelen inte vill ha du gör en kopia, kan du kopiera för hand, eller ta bilder med en kamera. Om

Vill inte din styrelse lämna ut stämmoprotokollet till dig?

Peter B
2009-04-06, 23:23
Nejdå, nog har jag tillgång till protokollet.
Däremot har jag riktat hård och mycket korrekt kritik mot hur protokollföringen (inte) fungerat och då tagit hjälp av en vän, för vilken jag visat ett (!) stämmoprotokoll, för att det ska framgå att det inte bara är tyckanden från min sida. Nu har styrelsen tvingats ta skammen att erkänna att de begått lagstridigheter och i patetiskt försvar kritiserar de min hantering av protokollen – enbart från stämma – med hänvisning till att "bara medlemmar och revisor har rätt att ta del av protokollen".

De förstår inte annat än att få lagparagrafer nedkörda i halsen, så om du har en paragraf eller någon formulering i en bok om bostadsrättsföreningar, så skulle det hjälpa oerhört.

Francois
2009-04-07, 08:26
Det står inget i lagen at man inte får eller att man får visa stämmoprotokoll till nån utanför föreningen. Styrelsen kan inte visa att du inte får visa protokollet till vem du vill.
Angående hur protokollet fördes: det blir svårt för dig att få protokollet ändrad. Du behöver nog klandra stämman för att göra detta. Admin är insatt om detta med att klandra stämman.
Du kan försöka se till att protokollet blir fört på rätt sätt till nästa stämma. Se till att stämmoordförande inte är styrelseledamot och att protokollföraren inte sitter i styrelsen (Du kanske vill anmäla dig själv som protokolsekreterare). Det blir mer rättvist så.


Kolla http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=255941 längst ner till höger. Denna förening har en mycket bra sida, deras stämmoprotokoll finns att läsa för alla Internetanvändare. Bra gjort.

SydBeata
2009-04-07, 17:57
I vår så speciella förening så skriv och justeras protokoll under pågående möte. D v s datorn protokollet skrivs på är uppkopplad till storbildskanon så alla kan läsa vad som skrivs. Då protokollet klart direkt efter mötet!
Detta gäller både styrelse protokoll och stämmoprotokoll. Alla protokoll mailas ut.
Rutinen med detta genomfördes då ett stämmoprotokoll aldrig blev klart eftersom det var så stora skiljaktigheter om vad det skulle stå.

Francois
2009-04-07, 18:30
I vår så speciella förening så skriv och justeras protokoll under pågående möte. D v s datorn protokollet skrivs på är uppkopplad till storbildskanon så alla kan läsa vad som skrivs. Då protokollet klart direkt efter mötet!
Detta gäller både styrelse protokoll och stämmoprotokoll. Alla protokoll mailas ut.
Rutinen med detta genomfördes då ett stämmoprotokoll aldrig blev klart eftersom det var så stora skiljaktigheter om vad det skulle stå.

Fantastiskt bra!

stephan
2009-04-07, 19:10
Detta måste vara ett utmärkt exempel på att det finns styrelser som vet vad de håller på med.

Jag är mycket säker på att ni som gör på detta viset har utvecklat styrelsearbetet på alla sätt.

Med det vill jag säga att kallelsen, och underlagen för beslut blir bättre och bättre, för vem vill sitta på ett styrelsemöte med "dötid".

Vilket kanske var början på detta praktexempels start?

Einar
2009-04-08, 17:25
Hej
Om styrelen inte vill ha du gör en kopia, kan du kopiera för hand, eller ta bilder med en kamera.

I vår "ypperligt" (ironi!) ledda förening fick vi inte kopiera stämmoprotokollet med egen medhavd kopiator eller fotografera det heller. Vi fick däremot, efter kontroverser, skriva av det. Dessutom fick vi inte se protokollet inom klandertiden (3 månader) trots att det var ca 14 dagar kvar när vi beägrde att få se det. Att dessutom klandra ett protokoll som man inte kan förete i kopia är en aning svårt. Man vet exakt hur man skall göra för att försvåra och detta man ägnar all energi åt.

Admin
2009-04-08, 18:06
Säkerheten för medlemmarna i en brf är minimal, och eftersom du bor i en HSB-brf så vet jag att HSB (precis som i min brf) bistår din styrelse med fullt stöd i hur man ska skydda sig från insyn.

Får man inte se stämmoprotokollet så är det ett brott mot lagen och då kan man parallellt med att man klandrar stämman även stämma styrelsen för detta lagbrott.

Även i min brf så vägrade styrelsen först att låta medlemmarna kopiera stämmoprotokoll, men sedan togs ett stämmobeslut på att varje medlem som begär en kopia av stämmoprotokollet ska få detta.

Jag har dock ännu inte lyckats få medlemmarna i min brf till att förstå att stämmoprotkollet ska läggas ut på nätet, senast tre veckor efter stämman.

Francois
2009-04-08, 21:09
I vår "ypperligt" (ironi!) ledda förening fick vi inte kopiera stämmoprotokollet med egen medhavd kopiator eller fotografera det heller. Vi fick däremot, efter kontroverser, skriva av det. Dessutom fick vi inte se protokollet inom klandertiden (3 månader) trots att det var ca 14 dagar kvar när vi beägrde att få se det. Att dessutom klandra ett protokoll som man inte kan förete i kopia är en aning svårt. Man vet exakt hur man skall göra för att försvåra och detta man ägnar all energi åt.

Ha du frågat styrelsen vad de är rädda för?

Einar
2009-04-08, 21:51
Styrelsen talar inte med mig/svarar mig inte sedan länge och tycker dessutom att ingen har rätt att få kopior av protokollet (när vi stod på expeditionen i den aktuella situationen).

Jag skulle kunna lägga ut hårresande exempel på vad som sagts (vid de få tillfällen jag lyckats komma till tals med dem), men det skulle förmodligen strida mot PUL (inspelningar). Det handlar mest om invektiv om min person.

LW2018
2018-07-13, 19:27
Hej, jag vill göra er uppmärksamma på att Christina Fregne är en människa som har betalt för att bråka. Hon har i mitt fall inte gjort nån som helst ansträngning (tex fråga mig hur allt ligger till) utan slängde bara på luren och har nu stämt mig att få min bostadsrätt förverkad. Tror inte det kommer att gå så bra för henne men ser att fler haft problem och det gör mig inte förvånad.

mvh

0Xb
2018-07-13, 23:47
Styrelsen talar inte med mig/svarar mig inte sedan länge och tycker dessutom att ingen har rätt att få kopior av protokollet (när vi stod på expeditionen i den aktuella situationen).

Jag skulle kunna lägga ut hårresande exempel på vad som sagts (vid de få tillfällen jag lyckats komma till tals med dem), men det skulle förmodligen strida mot PUL (inspelningar). Det handlar mest om invektiv om min person.

Nej det tror jag inte strider mot PUL. Do it..