handdator

Visa fullständig version : Förnya bygglov för balkong i brf


Admin
2009-03-30, 18:03
Förnya bygglov för balkong

Har styrelsen rätt att hänvisa till stämmobeslut?

I slutet av 1998 beslutade föreningen att ansöka om bygglov till balkonger och göra det möjligt för de lägenheter som har förutsättningar att bygga balkong och få den byggd. Man beslutade också att eventuellt balkongbygge skall bekostas av varje lägenhetsinnehavare (vars lägenheter beviljas bygglov). vilken också hade rätt att avstå att bygga även om ett bygglov beviljas. Bygglov beviljades på tio lägenheter (av ca 30) och fem av dessa valde att bekosta och bygga balkongen. Bygglovet som beviljades hade en livslängd av fem år.

Nu tio år senare vill de resterande fem skaka liv i det gamla bygglovet för att skapa möjlighet att bygga balkonger där tidigare lägenhetsinnehavare avböjt. Alla de resterande lägenheterna har nya ägare. Efter samtal med stadsbyggnadskontoret har man försäkrat sig om att ansökan om ett nytt bygglov kommer beviljas eftersom kraven för bygglovet var uppfyllt 1998 och eftersom inga lagar har ändrats kommer det också beviljas år 2008.

Balkongernas placering och utseende kommer bli detsamma som det som beslutades vid bygglovsansökan 1998. Stadsbyggnadsnämden välkomnar initiativet eftersom de helst ser att det som ritades år 1998 utförs till fullo så att den symetri uppstår som var tanken när bygglovet beviljades.

Av okänd anledning motsätter sig styrelsen att föreningen ansöker om ett nytt bygglov för de fem lägenheterna. Styrelsen hävdar att beslutet att ansöka om bygglov för de fem resterande lägenheterna måste tas på den årliga stämman där alla medlemmar får möjlighet att rösta om saken. Eftersom de fem intressenterna är minoritet till styrelsens medlemmar (som man vet är negativa) innebär detta i praktiken att man redan i nuläget vet att saken kommer röstas ned.

De fem intressenterna hävdar att beslutet att bygga balkonger redan har tagits i föreningen och att deras önskan att bygga balkonger ligger i enlighet med det beslutet. Därigenom behövs inte ett nytt beslut tas genom röstning på den årliga stämman och styrelsen bör tillfredsställa intressenternas önskan om att föreningen ansöker om ett förnyat bygglov. Dessutom ställer sig de fem intressenterna frågande till varför alla medlemmar måste vara med och tycka igen till något som redan har beslutats i föreningen, beviljats av stadsbyggnadsnämnden och inte påverkar föreningens ekonomi. Styrelsen hävdar att så måste ske eftersom så många nya medlemmar har kommit till och många lämnat föreningen. Intressenterna ställer sig frågande till varför det argumentet endast gäller just detta beslut och inga andra stora beslut som i så fall bör röstas om.

Frågan är vem som har rätt. Styrelsen eller de fem intressenterna?

Eftersom detta har stor betydelse för mig och andra är jag väldigt tacksam för svar!


Framtida underhåll av balkongerna samt bygglov

Det framgår inte av ditt inlägg om föreningen har tänkt på framtida underhåll av balkongerna. De som har byggt balkonger ska få ett högre andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8800) så att deras avgifter till föreningen täcker framtida underhåll. Den ekonomiska planen behöver inte göras om men det kan vara aktuellt att man gör tillägg till den för de som innehar balkong.

Vad avser bygglovet så kan ni söka detta, ni fem som ville bygga balkongerna. Det behöver inte vara styrelsen som står för den. Sedan måste ni dock ha styrelsen tillstånd att bygga balkongerna.


Not.
Ovanstående inlägg i frågan om bygglov för balkonger är kopierade från det gamla forumet (ej längre kvar).