handdator

Visa fullständig version : Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf


Admin
2009-03-30, 15:46
Brf vill höja endast min avgift

Jag bor i en HSB BRF.
Innan vi köpte lgh så fick vi skriftligt intyg från dåvarande styrelseordförande att det var ok att installera vattenburen golvvärme. Så det hade vi vår rörmokare att göra.

Den nya styrelsen hävdar att min avgift ska höjas eftersom det är en ökad kostnad för föreningen.

Jag har inte fått deras motivering till höjningen ännu, men jag kan tänka mig att de tycker att det drar mer värme än om jag skulle ha element i badrummet. Samt att dom tror att om shunten (vattenpumpen) går sönder så måste föreningen stå för reparationen.

I stadgarna så står det:
Avgifter till föreningen
§ 31
Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring
av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats
kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens
kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder.

Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads
början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte
årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess
full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt
förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten,
elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas
efter förbrukning.

Mina frågor är:
1)
Är inte avgiften direkt proportionerlig mot andelstalet för bostadsrätten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)?
Så om föreningen höjer min avgift måste de även höja mitt andelstal för bostadsrätten?

2)
Är det föreningens ansvar att sköta underhållet av den vattenburna golvvärmen?
I stadgarna står det inget om vattenburen golvvärme, men där står att innehavaren ansvarar för egna installationer.

3)
Kan föreningen höja min avgift utan att jag (och alla andra i brf) får vara med och bestämma (rösta)?

4)
Vilken motivering kan styrelsen ha för att höja min avgift?

SVAR:

Höjning av enskild medlems avgift

Bostadsrättslagen 7 kap 14 § är uttömmande, dvs inga andra avgifter är tillåtna. Bestämmelsen är tvingande och kan inte ändras genom stadgar.

"...Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift..."

Vill man ändra grunderna för andelstalen måste man bl a hålla stämma. Man kan inte höja enskilda avgifter på fritt skön.

Om elementet tas bort och ersätts med golvvärme är det inte säkert att värmeförbrukningen höjs. Hur vet man detta?


En liknande fråga i detta ämne;

Höjning av årsavgiften

Fråga: I min bostadsrättsförening höjde styrelsen månadsavgiften utan att meddela oss i förväg. Vi är några medlemmar som vägrar betala annat än den gamla avgiften.
Måste styrelsen meddela i förväg, och i så fall hur långt i förväg, att årsavgiften kommer att höjas?

Svar: Årsavgiften fastställs av styrelsen delas normalt upp i mindre belopp, vanligtvis månadsvis och kallas då månadsavgift.

Avgiften bestäms av styrelsen efter de grunder som anges i stadgarna. Års- eller månadsavgifterna ska täcka löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, el, vatten, uppvärmning, renhållning m m samt avsättningar till fonder.

Styrelsen har ingen lagstadgad skyldighet att meddela bostadsrättshavarna den ändrade avgiften en viss tid i förväg.

Om du väljer att inte betala den nya högre månadsavgiften riskerar ni att bli uppsagda.


Ovanstående inlägg om föreningen kan höja en medlems avgift pga installerad golvvärme är från det gamla forumet (ej längre kvar).
För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening