handdator

Visa fullständig version : Underrättelser avhysning bostadsrätt, vad säger lagen?


Admin
2009-03-30, 14:34
Underrättelser i samband med avhysning. Vad säger lagen?

Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm)

Så här står det i lagen (Notisum (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030037.HTM)):
1 § En underrättelse enligt 7 kap. 23 § första stycket bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) (1991:614) skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1 och beträffande en lokal enligt formulär 2.
2 § Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 7 kap. 28 § bostadsrättslagen (1991:614) eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att bostadsrättshavaren delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 7 kap. 23 § första och tredje styckena bostadsrättslagen och om åtgärden att underrätta bostadsrättshavaren. Förordning (2006:792).
3 § Meddelande till socialnämnden enligt 7 kap. 23 § första stycket 1 b) bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 3. Förordning (2004:389).
4 § Underrättelse till socialnämnden enligt 7 kap. 9 § andra stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 4. Förordning (2004:389).
~

Formulär 1
Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få tillbaka bostadslägenhet trots att årsavgiften inte har betalats i tid.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Bostadsrättsföreningen måste lämna meddelande om uppsägningen till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen. Förordning (2004:389).
~


Formulär 2
Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få tillbaka lokal trots att årsavgiften inte har betalats i tid.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften inom två veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.
~


Formulär 3
Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadsrättshavare på grund av försummad betalning av årsavgiften.

1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer.
2. Bostadsrättshavarens namn och postadress
3. Bostadslägenhetens storlek (antal rum)
4. Belopp som bostadsrättshavaren skall betala för att få tillbaka lägenheten med angivande av förfallodagen och den ränta som fordras
5. Bostadsrättsföreningens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning av årsavgiften.
Förordning (2004:389).
~


Formulär 4
Underrättelse till socialnämnden om störningar i boendet beträffande bostadsrätt.

1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer
2. Bostadsrättshavarens namn och postadress
3. Den bostadslägenhet som störningarna kommer från
4. Vilka störningar som har förekommit.
Förordning (2004:389).I bostadsrättslagen, 7 kap, 9 §, står följande text;
"När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning."

Sista stycket i denna paragraf uppger följande;
"Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse som avses i andra stycket 2. Lag (2004:390)."
Det som denna paragraf refererar till är alltså ovanstående listade fyra formulär.


Se även, bl.a.;
Underrättelse till borgensman / panthavare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8605&highlight=underr%E4ttelse)

Mall för anmodan att vidtaga rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12493)

Vad lagen säger om störningar och styrelsens skyldigheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12492)

Förverkande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8584)

När anses en bostadsrättshavare skild från lägenheten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8580)

Besittningsskydd, hyresförhandling bostad, hyresgäster, omförhandling lokalhyra, säkerhet hyror/avgifter, överlåtelse hyresrätt till lokal (http://hotpot.se/hsb-hyresgaster-hyresratt-hyra.htm)