handdator

Visa fullständig version : Motions tid


Trötter
2009-03-30, 14:32
Jag har en fråga.

Om det i stadgan inte är angivet när motionstiden går ut, vilken tid är det då som gäller för sista inlämnings datum?????

Admin
2009-03-30, 14:46
Jag har aldrig sett några stadgar där detta inte står för årsstämman, men om inte sista datum för inlämnande av motioner står i stadgarna så är det ett par dagar (ingen exakt tid, utan bara tillräckligt lång tid i förväg för att motionerna ska kunna hinnas ta med i kallelsen) innan kallelse till stämman lämnas ut som motionerna måste vara inlämnade.

Trötter
2009-03-30, 15:08
Om jag har uppfattat dig rätt.

Jag kan delge styrelsen motioner efter att styrelsen har fastställt datum för stämma men inte efter att kallelsen har gått ut till medlemmarna.

Admin
2009-03-30, 16:08
Ja, det som krävs - om senaste datum för inlämning av motioner saknas i stadgarna - är enbart att styrelsen ska hinna få med motionerna i kallelsen.

Dvs motionerna måste ha kommit in till styrelsen några dagar innan kallelsen går ut.
Detta gäller t.ex. för alla extrastämmor i föreningen, eftersom det normalt inte finns något i stadgarna om tiden för motionsinlämning vid extrastämmor.

Efter att kallelsen gått ut är det omöjligt att lämna in motioner eftersom medlemmarna måste veta i vilka frågor beslut ska tas.

Föreningslagen, 7 kap 6 §

6 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma,
om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i
stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen
framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp
i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt
att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.