handdator

Visa fullständig version : Varning för Bostadsrättsnämnden / SBC - P-plats


Admin
2009-03-30, 12:32
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in ett inlägg jag skrivit med anledning av förfrågningar om bostadsrättsnämnden.

Varning för Bostadsrättsnämnden - BRN / SBC

Ingen öppen organisation!
Bostadsrättsnämnden är ingen öppen organisation och det är definitivt inte en organisation som värnar om medlemmarna, efter vad jag kan se.
Jag skulle närmast vilja beskriva Bostadsrättsnämnden som en ren bluff. Eller en skam för rättssystemet och rättvisan i Sverige.
Att Bostadsrättsnämnden försöker ge sken av att de är oberoende SBC känns mest bara pinsamt.
Tycker särskilt synd om de medlemmar som betalar 500 kr för ett utlåtande från denna organisation i tron att Bostadsrättsnämnden arbetar för dem.

SBC
Min varning för SBC som juridisk rådgivare är inte primärt baserat på Bostadsrättsnämnden och nämndens nära koppling till SBC. Varningen för SBC baseras på att SBC är högeligen delaktig i den värdelösa bostadsrättslag som vi måste försöka rätta oss efter idag (man kan bara hoppas att det finns något sunt förnuft i systemet så att lagen skrivs om helt snarast möjligt... och då med avsevärt mindre inflytande från makthungriga och inkomstlystna bostadsorganisationer).

SBC har i praktiken varit lika goda kålsupare som HSB och Riksbyggen när det gäller att se till så att lagen värnar mer om bostadsorganisationerna än om föreningarna och medlemmarna.

SBC:s agerande i samband med HD:s dom om vattenledningsskador i bostadrätten (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm#32) var heller inte precis något positivt för SBC. Först var SBC på bostadsrättshavarnas sida. Efter domen så ändrade SBC ståndpunkt till den raka motsatsen, och försökte dessutom låtsas som att de alltid tyckt som HD. Högst anmärkningsvärt!!!

Men, som sagt, om man nödvändigtvis måste välja mellan tre onda ting så är SBC:s juridiska rådgivning minst "ond.

SBC tar dessutom rejält betalt för sina tjänster. Och jag är inte helt övertygad om att man får valuta för pengarna.

Jag vill bara att alla ska vara fullt medvetna om att man inte kan se på SBC med okritiska ögon.


Bostadsrättsnämnden - felaktigt beslut om p-plats

Likabehandlingsprincipen - gäller bara ibland?

Jag blev kontaktad av en bekymrad bostadsrättshavare. Han befann sig i en mycket besvärlig situation gentemot en maktfullkomlig styrelse.
För att göra en lång historia kort så vill jag speciellt här bara ta upp en av de saker han nämnde.

Styrelse fri att fördela p-platser hur styrelsen vill?
Han nämnde att bostadsrättsnämnden hävdat att den likabehandlingsprincip (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) som gäller inom bostadsrättsföreningar inte gäller bostadsrättsföreningens parkeringsplatser. Dvs en styrelse kan ha hemliga kölistor och tilldela parkeringsplatser till de medlemmar som stöttar styrelsen, medan de medlemmar som är kritiska till styrelsen inte får några p-platser.

Jag säger att detta är fel !
Hur kan bostadsrättsnämnden ge ett så felaktigt svar? Jag trodde att bostadsrättsnämnden kunde något om lagar och regler.

Så här resonerar Bostadsrättsnämnden.
Garageplats eller parkeringsplats ingår i detta fall inte i upplåtelsen av bostadsrätt. En eventuell rätt att utnyttja en sådan plats (i förevarande fall benämnt hyresavtal) regleras därmed inte i bostadsrättslagen eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Den så kallade likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) - skyldigheten för en förening att behandla medlemmar lika - i den sistnämnda lagen gäller därmed inte beträffande nyttjanderätt till sådan plats.

För att en person skall få nyttja en sådan plats krävs därför en separat överenskommelse med fastighetsägaren. Huvudprincipen är således att avtalsfrihet råder. I detta ligger att en fastighetsägare inte är skyldig att upplåta en sådan plats till en eller flera personer. Därmed saknas laglig grund för att rikta kritik mot föreningens vägran att upplåta sådan garage- eller parkeringsplats till sökandena.

Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist på HSB), Bertil Voss (tidigare regeringsråd), Hans Svahn (tidigare chef för Bostadsdomstolen)

Tillägg:
Idag, 2012, är det bara den f.d. HSB-anställde Anders H S Olsson (ledamot) kvar i bostadsrättsnämnden.
Övriga två ledamöter;
- Nils-Olof Berggren (tidigare Justitieombudsman) - Ordförande
- Stig Alexandersson (Jur lic.) - ledamot
De två nya ledamöterna uppges inte ha någon kompetens inom bostadsrättsområdet.


Vem är fastighetsägare?
Bostadsrättsnämnden verkar inte känna till att i bostadsrättsföreningar så är medlemmarna = fastighetsägaren. Inte styrelsen! Dessutom är alla frågor som styrelsen behandlar hörande till medlemmarna, dvs allt styrelsen gör är reglerat i föreningslagen, oavsett vad bostadsrättsnämnden tycker.

Likhetsprincipen ska inte gälla?
Bostadsrättsnämnden tycks märkligt nog inte ta någon hänsyn till att p-platserna är en del av föreningen som hanteras av föreningens styrelse, och därmed i allra högsta grad ingår i likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) som finns i lagen om ekonomiska föreningar (att det är ett hyresavtal för p-platserna måste därmed vara av underordnad betydelse). Likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) innebär, precis som bostadsrättsnämnden säger, att styrelsen är skyldig att behandla alla medlemmar lika. Det finns inga undantag i lagen, så som bostadsrättsnämnden vill göra gällande.

Tänk om det varit sant som bostadsrättsnämnden skriver! Vilka konsekvenser skulle detta inte kunna få? Bostadsrättsnämnden säger i klartext att det är helt ok för en styrelse att diskriminera medlemmar. Hemska tanke!

Svaret från Bostadsrättsnämden är närmast att beskriva som rent korkat. Det behövs bara lite sunt förnuft för att förstå att nämndens beslut är befängt. Med nämndens sätt att resonera så skulle inget i lagarna gälla för bostadsrättsföreningens p-platser. Delägarna (= medlemmarna = fastighetsägaren) skulle t.ex. inte ha någon rätt att ta beslut om föreningens parkeringsplatser.

Lagen om likabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) måste gälla för allt som bostadsrättsföreningens styrelse hanterar och styr över. Dvs för alla mellanhavanden mellan styrelse och bostadsrättshavare.
Om lagen om likabehandling inte skulle gälla för parkeringsplatser så kan parkeringsplatserna inte vara något som styrelsen har rätt att ansvara för. Det finns inget i lagen någonstans som säger att föreningens frågor om parkeringsplatser är undantagen lagen om likabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062)!

Medlemmarna i detta specifika fall har enligt min mening all rätt på sin sida (jag har all bakgrundsfakta, även om jag inte redogör för dem här), och svaret från Bostadsrättsnämnden verkar vara skrivet av personer utan kompetens inom området!

De studenter som fick enorma skadestånd från dansställen som inte släppte in dem verkar ha en hel del att lära ut till medlemmar i bostadsrättsföreningar.

Inget förtroende för Bostadsrättsnämnden!
Efter Bostadsrättsnämndens svar på denna fråga har jag noll och ingen tillit till denna instans.
Det är beklagligt att medlemmar inte har någon att vända sig till när de blir diskriminerade och illa behandlade i föreningar. Medlemmar i bostadsrättsföreningar tycks tillhöra en mer eller mindre rättslös del av samhället.

Vem är Bostadsrättsnämnden till för?
Även styrelser kan vända sig till Bostadsrättsnämnden för att få tips om hur de ska hantera besvärliga medlemmar.

Så här skriver nämnden;
Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden. Den som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift.

Avgiften är 500 kronor för enskilda och 2.500 kronor för föreningar.

Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.


Respekteras yttrande från nämnden?

Ingen tillsynsmyndighet
Om Bostadsrättsnämndens yttrande respekteras är upp till varje fall. Nämnden är ju bara rådgivande, utan någon som helst makt.
Bostadsrättsnämnden är inte någon tillsynsmyndighet. Någon sådan finns inte för brf:ar.

Nämnden är nog inte sponsrad men de tar betalt per fråga.
Bostadsrättsnämnden är en samling personer som tjänar en hacka på att svara på frågor från medlemmar som drabbats av problem i sina föreningar.
Det är nog bara en fritidssysselsättning för dessa personer... en liten extrainkomst. Det är som om jag skulle ta 500 pixels för varje fråga som ställs i detta forum.

Om en medlem vänder sig till denna nämnd och får ett utlåtande så tror jag att en styrelse normalt, för att tala ren svenska, skiter fullständigt i vad denna nämnd säger eftersom styrelsen å sin sida alltid har HSB (eller RB i motsvarande fall) i ryggen, och ändå gör som den vill, utan att riskera något (så länge medlemmar inte utnyttjar rättssystemet, och den tredje statsmakten, för att hävda sin rätt).


När jag nu sett vilken kompetens som det finns i bostadsrättsnämnden så vill jag bestämt avråda alla att söka hjälp hos denna nämnd.

OBS! Nämnden består av bara 4 personer. Utöver de tre jag nämnt i föregående inlägg så ingår även sekreterare jur lic Stig Alexandersson.
Nämnden säger sig vara obunden SBC, men att alla e-post adresser för Bostadsrättsnämnden går till SBC gör detta påstående en aning tvivelaktigt.

Not.
Adressen till Bostadsrättsnämnden är samma som till SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum;
Luntmakargatan 46
111 37 Stockholm
Stockholms Län


Bostadsrättsnämnden har uppgivits vara en stiftelse.
En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs därigenom av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer). Själva dokumentet som stiftelseförordnandet finns nedtecknat i kallas stiftelseurkund. En stiftelse ska ledas av en styrelse eller förvaltare. De flesta stiftelser står under tillsyn av en länsstyrelse.

En verksamhetsstiftelse är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att bedriva en viss verksamhet. Det kan vara till exempel att förvalta och hyra ut bostäder eller att driva en skola eller ett sjukhus.Det finns dock ingen stiftelse registrerad hos någon länsstyrelse som kan kopplas till Bostadsrättsnämnden, vad jag kan finna.

Däremot är SBC (http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/FoundationDetails.aspx?id=1019610) (org.nr 802425-1681) en stiftelse sedan år 2011;
Stiftelsen skall främja sina i ingressen angivna syften genom att i egen regi och med tillgängliga penningresurser på olika sätt främja bostadsrätter och liknande enskilt ägda bostäders självständighet genom att verka för deras ställning i samhället stärks och tryggasatt stödja föreningar, organisationer eller andra verksamma inom den enskilda bostadssektornsamt att verka för att fler bostadsrätter och liknande enskilt ägda bostäder skapas.
SBC:s tillgångar: 532.612 kr.

Se även;
Bostadsrättsnämnden under lupp (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21938)

Bostadsrättsnämnden
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15164)
Bostadsrättsnämnden - ACHTUNG ACHTUNG (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18211)


Info om Bostadsrättsägarna Sverige AB / Bostadsrättsägarnas Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16596)

Varning för Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15309)

Bostadsägarnas medlemsorganisation VARNING! VARNING! VARNING! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=47)

Skulle ni bli medlemmar om det startades en bostadsrättsbyrå? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15991)

Mia
2009-03-31, 15:38
Jag kan tillägga att HSBs juridiska rådgivning inte heller är särskilt bra. Jag har ringt deras juridiska rådgivning i Stockholm men de svar jag fick gav mig inte mycket. Konstigt att man inte kan ställa frågor skriftligt, frågorna måste ställas via telefon. Som medlem har man verkligen inte mycket stöd av HSB.

Trötter
2009-03-31, 16:11
Jag kan tillägga att HSBs juridiska rådgivning inte heller är särskilt bra. Jag har ringt deras juridiska rådgivning i Stockholm men de svar jag fick gav mig inte mycket. Konstigt att man inte kan ställa frågor skriftligt, frågorna måste ställas via telefon. Som medlem har man verkligen inte mycket stöd av HSB.

Jag har haft skriftväxling med HSBs juridiska enhet och så har ser denna väderlösa organisations juridiska svar ut;
HSBs Juridiska kompetens - inträde i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993)
Så man kan bara hålla med om att den support man får från HSBs juridiska enhet inte är ett smycke att hänga i granen, det är som allt annat i HSB.

Krickan
2009-04-22, 15:32
:15:
”Opartiska utlåtanden i tvister inom bostadsrättsföreningen”, så lyder Bostadsrättsnämndens ändamål! ”Nämndens yttranden är inte bindande utan endast vägledande”. Till vems fördel gäller dessa beskrivningar?

Bostadsrättsnämnden har på privat initiativ, men med nära koppling till intresseorganisationen SBC, upprättats för att lösa tvister inom bostadsrättsföreningar, företrädesvis mellan medlemmar och styrelser. I praktiken beaktar dock Bostadsrättsnämnden ej själva tvisten, ej faktaunderlag, att styrelsen ljuger medlemmarna rakt upp i ansiktet och att styrelser medvetet undanhåller vederbörlig information till medlemmar, anger falska grunder för beslut, manipulerar protokollföring etc etc. Att bedöma styrelsernas falska spel förekommer inte i deras utlåtanden av tvister utan utgår enbart för att stödja och fria styrelserna – hur fel styrelser än agerat. Bostadsrättsnämnden, bestående av jurister, kan över huvud taget inte skilja på rätt och fel, lögner och sanningar eller innebörd av etik och moral, inte ens demokratiska rättigheter! Den gängse termen ”sunt förnuft” som används i samband med valberedningars kravprofil anses vara för allmängiltig för att ens besvaras. Vid besvarande till den klagande ändrar dessutom Bostadsrättsnämnden rubrik och prövningssyfte, vilket innebär att svaret inte alls sammanhänger med klagoärendets grundläggande art.

Trots att medlem själv bekostar begäran om opartiskt utlåtande, så uttalar sig Bostadsrättsnämnden enbart till styrelsernas fördel – trots egen utsago om opartiskhet - och med så minimal svarsfrekvens som det möjligen går att uppbringa. ”Opartiska utlåtanden” är därmed ett direkt hån mot utsatta medlemmar som behöver hjälp och som dessutom betalat för det!

Lägg ner Bostadsrättsnämnden! De fyller ändå ingen funktion då den representeras av intresseorganisationer – som fullt och helt går styrelsernas väg.

Admin
2009-04-22, 16:41
Det är tyvärr så att många medlemmar tror att de kan få hjälp av denna "nämnd".

Bara namnet är vilseledande, eftersom det är lätt att tro att det är en opartisk myndighet. I själva verket består bostadsrättsnämnden av en samling "gamla rävar" från SBC (etc) som aldrig varit på medlemmarnas sida, utan de har i hela sin karriär stött styrelserna, oavsett vilka galenskaper styrelserna begått.

Så jag kan bara instämma. Vad du gör, kasta inte ut dina pengar på att be bostadsrättsnämnden om hjälp. Det har du absolut inget för.

Vad som behövs är det som Totiki talar sig varm för, dvs ett bostadsutskott och/eller en opartisk myndighet (liknande hyresnämnden, fast för bostadsrätter).

Gusten
2014-08-05, 23:18
Klander av stämmobeslut är rätt riskabelt ekonomiskt och i en del fall krävs att talan väcks inom tre månader.

Men ett alternativ kan vara att begära ett yttrande från Bostadsrättsnämnden.

Kostar 800 kr om det är en enskild medlem som begär yttrandet.

Silva
2014-08-05, 23:39
Tillhör inte Bostadsrättsnämnden Bostadsrätterna och SBC? När har SBC gjort något som är bra för bostadsrättshavare? :13:

Gusten
2014-08-06, 00:10
Tillhör inte Bostadsrättsnämden Bostadsrätterna och SBC? När har SBC gjort något som är bra för bostadsrättshavare? :13:

På hemsidan står det att Bostadsrättsnämnden är bildad av Bostadsrätterna men att de agerar oberoende i tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar.

Ett exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21938) där nämnden gjorde en bedömning till fördel för en enskild medlem är detta fall som SBC/Bostadsrätterna skrivit om i våras.

Föreningen hävdade att bostadsrättshavaren, som hade anlitat en fackman för arbeten i badrummet, var ersättningsskyldig för skador orsakade av fackmannen.

Nämnden ansåg dock att bostadsrättshavaren som i god tro hade anlitat en fackman inte kunde hållas ansvarig för skadorna.

Silva
2014-08-06, 01:09
Bostadsrättsnämnden är ingen myndighet och ingen behöver följa deras beslut.

Gusten
2014-08-06, 07:24
Bostadsrättsnämnden är ingen myndighet och ingen behöver följa deras beslut.

Det är riktigt. Nämndens yttrande är en rekommendation till föreningen om hur tvisten ska lösas.
Man kan säga att yttrandet är så som de bedömer att det skulle gå om tvisten skulle lösas i domstol.

Och avgiften på 800 kr är småpengar jämfört med vad det kan kosta att förlora ett mål i domstol.

Silva
2014-08-06, 10:54
Det är riktigt. Nämndens yttrande är en rekommendation till föreningen om hur tvisten ska lösas.
Man kan säga att yttrandet är så som de bedömer att det skulle gå om tvisten skulle lösas i domstol.

Och avgiften på 800 kr är småpengar jämfört med vad det kan kosta att förlora ett mål i domstol.
Du hänvisar bara till ett fall där bedömningen verkar rimlig. Har du själv erfarenhet av Bostadsrättsnämnden, Bostadsrätterna och SBC? Den senaste tiden hänvisar du ofta till Bostadsrättsnämnden. Jag har själv flera egna erfarenhet av Bostadsrätterna och SBC’s jurister som gjort felaktiga bedömningar. De bedömde att styrelsen gjorde rätt när styrelsen ändrade ventilationen i vår fastighet från självdrag till mekaniska frånluft utan bygganmälan. De bedömde att styrelsen inte behöver stämmobeslut eller bygglov när en kontorslokal skulle säljas i vår förening. SBC’s ekonomiska förvaltning av vår fastighet är dyrt och katastrofalt dålig. Föreningen kommer att byta förvaltare. Jag har haft kontakt med Bostadsrättsnämnden (Göran Olsson) och jag tycker att Bostadsrättsnämnden och Göran Olsson bara är ute efter att suga ut pengar från bostadsrättshavare och föreningar.

Gusten
2014-08-06, 11:54
För undvikande av missförstånd vill jag framhålla att jag inte tycker att SBC är en bättre organisation än HSB eller Riksbyggen, men inte heller sämre.
Det finns sådant där jag inte tycker som SBC, t ex deras förslag att sänka lagkravet till enkel majoritet för ombildning till BRF tycker jag är ett riktigt dåligt förslag.

SBC:s åsikt om att man bör undvika sk differrensierade insatser, tycker jag däremot är en bra åsikt.

Jag har inte själv haft något ärende I BRN, men om jag förstått det rätt så har du haft ett ärende där och fått ett yttrande där nämnden inte delade din uppfattning?

När det gäller din åsikt om att Bostadsrättsnämden bara är ute efter att suga ut pengar, så torde avgiften på 800 kr för en enskild medlem innebära en kraftig subvention och att de verkliga kostnaderna för ett yttrande är betydligt högre.

Admin
2014-08-06, 12:08
När det gäller din åsikt om att Bostadsrättsnämden bara är ute efter att suga ut pengar, så torde avgiften på 800 kr för en
enskild medlem innebära en kraftig subvention och att de verkliga kostnaderna för ett yttrande är betydligt högre.
Den som läst min tråd om Bostadsrättsnämnden vet redan min åsikt om dessa tre-fyra personer, men jag kan här bara kort trycka på tre saker;
Jag tycker inte det är snyggt att kalla sig för nämnd, vilket vilseleder bostadsrättshavare att tro att Bostadsrättsnämnden är någon form av statlig instans (inte alla gör särskilt bra källforskning och kan därför lätt missa detta samt att organisationen består av personer - från SBC/HSB - som inte stått på bostadsrättshavarnas sida tidigare).
Om Bostadsrättsnämnden verkligen varit intresserad av att göra någon form av nytta för bostadsrättshavarna så skulle samtliga proccesser redovisas öppet, istället för att gå på bostadsorganisationernas linje och vara lika eller mer hemlighetsfulla än bostadsrättsorganisationerna. Bostadsrättshavarna behöver inte fler slutna organisationer.
Jag kan inte se någon fråga som de tre-fyra personerna i Bostadsrättsnämnden kan ge bättre svar på än vad detta forum kan ge (för 800 kr/3 000 kr mindre), och därmed ser jag inte heller att Bostadsrättsnämnden fyller någon praktisk funktion.Man kan fråga sig varför de i Bostadsrättsnämnden ingående personerna inte är aktiva i detta forum samt varför de valt att låtsas som ingenting i de synpunkter som givits om dem?
Är de rädda för att kritiseras, för att bristande kompetens i olika frågor ska avslöjas eller för öppenhet?

Vilket syfte personerna i Bostadsrättsnämnden har står oklart för mig, liksom hur deras koppling till sin "moderorganisation", idag Bostadsrätterna, påverkar deras beslut.

Men... även om jag inte precis imponerats av Bostadsrättsnämndens svar (dvs de nästan obefintliga svar som offentliggjorts i del) så är naturligtvis var och en fri att göra sina egna val i livet.

Silva
2014-08-06, 12:20
Efter att jag hade ett telefonsamtal med Bostadsrättsnämnden (Göran Olsson) 2010 och läste Admins tråd här valde jag att inte anlita detta företag.

Gusten
2014-08-06, 14:00
Men... även om jag inte precis imponerats av Bostadsrättsnämndens svar (dvs de nästan obefintliga svar som offentliggjorts i del) så är naturligtvis var och en fri att göra sina egna val i livet.


Har man ändå bestämt sig för rättsliga åtgärder är förstås en möjlighet att direkt inge en stämningsansökan till Tingsrätten, bara man är medveten om att det kan kosta en del om man förlorar målet.

Kan även nämna ett annat fall där BRN (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17504) gick på bostadsrättshavarens linje. Enligt många BRF-stadgar svarar BRH för ytskikt jämte underliggande behandling som behövs för att anbringa ytskiktet. Den centimetertjocka takputs som ibland rasar ner ansåg BRN inte utgöra sådan underliggande behandling, d v s att föreningen hade underhållsansvaret för takputsen.

Admin
2014-08-06, 15:00
Visst, men det svaret skulle bostadsrättshavaren kunna fått från detta forum, utan kostnad (och förmodligen många månader snabbare). Eller kanske t o m ett bättre svar (vilket också var vad som hände i detta ärende)?

Bostadsrättsnämnden kanske har en eller ett par bostadsrättshavare om året som SBC/Bostadsrätterna lyckats skicka vidare till dem. Och kanske en bostadsrättsförening vart femte år (om någonsin). Ingen vet eftersom det är minimal insyn i denna underorganisation till Bostadsrätterna.

Jag misstänker att bostadsrättsnämnden skapats av SBC/Bostadsrätterna endast för att de ska kunna hävda att de inte bara hjälper styrelserna.

Jag tycker det är lite roligt att läsa vad som står på varje sida på Bostadsrättsnämndens webbplats;
När alternativet är att lösa tvisten inför domstol blir fördelarna med Bostadsrättsnämnden uppenbara, både när det gäller tid, kostnader och offentlighet.För mig är absolut ingenting av detta uppenbart, men vad jag särskilt reagerar på är ordet "offentlighet". Är det någon som vågar sig på en tolkning av vad bostadsrättsnämnden syftar på med detta?
Menar de att det är positivt att det bostadsrättsnämnden gör och säger i det fördolda kan hemlighållas och att de inte lyder under offentlighetsprincipen? Vem skulle detta i så fall gynna (utöver bostadsorganisationerna)?

Undrar dessutom om det någonsin i bostadsrättsnämndens historia hänt att en bostadsrättsförening vikit sig efter bostadsrättsnämndens tyckande?

Många frågor, inga svar.

Tiden är förbi när bostadsrättsorganisationerna hade monopol på svaren på bostadsrättsfrågor, tack och lov för det.

Gusten
2014-08-06, 16:01
Visst, men det svaret skulle bostadsrättshavaren kunna fått från detta forum, utan kostnad (och förmodligen många månader snabbare). Eller kanske t o m ett bättre svar (vilket också var vad som hände i detta ärende)?


På detta forum är det väl ofta så att någon ställer en enkel fråga som är lätt att besvara på forumet.

Men det kommer ju också knepigare frågor där olika personer kommer med olika svar beroende på att man har olika uppfattning i en juridisk fråga.

Inte heller en Tingsrättsdom innebär väl ett säkert svar. Domen får dock rättskraft om det inte går vidare i en högre instans.