handdator

Visa fullständig version : Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD


Admin
2009-03-28, 16:34
Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD

Med anledning av en tvist i Södra Roslags tingsrätt (HSB Brf City i Täby, kärande) har rätten ställt frågan till HD om definition på ett viktigt men oklart begrepp i bostadsrättlagen, nämligen vattenledningsskada:
"Om begreppet vattenledningsskada i bostadsrättslagens sjunde kapitel, 12 paragrafen och 3 stycket endast kan anses omfatta skada på grund av läckage från ledning för vatten, sådan trycksatt vattenledning för varmt eller kallt vatten som även brukar benämnas tappvattenledning, eller även kan anses omfatta skada till följd av läckage vatten från ledningar och anordningar för värme eller avlopp av olika slag".

Av lagtexten framgår inte detta och praxis saknas varför rättsläget är oklart. Följden har blivit olika stadgeregleringar i olika föreningar.

HSB menar tydligen att värmesystem/radiatorer och avlopp inte är föreningens ansvar utan endast "trycksatta vattensystem, kallt/varm vatten".

SBC och Riksbyggen menar båda att det är föreningens ansvar.
Avgörandet blir intressant då föreningar kan behöva ändra sina stadgar härmed.

Läs mer om vattenskada (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm)


Vad definieras som stammar?

Följande paragraf är min version av paragraf 40 i HSB:s normalstadgar (där jag bara lagt till "elektricitet, informationsöverföring" och "samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation och som föreningen försett lägenheten med".

"Bostadsrättsföreningens skyldigheter
§41
Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet, informationsöverföring och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation och som föreningen försett lägenheten med".

Värmesystem/radiatorer (som också hör till kategorin "trycksatt vattenledning") finns med via "värme".

Avlopp finns med via exemplet "ledningar för avlopp" för ledningar som tjänar fler än en lägenhet.

De nya normalstadgarna för HSB tar upp avlopp som exempel på stammar, vilket alltså föreningen står för.


Vem ska betala - Vad täcker de olika försäkringarna?

Medlem ansvarig endast för den egna lägenheten, men med två undantag
En medlems undehållsskyldighet innebär att medlemmen är ansvarig för alla skador i den egna lägenheten, oavsett om skadorna orsakats genom vårdslöshet eller ej.

Två undantag från denna regel finns och det är skador orsakade pga vattenlednings- eller brandskada. I dessa fall ansvarar medlemmen för reparation endast om skadorna beror på medlemmens vållande.

I övriga situationer räcker det med att medlemmens bostadsrätt skadats för att en ersättningsskyldighet ska uppstå avseende de inre skadorna. Dvs kostnaderna för att återställa ytskikt och installationer inne i lägenheten.
Genom bostadsrättstillägget (som del av hemförsäkringen eller via ett tillägg i föreningens fastighetsförsäkring) kan medlemmen försäkras mot denna underhållsplikt.

Åldersavdrag
Här uppstår många frågor avseende åldersavdrag. Alla försäkringsbolag har ett åldersavdrag där försäkringen täcker ner till bara 20% av kostnader för material och arbete. Har skadan i den egna lägenheten orsakats av någon annan bostadsrättshavare (t.ex. vattenledningsskada) är det dock orimligt att de som är helt oskyldiga till skadans uppkomst ska behöva betala ens en enda krona för återställande till minst ursprungligt skick. Här brukar försäkringsbolag dock opponera sig mot att bostadsrättshavaren ofta får en förbättring av sin lägnhet i samband med återställandet. Läget/lagen är oklar och detta åldersavdrag leder ofta till långdragna tvister.

Vad täcker bostadsrättsförsäkringen?
Bostadsrättsförsäkringen sträcker sig aldrig längre än till den egna lägenheten (precis som underhållsskyldigheten).

Skyldighet till skadestånd för det som föreningen ansvarar för
För att föreningen ska kunna kräva att medlemmen betalar kostnader för t.ex. torkning av golvbjälklag krävs att man kan konstatera en skadeståndsskyldighet för medlemmen. Dvs att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.

Bevisbördan ligger på den som kräver skadestånd
Enligt svensk skadeståndsrätt är huvudregeln att den som kräver skadestånd också har bevisbördan för att visa på skadeståndsskyldighet. Detta innebär att föreningen måste visa en övervägande sannolikhet för att skadan uppkommit genom medlemmens vårdslöshet/försummelse och inte genom olyckshändelse eller liknande.

Vikten av bostadsrättstillägg
En medlem skyddas mot skadeståndsskyldighet genom sin ansvarsförsäkring. Medlemmen betalar endast sin självrisk (till föreningen) om försäkringsbolaget anser att skadeståndskyldighet gäller för medlemmen. Det är dock viktigt att känna till att ansvarsmomenten i hemförsäkringen aldrig medger ersättning för skador i den egna lägenheten. För att få skador i den egna lägenheten ersatt krävs bostadsrättstillägg.

För att skadeståndsskyldighet ska gälla måste föreningen framställa krav mot medlemmen
För att medlemmens hemförsäkring ska gälla avseende skadeståndsskyldighet krävs att föreningen framställer ett krav mot medlemmen. I detta krav måste föreningen uppge varför föreningen anser att medlemmen är skadeståndsskyldig, dvs på vilket sätt denna medlem varit vårdslös.
Föreningen skriver ett brev till medlemmen där föreningen anger varför man anser att medlemmen vara skadeståndsskyldig tillsammans med en uppmaning till medlemmen att anmäla kravet till det försäkringsbolag där medlemmen har sin hemförsäkring.

Skada regleras i första hand mot fastighetsförsäkringen
Ansvarsmomenten i hemförsäkringen kräver att föreningen i första hand reglerar skadan genom fastighetsförsäkringen eftersom denna typ av skador normalt regleras genom hemförsäkringen. I enlighet med överenskommelser i försäkringsbranschen ska en skada som omfattas av både en sakförsäkring (i detta fall fastighetsförsäkringen) och en ansvarsförsäkring (i detta fall hemförsäkringen) i första hand ersättas genom sakförsäkringen.
Detta beror på att föreningen genom fastighetsförsäkringen omedelbart kan börja vidta åtgärder för återställande. Alltså i motsats till ansvarsförsäkringen som kräver att en utredning görs om skadeståndsskyldighet föreligger innan man kan avgöra om försäkringen täcker skadan. Dylika utredningar kan ta lång tid, varför återställande efter skada försenas om man inväntar detta beslut. Dessutom minskar kravet mot ansvarsförsäkringen om en del av kostnaden ersätts genom fastighetsförsäkringen.

Skadeståndskrav på maximalt föreningens självrisk
Försäkringsbolaget där fastighetsförsäkringen är tecknad kommer normalt inte att återkräva kostnaden för skadan mot medlemmen och dennes hemförsäkring. Det innebär att skadeståndskravet begränsas till föreningens självrisk.

Kollektiv bostadsrättsförsäkring
Ännu ett skäl för att i första hand styra mot fastighetsförsäkringen är att det blir allt vanligare att föreningarna tecknar en gemensam bostadsrättsförsäkring, som gäller för alla medlemmar, som tillägg till fastighetsförsäkringen. För den del som reparationskostnaderna hänförs till den egna lägenheten ska kostnaderna således ersättas ur denna tilläggsförsäkring.

Föreningens åtaganden vid skada
I händelse av skada ska styrelsen göra följande;
1. Anmäla skadan till fastighetsförsäkringen.
2. Om skadan beror på vårdslöshet från en medlem dokumentera detta med foton, anteckningar och dylikt samt skriv ett brev till medlemmen att föreningen avser att återkomma med ett specificerat krav krav så for kostnaderna är kända.