handdator

Visa fullständig version : HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?


Admin
2009-03-26, 20:15
HSB-ledamot/HSB-representant, vad är denna ledamots uppgifter?

Vad är HSB-ledamotens (även kallad "HSB-representant") roll?
Vad ska HSB-ledamoten syssla med och vilket ansvar gäller?

Ja, ingen vet riktigt, men följande allmängiltiga beskrivning har HSB Malmö givit;

HSB ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse

Skillnaden mellan HSB Ledamoten och andra styrelseledamöter är den att HSB ledamoten är utsedd av HSB Malmö medan de övriga väljs på bostadsrättsföreningens stämma.

Bostadsrättsföreningens styrs bland annat av lag om ekonomisk förening, bostadsrättslagen, föreningens stadgar och annan lagstiftning, förordningar med mera som hör till associationsformen ekonomisk förening samt lagstiftning och regelverk som har med fastighetsägande att göra.

HSB ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor och betingelser som vilken styrelseledamot som helst sett ur ett legalt perspektiv. Med det följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.

Skillnaden mellan HSB Ledamoten och andra styrelseledamöter är den att HSB ledamoten är utsedd av HSB Malmö medan de övriga väljs på bostadsrättsföreningens stämma. Detta förhållande regleras av bostadsrättsföreningens stadgar.

Ledamoten skall i sin styrelseroll tillvarata bostadsrättsföreningens medlemmars intresse. Medlemmarna utgörs av de boende i föreningen och HSB Malmö.

Ledamoten är väl införstådd med och delar HSB:s grundläggande värderingar. Ledamoten skall särskilt verka för att alla medlemmar behandlas lika, att lagar, förordningar, stadgar och så vidare efterlevs. Vidare skall ledamoten verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet, styrelsearbete, protokoll och övrig dokumentation.

I rollen att tillvarata medlemmarnas intresse följer att ledamoten skall informera om HSB Malmös service, tjänster och medlemsförmåner.

HSB ledamoten utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. Verkställande direktör beslutar om placering i respektive bostadsrättsförening på delegation av HSB Malmös styrelse.

Mellan HSB Malmö och HSB ledamoten finns ett avtal som bland annat reglerar villkor för uppdraget. Ledamoten är via HSB Malmö försäkrad under uppdragets utövande.

Arvode utgår i särskild ordning för arbetet som HSB ledamot. Principerna för arvodet beslutas av HSB Malmös styrelse.


Se Avtal för HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#29)
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#28)

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16160)

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15702)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14381)
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15281)

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15545)

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4411)

Hur många styrelser kan man sitta i? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13430)

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)