handdator

Visa fullständig version : Brandskada - Vem står för självrisken vid brand i en brf? - Kompensation?


Admin
2009-03-26, 00:14
Brandskada - vem står för självrisken?

I vår förening har vi råkat ut för en brandskada hos en boende. Skadan har orsakats av att en egen lampa börjat brinna (alltså ingen fast installation). Eftersom det är brand och lampan börjat brinna av sig själv utan den boendes inblandning så funderar vi över självrisken på försäkringen. Det är enligt försäkringsbolaget föreningens försäkring som gäller i detta fall.

Eftersom vi är en liten förening blir detta en stor kostnad för varje medlem. Hur fungerar det i andra föreningar och hur har ni andra löst liknande problem?

Ovanstående fråga härstammar från det gamla forumet (ej längre kvar) och nedan följer mitt svar;


Brandskada regleras i BRL

Ja, det är ett märkligt förhållande. Jag har svårt att se logiken i att föreningen ska stå för en brandskada orsakad på det sätt som du beskriver, utan koppling till föreningens elinstallationer.

Det är tyvärr svårt att komma runt Bostadsrättslagen i denna fråga, som säger;

7 kap 12 § BrL
12 § För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse,
eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
... a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
... b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
... c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Eller som motsvarande uttrycks i HSB:s normalstadgar idag;
För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada
(skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar
bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen.

Ovanstående innebär således att vid brand i en lgh orsakad (utan "vårdslöshet eller försummelse") av en bostadsrättshavare måste bostadsrättsföreningen (samtliga medlemmar) ersätta alla skador på fastigheten såväl som på den lägenhet där branden uppstod och alla övriga lägenheter och delar av föreningens tillgångar. Dessutom måste föreningen, förutom självrisken, betala åldersavdraget.

Tidigare stod det i HSBs normalstadgar;
För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.
Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
HSB hade här lagt till "genom eget vållande", vilket är hur det uttrycks i Jordabalken. Men Jordabalken gäller inte för bostadsrättshavare.

Jag anser att lagen måste ändras på denna fråga, men alla måste försöka påverka att en lagändring i så fall kommer till stånd.


FRÅGA OM ERSÄTTNING EFTER BRAND

Kompensation för att ej ha kunnat nyttja sovrum efter brand

Fråga: Vid en brand i huset blev mitt sovrum skadat. Jag kunde inte vistas i rummet under lång tid och vill därför ha återbetalning av avgiften under denna period. Men föreningen säger nej eftersom försäkringsbolaget vägrar ersättning. Vad gör jag?

Svar: Enligt bostadsrättslagen är det bostadsrättsföreningen som står för reparationerna på grund av brandskada.

Bostadsrättshavaren får dock stå för reparationskostnaderna om han eller någon som hör till hans hushåll eller gästar honom på något sätt har orsakat branden.

För att du ska kunna erhålla nedsättning av årsavgiften, för att under en längre tid inte ha kunnat vistas i ett av rummen, krävs det att bostadsrättsföreningen antingen åsidosatt sin reparationsskyldighet med anledning av brandskadan eller på något annat sätt har orsakat att det uppstått hinder eller men i din nyttjanderätt av lägenheten.

Du kan alltså inte få nedsättning enbart för att du har drabbats av en brandskada.

Se även;
Brand i lägenhet, i brf - Åldersavdrag? Vem betalar vad? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7794)

Trötter
2009-03-26, 11:42
Jag kan inte se varför föreningen ska bära det ekonomiska ansvaret för skadan, eftersom det inte gäller någon fast installation. För att utröna ansvaret och hur skadan har uppkommit så borde man ställa sig några frågor.

Varför började lampan brinna? Lampan var gammal/bristfällig, lampan var övertäckt eller placerad på sådant sätt att värmen från lampan antände något i närheten, lampan var behäftad med en brist i konstruktionen, lampan var fel monterad, lampan var monterad med fel typ av glödlampa, mm?
Hur ser försäkringsskydd/avtal ut för den medlemmen som har drabbats av skadan?
Hur ser brandutredningen på vållandet/uppkomsten av skadan?
Vem/hur har använt lampan?
Vem/hur har installerat/monterat lampan?Så här borde frågeställningen se ut för att utreda vem/vad som bär ansvaret/vållandet och i sin tur ska reglera skadan.
Försäkringsbolagen har ett villkorsreglerat avtal som kan se ut på detta sätt för den enskilda försäkringstagaren, ex.;
Länsförsäkringars Hem och Bostadsrättsförsäkring (http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/alvsborg/Documents/Villkor%20-%20Ungdomsf%C3%B6rs%C3%A4kringar/Villkor_hemobostadsrattHB06pdf.pdf), 2006-01-01.
Detta avtal styrs av BRL.

Jag vill hävda att alla egna installationer som orsakar en skada i en bostad ska ersättas ekonomiskt av bostadsrättshavaren/bostadsrättshavarens försäkring.

Alla komponenter som finns i en bostad kan medföra en risk, t ex den du beskriver. Några exempel. Om någon glömmer en spisplatta, stearinljus, brödrost, TV, radio, eller annan elektrisk apparat påslagen och denna orsakar en skada så är bostadsrättsinnehavaren/användaren vållande och ansvarig till skadan. Det borde tolkas som att den som använde lampan också är ansvarig för följderna.

FRÅGOR.

Vad har brandutredningen kommit fram till?
Hur ser försäkringsbolagen på detta?
Hur har bostadsrättsinnehavaren agerat i frågan?
Vem är det som har fått denna idé med att föreningen ska stå för skadan (en i styrelsen = den som är drabbad av skadan)?
Är föreningen och den drabbade försäkrade i samma bolag?

Admin
2009-03-26, 14:22
Rent logiskt borde det vara som du skriver, men verkligheten är tyvärr i detta fall extremt ologisk och ser därför helt annorlunda ut.

Börjar det brinna i en lägenhet så är det alltså alla medlemmar i föreningen som får dela på denna kostnad, såtillvida inte branden uppstått genom uppenbar vårdslöshet.

Det finns rättsfall på detta, där det klargjorts att vad som står i lagen gäller.

Egna installationer eller ej, kvittar lika. Det är ändå föreningen som får ta kostnaden.

Trötter
2009-03-26, 14:59
Detta är helt otroligt!!!!!!!!!!!
Jag måste erkänna att mitt största misstag var att köpa bostadsrätt, det är sista gången som jag befattar mig med den formen att bo på. Och tänk på hur många som lever i ovetande om de bristfälliga regelverket som omgärdar bostadsrätter.

Jag kommer att göra allt som står i min makt för att påverka medlemmarna i vår lilla förening att lämna denna så värdelösa HSB-organisation.
Några i föreningen är osäkra på om vi skulle klara av att sköta föreningen i egen regi. Jag har försökt förklara för medlemmarna att det inte är svårare att sköta en liten förening än sin egen privat ekonomi.

Admin
2009-03-26, 15:55
Jag tror det hela bottnar i att det inte finns någon organisation som värnar om medlemmarna. HSB, SBC och Riksbyggen gör sannerligen inte detta. Bostadsorganisationerna och deras anställda (tillsammans med förtroendevalda) ser bara till sitt eget personliga bästa, och står sällan eller aldrig på medlemmarnas sida.

Ingen arbetar för att bostadsrättshavare ska ha en dräglig miljö.

Två aktuella händelser i sammanhanget är följande artiklar;

BRF-medlemmar får betala för bostadsbrand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7802) - Se även inlägget; Brand i lägenhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7794)

Ägarna behöver inte betala standardhöjning efter renovering av brandskador (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8015)