handdator

Visa fullständig version : Motionsrätt bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 02:00
Motionsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han begär det och i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna (s k motionsrätt). Detta enligt 7 kap 6 § FL till vilken Brl hänvisar. I HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar finns angivet när medlem senast skall lämna motion/er till styrelsen. Det är angeläget att medlem kan framföra förslag till föreningsstämman. Motionerna bör normalt beredas av styrelsen i god tid före stämman.

Motionens innehåll

Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen som knappast kan kallas motioner. Det kan gälla synpunkter och förslag på vad som har skett eller inte har skett under det gångna året.

För att en framställning skall anses vara en s k motion bör den innehålla ett förslag till åtgärd. Om så inte är fallet bör medlemmen kontaktas för att precisera sitt önskemål.
Det kan röra sig om synpunkter som lika gärna eller många gånger hellre bör behandlas i samband förvaltningsberättelsen eller annan del av årsredovisningen. Det vore i sådana fall fel att behandla framställningen under en särskild rubrik. Om styrelsens årsredovisning godkänns och läggs till handlingarna är ju den fråga framställningen avser slutbehandlad innan man kommer till den punkt på dagordningen där ärendet finns upptaget - ofta övriga ärenden eller inkomna motioner.