handdator

Visa fullständig version : Stämmans kompetens och Ansvarsfrihet för styrelse i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:58
Stämmans kompetens

En föreningsstämma har exklusiv kompetens i en rad viktiga frågor och här skiljer sig bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar åt i en del frågor.

Följande frågor är varje år obligatoriska för ordinarie stämma att ta ställning till både i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar:
· fastställande av resultat och balansräkning,
· dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
· fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter (VD i ek för)

I övrigt ger Brl och FL lite olika direktiv i fråga om föreningsstämmans ställning. Förenklat uttryckt kan sägas att en ekonomisk förenings styrelse har "betydligt" större frihet än en bostadsrättsförenings styrelse i förhållande till föreningsstämmans befogenhet.

I en bostadsrättsförening har föreningsstämman genom vissa bestämmelser i lagen tillagts en beslutanderätt. Det gäller beslut om förändring av insats, förändringar i lägenhet, överlåtelse av hus i vilket det finns bostadsrätt m m.

Ansvarsfrihet - Minoriteten kan avgöra!
Det finns ett skydd för minoriteten inom föreningen. De kan, om de är minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna, rösta emot förslaget om att bevilja ansvarsfrihet och väcka tala om skadestånd mot styrelsen. Därmed får minoriteten i princip en vetorätt. Trots att en majoritet önskar bevilja ansvarsfrihet behåller minoriteten under max ett år möjlighet att stämma den avgående styrelsen.

Under föreningsstämmor prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Vid ordinarie föreningsstämma är ansvarsfrihetsfrågan en obligatorisk punkt på dagordningen enligt lag. Frågan ska alltså inte tas upp på en extra föreningsstämma.

Beslutet är ett individuellt beslut rörande varje ledamot och dennes agerande som företrädare för föreningen. Det finns alltså inget som hindrar att vissa ledamöter beviljas ansvarsfrihet men inte andra även om man i normalfallet samtidigt fattar beslut om samtliga styrelseledamöters ansvarsfrihet. Styrelseledamöterna själva ska inte rösta eftersom de är jäviga. Om ansvarsfrihet beviljas innebär beslutet att föreningen godkänner styrelsens förvaltning och avstår från att ställa skadeståndsanspråk mot styrelsen.

Även om en stämma i full enighet har beviljat en styrelse ansvarsfrihet finns det i sällsynta fall dock en möjlighet för föreningen - i regel genom en nytillträdd styrelse - att kräva ersättning från den avgående. Förutsättningen är om det i årsredovisningen eller på annat sätt inte har lämnats riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för ersättningskravet.

Om ansvarsfrihet inte beviljas?

Vad händer när en styrelse inte får ansvarsfrihet? Svaret är, absolut ingenting! Någon måste agera för att något ska ske som att styrelsen eller den nämnda minoriteten väcker skadeståndstalan i domstol med yrkande om att få ersättning till föreningen för den ekonomiska "förlust" som drabbat föreningen genom styrelsens förvaltning.

Skadeståndstalan mot styrelse

Skadeståndstalan måste normalt väckas hos domstol inom ett år efter föreningsstämman. Tre år gäller om föreningsstämman inte varit fullständigt informerad om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för ersättningskravet.

Skadestånd till föreningen kan enligt lag komma i fråga om styrelseledamöter uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när de fullgör sitt uppdrag.


Tillsätta och avsätta styrelseledamöter
Huvudprincipen är enligt lag att föreningsstämman har att tillsätta och avsätta styrelseledamöter om inte stadgarna anger annat. Av HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening framgår att inte alla styrelseledamöter tillsätts av föreningsstämman.

Ändringar av stadgar, beslut om likvidation, fusion m m
I fråga om ändring av stadgar, beslut om likvidation, fusion m m faller dessa frågor inom föreningsstämmans kompetensområde, men beroende på förhållandena är de olika i en bostadsrättsförening och i t ex en HSB-förening.

Direktiv i förvaltningsfrågor
Stämman kan i sin egenskap av föreningens högsta organ ge styrelsen direktiv i förvaltningsfrågor. Detta torde gälla även om förvaltningen av föreningens angelägenheter tillhör styrelsens kompetensområde.
HSB tillägger här; "Däremot får inte stämman ta ifrån styrelsen dess uppgifter".
Det är viktigt att notera att detta inte är baserat på något regelverk utan denna luddiga formulering är enbart HSBs eget tyckande.

HSBs tyckande (alltså inget som kan härledas till någon form av regelverk) fortsätter med;
"Med direktiv menas att föreningsstämman inte tar ställning till ett enskilt ärende som skall behandlas av styrelsen utan mer ger principiella riktlinjer hur den anser en styrelse bör hantera vissa frågor.
Exempel är frågor i en bostadsrättsförening om riktlinjer för medlemskap för juridiska personer, andrahandsupplåtelse m m.".