handdator

Visa fullständig version : Val av styrelseledamöter och revisorer i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:55
Val av styrelseledamöter och revisorer

En röstning (votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631)) kan både vara öppen och sluten. Lagen reglerar inte denna fråga. Stadgarna kan däremot göra detta.

I HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening saknas bestämmelser om votering. Allmänt kan dock sägas att val ska ske slutet om någon röstberättigad begär det.

Styrelse
En styrelse skall bestå av minst tre ledamöter. Vid val av styrelseledamöter finns en bestämmelse som säger att alltid minst en eller om styrelsen består av fler än fyra ledamöter minst två skall väljas av föreningsstämman (9 kap 12 § Brl).

Av normalstadgarna framgår att HSB-föreningen utser en styrelseledamot och en suppleant för denne. Övriga väljs på föreningsstämma.

I bostadsrättsförening får medlems make eller sambo väljas till styrelseledamot eller suppleant utan att vara medlem i föreningen (9 kap 12 § Brl).

Revisor
Revisor skall normalt väljas av föreningsstämma. Även i detta avseende kan stadgarna reglera att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt. I HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening utses en revisor av HSBs Riksförbund.Val av ledamöter och andra förtroendevalda

För val gäller principen om relativ majoritet, således utses de personer som fått de flesta rösterna.

Först beslutar man hur många personer som skall utses, t ex fyra styrelseledamöter, därefter föreslås alla kandidater.
När det inte förslås fler kandidater sker röstning.
Skall fyra ledamöter utses får varje röstberättigad rösta på högst fyra personer. Därefter räknas rösterna och de fyra personer som fått flest röster är valda.
Har två kandidater kommit på delad fjärdeplats sker valet dem emellan genom lottning, om inte annat beslutats före val.

Lämpligt att besluta före val är att om sådan situation skulle uppstå sker omval mellan enbart dessa två kandidater.

Övriga beslut

Huvudregeln är här absolut majoritet, d.v.s. att det förslag vinner som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna.
Om fler än två förslag finns kanske inget förslag erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna.
Detta problem kan lösas på flera olika sätt.
Ett sätt är att låta ställa de olika förslagen mot varandra två och två tills bara två alternativ återstår.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
De som bestämt denna lagregel har gjort en rejäl tankevurpa.
Ofta är mötesordföranden extern och ska därmed inte ha något att säga till om i bostadsrättsföreningen.