handdator

Visa fullständig version : Väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens fastighet


Admin
2009-03-24, 01:52
Väsentliga förändringar av föreningens fastighet

I normalstadgar anges att styrelsen inte utan föreningsstämmans bemyndigande får riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- eller ombyggnader av sådan egendom. Med sådana ändringar menas normalt sådana åtgärder som inte är underhåll eller reparationer.

Bedömningen om en förändring är väsentlig skall göras i förhållande till ingreppets art. I regel är förändringar av väsentligt slag också kostsamma, men detta kriterium är inte avgörande, utan stämmans beslut kan behövas även om kostnaden för åtgärden är liten. Det är alltså ingreppets art som avgör vilket organ som har att fatta beslutet.

För att en stämma skall vara nödvändig sägs det också att ingreppet skall vara väsentligt. Med detta menas att inte varje till-,ny- eller ombyggnad kräver föreningsstämma. I vilka fall det krävs stämma eller inte kan bero på sådant som ingreppets art men också på storleken av föreningen.

Om en styrelse är tveksam i frågan bör saken hänskjutas till stämman mot bakgrund av de allmänna reglerna om styrelsens aktsamhetsplikt.

Ett beslut av stämman fattas med enkel majoritet.


Krävs stämmobeslut för att bygga om lokaler till bostadsrätter?

Fråga: Vår styrelse har beslutat att bygga om två kontorslokaler till bostadsrätter, till en kostnad av en halv miljon kronor. Jag har begärt att saken ska diskuteras vid en extrastämma, men ordföranden hänvisar till ett meddelande som de skickat ut angående saken där de medlemmar som har något att erinra mot saken ska höra av sig.
Krävs inte ett stämmobeslut om en sådan ombyggnad?

Svar: Att bygga om lokaler till bostäder är i de flesta fall en ombyggnad av föreningens fastighet som kräver stämmans godkännande. Beslut fattas då med enkel majoritet av de som närvarar på stämman.

Kostnaden för åtgärden har ingen betydelse för om frågan är en stämmofråga eller styrelsefråga. Löpande underhåll kan också uppgå till stora belopp, men är ändå en fråga för styrelsen att fatta beslut om.

Det räcker inte med att skicka ut lappar i brevlådorna och på så sätt inhämta godkännande av medlemmarna. Om det är en stämmofråga är styrelsen skyldig att kalla till en extra stämma eller ta upp frågan på ordinarie stämma.

Styrelsen är dessutom enligt lag skyldig att kalla till extra stämma om minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen begär det.