handdator

Visa fullständig version : Styrelsen, protokoll i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:49
Protokoll för styrelsen, vad gäller?

Protokoll vid styrelsesammanträde

Enligt lag ska det vid styrelsens sammanträden föras protokoll. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses (sekreteraren) av styrelsen. Protokollet ska undertecknas/justeras av ordföranden eller den ledamot som styrelsen utser till det, samt minst en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna/justera.
En styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet, en s.k. reservation.

Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Några andra bestämmelser än de som sagts i föregående stycke finns inte. Detta innebär att protokollen kan utformas på sätt som föreningens styrelse finner lämpligt. Det är dock viktigt att det av protokollet framgår tid och plats för mötet. Vidare ska klart framgå vilka som varit närvarande. Har någon styrelseledamot lämnat styrelsemötet innan mötet avslutats och därmed inte varit med i alla besluten måste detta framgå av protokollet.

Det är viktigt att protokollet på ett tydligt sätt redovisar vilka beslut som fattats.

Reservation av styrelsebeslut
Vill någon ledamot inte stå bakom beslutet kan reservation anmälas. Det ska ske innan sammanträdet avslutas. Reservationen ska antecknas i protokollet.

Om någon styrelseledamot inte röstar som majoriteten ska detta klart framgå. Att inte rösta med majoriteten innebär inte att styrelseledamoten reserverat sig. Om ledamoten önskar reservera sig mot beslutet är detta fullt möjligt och ledamoten har rätt att få sin avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelseprotokoll förs i nummerföljd
Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd. Detta innebär att man antingen för dessa i nummerföljd från föreningens första styrelsemöte genom en löpande numrering, § 1, 2, 3, 4 ... § 243 osv eller att man för varje räkenskapsår numrerar protokollen 1/2014, 2/2014 ... 10/2014 osv.

Bevarande av styrelseprotokoll
Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att dessa inte sprids.
Det finns ingen tidsgräns för hur länge styrelseprotokoll ska bevaras, utan protokollen ska arkiveras under bostadsrättsföreningens livstid.

Alla styrelsebeslut ska protokollföras !!!
Protokoll kan åberopas som bevisning om vad som beslutades. Vid tvist kan dock annan bevisning åberopas gällande vad som verkligen beslutades. Förs inte protokoll kan styrelsebeslut ändå vara giltiga. Men sätts beslutets innehåll i fråga vid tvist kan problem uppstå då det gäller att bevisa vad som beslutades.Offentliga styrelseprotokoll

Det hävdas allmänt att medlemmar eller utomstående inte har rätt att se styrelseprotokoll. Det är felaktigt. Det handlar istället om att det inte finns någon lagstadgad rättighet för medlemmar, utanför styrelsen och revisorer, att få tillgång till styrelseprotokollen.

Det är styrelsen som beslutar om hur ett styrelseprotokoll får lämnas ut. Styrelsen bör dock iaktta försiktighet med att sprida protokollet när det är frågan om affärshemligheter som upphandlingsfrågor (dvs innan upphandlíng genomförts) och i frågor om enskilda medlemmar.

Det kan skrivas in i stadgarna att styrelsen ska lämna ut styrelseprotokoll skriftligt eller att styrelseprotokollen ska läggas ut löpande på föreningens hemsida (med reservation för ovanstående två punkter).

Det räcker annars att stämman stämman bifaller en motion om att protokollen ska delges medlemmarna, så måste styrelsen följa detta beslut.

Revisorerna ska ha tillgång till protokollen då de har att granska styrelsens arbete och redovisa detta för stämman.


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12474) - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16049) - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858) - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13552) - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13194) - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5061) - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10584)

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14375)

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11153)

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14979)

Regler och rutiner för styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13636)

Arbetsordning för styrelse, protokoll (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#styrelseprotokoll) - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) (http://hotpot.se/Pdf/protokoll-konstituerande-stamma-brf.pdf) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12276) - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-12.htm#92) - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#06)

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10756)
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10367)


Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion

Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19740)


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117)

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) Del 2