handdator

Visa fullständig version : Självförvaltning bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:47
Självförvaltning i brf

Genom en lagändring från den 1 juli 1997 kan skattefrihet erhållas för rabatt/avdrag på årsavgiften som avser enklare arbete avseende yttre underhåll som är öppet för alla i föreningen att kunna delta i. Rabatten gäller dock endast den andel av kostnaden som avser den enskilda lägenheten. Eftersom möjligheten att kunna beräkna årsavgiften får anses tillhöra de centrala bestämmelserna i Bostadsrättslagen måste den bostadsrättsförening som överväger att införa ett system för självförvaltning först ändra sina stadgar. En sådan stadgeändring måste utformas för varje enskilt fall. Det är mycket tveksamt om det går att tillämpa bestämmelserna på bostadsrätt. I vart fall är det inte möjligt att utforma generella stadgar i detta avseende. En jurist bör konsulteras.

En bostadsrättsförening kan låta någon eller några av dess medlemmar utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet mot nedsatt årsavgift. Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättsinnehavare.

Nedsättningen av årsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningskostnader. Samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningen ska få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.

Mer om detta går att läsa på www.skatteverket.se (http://www.skatteverket.se), Skatteregler för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar, avsnittet Självförvaltning.
Där står också att läsa om bostadsrättsföreningens skyldighet att betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift över utgiven skattepliktig förmån gällande den delen av nedsättningen som inte är att anse som skattefri.

Se Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/378.4.39f16f103821c58f680007693.html) (Skatteverket, SKV 378 utgåva 10, feb 2014);
Den ersättning i form av avdrag på årsavgiften som en medlem
i en bostadsrättsförening får för att utföra enklare förvaltningsuppgifter
på föreningens fastighet inom ett öppet system för självförvaltning är skattefri.
Enklare förvaltningsuppgifter är göromål som normalt kan utföras av
alla medlemmar och som inte kräver speciell kompetens, exempelvis

• trappstädning
• trädgårdsskötsel
• enklare reparationer
• byte av glödlampor och annan förbrukningsmateriel
• tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Som enklare förvaltningsuppgifter räknas inte större reparationer
och underhåll, rörarbeten, elarbeten, fasadmålning, omläggning av
tak, arbete med föreningens redovisning eller styrelsearbete.

Undantaget från skatteplikt gäller endast till den del avdraget på
årsavgiften inte överstiger den egna lägenhetens andel av den
totala utgiften för förvaltningsuppgiften.
Ytterligare en förutsättning är att samtliga medlemmar som deltar
i självförvaltningen får avdrag på årsavgiften med samma belopp.

Varje lägenhet motsvarar en andel. Vid beräkning av
det skattefria utrymmet ska utgiften fördelas på samtliga
lägenheter i fastigheten, oavsett om innehavarna
deltar i självförvaltningen eller inte.

Avdraget på årsavgiften kan bestämmas med utgångspunkt
från vad den entreprenör som anlitades före
självförvaltningen debiterade eller från marknadspriset på orten.
Följande exempel illustrerar hur beräkningen av skattepliktig
respektive skattefri del kan ske (exempel ur prop. 1996/97:119 (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GK03119/?text=true),
Regeringens proposition 1996/97:119 med följdmotioner (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-199697119-Sjalvforvaltn_GK03119/)).

Exempel
I ett hus med tio lägenheter deltar fem i självförvaltning
i form av trappstädning och trädgårdsskötsel.
Den totala kostnaden för trappstädningen är 3 000 kr per månad.
De fem medlemmarna tar över halva trappstädningen, vilket innebär
att den inbesparade kostnaden är 1 500 kr per månad.
När det gäller trädgårdsskötseln är den totala
kostnaden 2 000 kr per månad. Detta arbete omhändertas
i sin helhet av de fem medlemmarna. Den inbesparade
kostnaden är således (1 500 + 2 000 =) 3 500 kr per månad.
De fem medlemmar som deltar i självförvaltningen får
nedsättning på sin avgift med (3 500/5 =) 700 kr per månad.
Det skattefria taket utgör dock den totala kostnaden dividerat
med det totala antalet lägenheter, dvs (5 000/10 =) 500 kr.
De medlemmar som deltar i självförvaltningen får alltså
skattefri nedsättning med 500 kr, och resterande 200 kr
utgör en skattepliktig inkomst av tjänst.

På den del av avdraget på årsavgiften som är skattepliktig
inkomst av tjänst ska föreningen
• betala arbetsgivaravgifter (se s. 25 under avsnitt "Arbetsgivarredovisning")
• lämna kontrolluppgift (se s. 27).

Om en medlem, vid sidan av de sysslor som omfattas
av självförvaltningen, mot ersättning även gör andra
arbeten för föreningens räkning, är denna ersättning
skattepliktig inkomst av tjänst.


Medlemsfråga om självförvaltning;

Självförvaltning - ersättning motsvarande en månadsavgift för målning av fasader

Fråga: Vår förening ska måla om husfasaderna och efterskänker en månadsavgift till dem som utför arbetet.
Vilka regler gäller kring detta?

Svar: Husfasaden hör till det som föreningen ska underhålla. Ingen kan därför tvingas att hjälpa till att måla fasaden, men frivilliga kan givetvis bidra med målning för att spara in pengar till föreningen.

Om föreningen beslutar att lämna ersättning är det viktigt att tänka på att det ska gälla för alla som erbjuder sig att delta, oavsett om de sedan gör det. Ersättningen bör motsvara det föreningen tjänar på att slippa köpa tjänsten.

Om så kallad självförvaltning används krävs att grunderna för beräkning av årsavgiften framgår av stadgarna.
Föreningen bör därför kontakta en jurist innan beslut om självförvaltning tas.


SJÄLVFÖRVALTNING & ARBETSPLIKT & ANDELSTAL
Fördelning av arbetsplikt mellan stora och små lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18893)
Övergång till självförvaltning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11904)
Tillägg på hyran för trappstädning etc. - Självförvaltning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11455)
Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12793)
Arbete med yttre underhåll i brf - Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11768)
Arbetsplikt för medlemmar? Vilka befogenheter har en styrelse i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10510)
Trappstädning i brf - Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5253)


Se även bl.a.;
Avgift och insats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610)

Städning - Kan styrelsen tvinga medlemmar att delta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=184) - Ersättning till dem som deltar i självförvaltning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=184)

Deltaga i förbättringsåtgärder (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13259)
Ersättning för snöskottning - trädgårdsarbete etc (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13633)

Har föreningen rätt att ta ut straffavgifter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12546)

Föreningen tog betalt för kaffet på städdagen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12154)

Underhåll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8616)

Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)

Styrelsearvoden. Hur mycket? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100)

Förslag till arbetsordning för styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11216)