handdator

Visa fullständig version : Väsentlig avgiftshöjning i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:41
Väsentlig avgiftshöjning

Enligt Brl kan en bostadsrättshavare som tillträtt bostadsrätten i vissa fall ha rätt att frånträda bostadsrätten vid väsentlig avgiftshöjning.
Vid upplåtelse har den blivande bostadsrättshavaren möjlighet att bedöma föreningens ekonomi genom att ta del av den ekonomiska planen. Bestämmelserna om ekonomisk plan avser att skapa garantier för att föreningen vilar på betryggande ekonomiska grunder.

Det kan dock hända att en bostadsrättsförening behöver höja avgifterna kraftigt. En sådan höjning kan slå hårt mot den bostadsrättshavare som vid sitt förvärv förlitat sig på de ekonomiska redogörelserna som föreningen tillhandahållit. Värdet av den i tiden obegränsade nyttjanderätten kan genom höjningen förringas.

Om bostadsrättsföreningen fattar beslut om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten har bostadsrättshavaren rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Avgiftshöjningen kan gälla såväl årsavgift, insats eller upplåtelseavgift. En förutsättning för rätten till uppsägning är att det inte är oskäligt mot föreningen och dess medlemmar att bostadsrätten frånträds. Möjligheten att frånträda bostadsrätten enligt nämnda bestämmelse är i praktiken tämligen begränsad. Någon rättspraxis finns ännu inte.

Första kravet för rätten till uppsägning är att avgiftshöjningen skall anses vara väsentlig. I förarbetena till lagen har inte angivits närmare när en höjning skall anses väsentlig. Denna fråga har överlämnats åt domstolarna att pröva och den får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Det andra kravet för rätten till uppsägning är att frånträdet av bostadsrätten inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Detta innebär att det i princip endast är väsentliga avgiftshöjningar som föreningen kan råda över, som medför rätt till uppsägning. I de flesta fall torde höjda avgifter orsakas av förhållanden som inte någon har kontroll över. Sådana förhållanden är t ex räntehöjningar, minskning av statliga subventioner, ändringar i föreskrifter som kan drabba alla på bostadsmarknaden. Även höjningar av renhållningsavgifter, vatten och avloppsavgifter, försäkringspremier och dylikt är exempel på förhållanden som föreningen inte råder över. I regel bör också till sådana förhållanden räknas förändringar på lånemarknaden, som exempelvis medför att lån inte kan erhållas på de villkor som ursprungligen beräknats.

I förarbetena till bestämmelsen angavs att om avgiftshöjningen beror på händelser enligt ovan framstår det oftast som obilligt mot föreningen och dess övriga medlemmar att bostadsrättshavaren skall lämna föreningen. Rätten till uppsägning är således ganska begränsad. Det skall också noteras att avgiftshöjning till följd av en normal eller nödvändig upprustning av föreningens hus regelmässigt inte medför rätt till uppsägning.

Uppsägning inom viss tid
Bostadsrättshavare som vill frånträda bostadsrätten måste säga upp bostadsrätten inom tre månader från det bostadsrättshavare fick kännedom om att avgiften höjts. Sådan kännedom om avgiftshöjning får bostadsrättshavaren senast i samband med aviseringen av den nya avgiften. En bostadsrättshavare som frånträder bostadsrätten enligt denna bestämmelse har inte rätt till skadestånd. Det anses nämligen ligga i verksamhetens natur att det kan fattas beslut om åtgärder, vilka medför ökade avgifter för medlemmarna.

En uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning leder till att bostadsrätten genast övergår till föreningen. Bostadsrättshavaren har rätt att få skälig ersättning för bostadsrätten. Ersättningen skall i princip motsvara det pris som med hänsyn till bl a föreningens ekonomiska ställning samt vad som kan erhållas vid en överlåtelse med beaktande av tillgången och efterfrågan på lägenheter av det aktuella slaget. Bostadsrättshavare har således i princip rätt till marknadsmässig ersättning.

Om bostadsrättshavaren har tillträtt lägenheten när uppsägning sker har bostadsrättshavaren rätt att bo kvar i lägenheten om en sådan begäran framställs i uppsägningen. I sådana fall anses hyresavtal ha ingåtts för tiden från uppsägningen.

Har bostadsrättshavaren biträtt eller kan han anses ha godkänt en åtgärd av föreningen som föranlett avgiftshöjningen bör han i regel inte få undandra sig de ekonomiska konsekvenserna av åtgärden. Har beslut om åtgärden fattats vid stämma, där bostadsrättshavaren har varit närvarande utan att motsätta sig beslutet bör han inte senare kunna frånträda bostadsrätten med hänvisning till det fattade beslutet. En sådan åtgärd måste i allmänhet anses vara obillig mot föreningen eller dess medlemmar.