handdator

Visa fullständig version : Nedsättning av avgiften i en bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:39
Nedsättning av årsavgiften

Om lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte är i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra, kan bostadsrättshavaren kräva att styrelsen avhjälper bristen. Bostadsrättshavaren har i vissa fall rätt att säga upp bostadsrätten. Vidare har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften samt i vissa fall rätt till ersättning för skadan. Motsvarande bestämmelse gäller sedan tillträde medgivits om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande.

Bostadsrättshavare har således enligt denna bestämmelse rätt till nedsättning av årsavgiften för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Bestämmelsen har sin förebild i hyreslagen. Rätten till nedsättning av årsavgiften gäller oavsett om bostadsrättshavaren utnyttjar de i lagen angivna möjligheterna till självhjälp eller uppsägning. Den gäller också oavsett om föreningen är vållande till bristen eller inte. Nedsättning av avgiften skall göras efter en objektiv bedömning och anpassas efter bristens karaktär och omfattning. Om lägenheten blivit helt oanvändbar för sitt ändamål torde bostadsrättshavaren ha rätt till nedsättning av hela avgiften. Är bristen av mycket ringa betydelse kan det dock tänkas att någon nedsättning inte är skälig.

Bostadsrättshavaren har rätt till nedsättning från den tid han påtalat bristen för föreningen eller från den tid då bristen kan ha blivit känd för föreningen.

Nedsättning då tillträde inte medgivits
Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid efter en bostadsrättsupplåtelse har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften, för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av den. När tillträde till lägenheten skall ske framgår i regel av upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602). Det skall noteras att denna bestämmelse endast är tillämplig vid bostadsrättsupplåtelse och inte vid senare överlåtelse av bostadsrätten eller vid uthyrning. Bostadsrättshavaren har således rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han inte kan använda sig av lägenheten. Om han inte får tillgång till någon del av lägenheten bör nedsättningen ske med hela årsavgiften. Om det endast är en del av lägenheten han inte får tillträde till får nedsättning ske i förhållande till den inskränkning detta innebär i nyttjanderätten. En förutsättning för att bostadsrättshavaren skall ha rätt till reducering av årsavgiften är att han inte själv har förorsakat dröjsmålet, t ex genom att inte i tid betala insats eller annan avgift.

Bostadsrättshavaren har enligt denna bestämmelse också rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten om hindret är av väsentlig betydelse och uppsägning sker innan tillträde erhållits. Bostadsrättshavaren har också rätt till ersättning för skada, om föreningen har varit försumlig.


För avgiftsreduktion/hyresreduktion vid renovering, etc, se även;
Vattenskada från fasad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11914)

Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)

Tvist med styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4038)

Parkering och garage, frågor och svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10519)

Skälig hyresreduktion under renovering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13208)

Övergång till självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11904)
Tillägg på hyran för trappstädning etc. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11455)
Trappstädning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5253)

Avgift och insats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610)
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600)