handdator

Visa fullständig version : Underrättelse till borgensman / panthavare av bostadsrätt


Admin
2009-03-24, 01:38
Underrättelse till borgensman

Den som har gått i borgen för en bostadsrättshavares skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen skall underrättas om obetalda avgifter. Borgensmannen bör underrättas senast inom sex veckor från det att dröjsmålet med betalning uppstod.

Om föreningen inom nämnda tid säger upp hyresavtalet eller ansöker om betalningsföreläggande och/eller avhysning skall underrättelse ske senast i samband med att åtgärden vidtas.
Borgensmannen bör också underrättas om längre anstånd ges med betalning av avgift. Om anstånd ges för en tid understigande två veckor behöver någon underrättelse inte ske.

Ärende om förverkande skall handläggas oberoende av om borgensåtagande finns.

Hyresbostadskommittén HSB-HR har fastställt en blankett för borgensåtagande i hyresförhållanden och lämnat rekommendationer om hur borgen bör handläggas.

Underrättelse till panthavare

Bostadsrättsföreningen är i vissa fall skyldig att underrätta panthavare om obetalda avgifter. Det gäller när bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som överstiger en månadsavgift och bostadsrättshavaren inte betalar skulden inom två veckor från förfallodagen.

Föreningen är då skyldig att utan dröjsmål, dvs genast, underrätta panthavaren om de obetalda avgifterna. Underrättelsen skickas i rekommenderat brev.

Se även;
Borgensförbindelse, mall (http://hotpot.se/Pdf/hsb-borgensfoerbindelse-avtalsmall.pdf) (för HSB-brf)