handdator

Visa fullständig version : Lägenhet används i strid mot upplåtelseändamål


Admin
2009-03-24, 01:27
Lägenheten används i strid mot upplåtelseändamålet

Enligt 7 kap 6 § Brl får bostadsrättshavare inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Bostadsrättslägenheter upplåts i regel för bostadsändamål. Lokaler som är upplåtna med bostadsrätt får användas för näringsverksamhet.

Användning i strid mot upplåtelseändamålet
Normalt framgår det av upplåtelseavtalet vilket som är ändamålet med upplåtelsen. För lokaler som är upplåtna med bostadsrätt har det ibland bara angivits att den får användas som lokal. I vissa fall har dock ett specifikt ändamål angivits t ex kontors- eller affärsverksamhet. Innehåller inte upplåtelseavtalet någon uppgift om ändamålet kan detta ändå framgå av omständigheterna vid upplåtelsen.

Avsevärd betydelse
Det är inte varje avvikelse från ändamålet som leder till förverkande. Föreningen får endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Frågan när en avvikelse är av avsevärd betydelse för föreningen har inte närmare förklarats i kommentaren till lagstiftningen. En bostadslägenhet torde inte kunna användas till någonting annat än bostad. Om bostadsrättshavaren använder lägenheten både som bostad och för yrkesmässig verksamhet kan han riskera att nyttjanderätten förverkas, om omfattningen av den yrkesmässiga verksamheten blir för stor. Exakt var gränsen går kan inte anges generellt utan får prövas från fall till fall. Om bostadsrättshavaren använder lägenheten för sådan yrkesmässig verksamhet som innebär att bostadsrättshavaren i mer betydande omfattning tar emot allmänheten i lägenheten torde han ha överskridit gränsen.

Möjligheten att ändra verksamhet i lokaler upplåtna med bostadsrätt kan vara större än för bostadslägenheter. Detta beroende på hur väl verksamhetens art har definierats i upplåtelseavtalet. I ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 1991 sidan 343, ansågs en förändring av verksamheten i en bostadsrättslokal, som var avsedd att användas som "affär" till att användas till pizzeria, som en avvikelse av avsevärd betydelse för föreningen.

Bostadsrättslägenhet som innehas av juridisk person
Det skall noteras att om en bostadslägenhet innehas med bostadsrätt av en juridisk person får lägenheten enligt 7 kap 6 § 2 st Brl endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanent bostad. Detta gäller om inte annat överenskommits i särskilt avtal mellan föreningen och den juridiska personen.
Bestämmelsen innebär att all användning som inte kan hänföras till en andrahandsupplåtelse för permanent boende leder till att lägenheten anses användas för annat ändamål än det avsedda. Ovanstående gäller inte bostadslägenheten som upplåtits för fritidsändamål och inte heller lokaler som upplåtits med bostadsrätt.

Rättelseanmaning
En bostadsrättshavare som använder lägenheten för annat ändamål än det avsedda och då avvikelsen är av avsevärd betydelse skall anmanas att vidta rättelse utan dröjsmål. Någon tidsfrist inom vilken föreningen har att tillställa bostadsrättshavaren en rättelseanmaning finns inte för denna förverkandegrund.

Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan föreningen gjort bruk av sin möjlighet till uppsägning kan bostadsrättshavaren därefter inte skiljas från lägenheten på grund av den ändrade användningen.

Uppsägningstid
Sägs bostadsrättshavaren upp på grund av att han använt lägenheten för annat ändamål är uppsägningstiden tre månader. Domstol kan dock förordna att bostadsrättshavaren får flytta tidigare.Vad är bostadsrättslokal?

Fråga: I vår fastighet finns en man som är bosatt i en källarlokal, inte ens toa finns.
Finns det något som heter bostadsrättslokal?

Svar: Bostadsrättslägenheter upplåts vanligen för att användas som bostad. Det är dock möjligt, och förekommer också, att lokaler upplåts med bostadsrätt.

Av upplåtelseavtalet, som tecknas första gången bostadsrätten säljs, framgår om bostadsrätten ska användas som lokal eller bostad.

Innehavaren får inte använda bostadsrätten för något annat ändamål än det avsedda, alltså det som står i upplåtelsen.

En lägenhet upplåten för bostadsändamål får inte användas huvudsakligen till kontor eller affärslokal. Motsvarande gäller om någon bor i en lokal.

Är avvikelsen av avsevärd betydelse kan bostadsrätten förverkas.