handdator

Visa fullständig version : Störningar och Vanvård


Admin
2009-03-24, 01:25
Störningar i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället. Det är viktigt att acceptera människors olikheter och egenheter. Även det udda och excentriska måste få plats. Ibland blir dock det avvikande en belastning för de andra boende i föreningen och det kan då bli fråga om en störning, även i formell juridisk mening. Då måste styrelsen gripa in!

Begreppet störning fick en delvis ny innebörd vid 2003 års ändring i bostadsrättslagen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning.
I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen. Det går att dela in störningarna i två huvudgrupper.

• Störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, t.ex. lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete.

• Störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.


Störningar och Vanvård

Bostadsrättshavaren är skyldig att använda lägenheten på ett godtagbart sätt.

I Brl anges det att bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. I dagligt tal sägs att bostadsrättshavaren inte skall vara störande. Vad detta innebär får bedömas med hänsyn till bl a ändamålet med upplåtelsen och vad som är den allmänna uppfattningen på orten. I en bostadsrätt som upplåtits för bostadsändamål blir utgångspunkten för bedömning av om vanvård eller störning föreligger, vad som normalt med hänsyn till bl a grannar bör accepteras vid användning av bostadslägenhet i flerfamiljshus.

Har föreningen lämnat särskilda ordningsföreskrifter är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dem. Ordningsföreskrifterna får dock inte vara av godtycklig karaktär utan bör stå i överensstämmelse med vad som gäller på orten.

Utöver skyldigheten att inte själv vanvårda lägenheten eller vara störande är bostadsrättshavaren dessutom skyldig att hålla noggrann tillsyn över dem som hör till hans hushåll eller gästar honom. Hans tillsynsplikt omfattar också dem han inrymmer i lägenheten eller som utför arbete i lägenheten för hans räkning. Har bostadsrättshavaren fullgjort sin tillsynsskyldighet kan han inte göras ansvarig för att någon av hans gäster bryter mot angivna bestämmelser.

Vanvård och åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick kan många gånger sammanfalla. Till vanvård brukar dock hänföras när bostadsrättshavare i lägenheten samlar på tidningar från golv till tak, samlar sopor, har mängder av katter, som uträttar sina behov i hela lägenheten. I dessa fall är oftast också miljö- och hälsoskyddsnämnden inkopplad, eftersom vanvården kan leda till att det anses föreligga sanitär olägenhet.

De vanligaste åsidosättandena av sundhet, ordning och gott skick är ljudstörningar från TV eller stereo, både i lägenhet eller trappuppgång, skrik eller högljutt tal från t ex personer med psykiska störningar.

Om lägenheten vanvårdas på annat sätt än genom att det förekommer ohyra kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas enligt denna punkt. Vidare kan förverkande ske om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Förverkande kan också ske om bostadsrättshavaren brister i den tillsyn han har över att hans gäster och andra han ansvarar för iakttar sundhet, ordning och gott skick.

Rättelseanmaning
Bostadsrättsföreningen måste tillställa bostadsrättshavaren en rättelseanmaning med möjlighet att vidta rättelse genom att upphöra med vanvården och/eller störningarna. Rättelseanmaningen skall riktas till bostadsrättshavaren även om störningen eller vanvården förorsakas av andrahandshyresgästen eller annan som bostadsrättshavaren ansvarar för. Rättelse skall vidtas utan dröjsmål. Vad som är utan dröjsmål får avgöras från fall till fall beroende på omfattningen av stöningarna eller vanvården.

Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse senare än vad som kan anses vara "utan dröjsmål" men innan föreningen säger upp denne, kan han inte skiljas från lägenheten med åberopande av händelsen som avsågs med rättelseanmaningen.

Uppsägning
Vid vanvård eller störningar sker uppsägning för avflyttning genast.

Bevissvårigheter
Förening som gör gällande att denna förverkandegrund föreligger har att bevisa sina påståenden på samma sätt som i övriga förverkandefall. Erfarenheten visar att det många gånger kan vara svårt att bevisa framför allt störningar. De grannar som anser sig störda vågar inte ställa upp som vittnen av rädsla för bostadsrättshavaren.
När det kommer klagomål på störningar bör de bostadsrättshavare som anser sig störda anmanas att kontinuerligt anteckna när störningarna förekommer och vad det är för störningar. Dessa anteckningar kan tjäna som underlag för styrelsen vid bedömning av störningarnas omfattning samt även att användas som minnesanteckningar i en kommande tvist i tingsrätten.

Om de störda grannarna inte vågar vittna är det bra om förvaltaren, vicevärden eller någon styrelseledamot själv förvissar sig om störningarna genom att gå dit när störningarna pågår. Någon eller några av dessa kan sedan vittna i tingsrätten. Om omkringboende bostadsrättshavare gör polisanmälan bör dessa anmanas att begära kopia på anmälan som också kan tjäna som bevis.

På vissa orter finns s k "störningsjourer", vilkas tjänster föreningarna kan köpa. Styrelsen får då rapporter varje gång störningar förekommit.


Se även bl.a.;
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8805)
Mall för anmodan att vidtaga rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12493)
Formulär för att vidta rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11846)
Vad säger lagen om störningar och styrelsens skyldigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12492)
Underrättelse vid avhysning, vad säger lagen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8784)
Grannar som stör och hotar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12491)
Uppsägning från föreningen / Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12461)
Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12021)

Medlem som hotar annan medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12112)
Styrelse som trakasserar enskild medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12346)

Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12423)
Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=471)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710)
Störande grannar och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11494)
Störande grannar - Passiv BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7453)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710) - styrelsens skyldigheter vid störningar
Anklagad för störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10846)
Sviken av styrelsen - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4864)
Känslig - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=53) och Tystnad en bristvara - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=542)
Rådvill, finns det någon som kan hjälpa? - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7577)

CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12272)
Barn som stör? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11564)

Renovera på kvällar... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8766)
Skällande hund - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2876) - Lag om tillsyn av hundar och katter samt SOU:s hundansvarsutredning
Tobaksrökning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1996)

Särskilt allvarliga störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8539)

Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3489)

Medlemsförteckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11663)
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854)

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)