handdator

Visa fullständig version : Brottslig verksamhet i bostadsrätt


Admin
2009-03-24, 01:24
Brottslig verksamhet

När lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller annan verksamhet, vilken utgör brottslig verksamhet, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (brottsligt förfarande)

Nyttjanderätten är förverkad om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet och denna verksamhet utgör brottsligt förfarande helt och hållet eller till en inte oväsentlig del. Nyttjanderätten förverkas också om lägenheten används för prostitution.

Av kravet på näringsverksamhet framgår att det skall vara fråga om en brottslighet som präglas av viss affärsmässighet. De exempel som angivits på sådan verksamhet är t ex otillåten spelverksamhet, olovlig dryckeshantering, illegal sprit- eller narkotikatillverkning, falskmynteriverksamhet, koppleri eller att lägenheten används som upplagsplats för stöldgods.

Av bestämmelsens lydelse framgår att lägenheten skall ha använts för den brottsliga verksamheten. Den skall således ha utgjort ett medel eller en förutsättning för brottsligheten. Om det i lägenheten förekommer brottsliga gärningar t ex misshandel, skottlossning eller dylikt medför inte detta att förverkande kan ske på denna grund. Lägenheten har då inte varit medel för brotten. I dessa fall får i stället annan förverkandegrund användas, t ex åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

När det gäller prostitution anges det att nyttjanderätten förverkas om lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förverkandegrunden blir tillämplig i de fall bostadsrättshavaren gjort sig skyldig till koppleri genom att upplåta lägenheten för prostitution. Även då prostitution sker under någon täckmantel t ex ateljéverksamhet blir bestämmelsen tillämplig. Det åligger föreningen att i enlighet med huvudregeln bevisa att prostitution förekommer i lägenheten.

Om en lägenhet används som stadigvarande bostad av en prostituerad och denna samtidigt tar emot kunder i lägenheten gäller inte bestämmelsen. Förutsättningen om att lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för verksamheten uppfylls inte i dessa fall. Även här får föreningen i stället angripa förfarandet med annan förverkandegrund, troligtvis åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick.

Något krav på att verksamheten skall ha pågått någon längre tid för att förverkandet skall inträda finns inte.

Rättelseanmaning
När det gäller denna förverkandegrund föreligger det ingen möjlighet för bostadsrättshavaren att vidta rättelse, annat än om föreningen väljer att ge honom denna möjlighet. Lagen ställer således inget krav på att en rättelseanmaning skall sändas till bostadsrättshavaren.

Tidsfrister för uppsägning
För denna förverkandegrund finns två tidsfrister. Den första anger att uppsägning skall ske inom två månader från det att föreningen fick reda på förhållandet. Om föreningen inte säger upp bostadsrättshavaren inom två månader från det att föreningen fått kännedom om det brottsliga förfarandet eller prostitutionen kan bostadsrättshavaren därefter inte skiljas från lägenheten på grund av de åberopade förhållandena.

Om den brottsliga verksamheten bedrivits i lägenheten har föreningen kvar sin rätt till uppsägning två månader från det att ett rättsligt förfarande avslutats genom lagakraftvunnen dom eller på annat sätt. Förutsättningen för denna tidsfrist är att den brottsliga verksamheten har lett till åtal eller att förundersökning har inletts inom tvåmånadersfristen från föreningens kännedom.

Vad gäller prostitution är det viktigt att notera att det endast är den första tidsfristen som gäller, dvs uppsägning inom två månader från kännedom. Prostitution är inte i sig brottslig verksamhet och omfattas därför inte av den andra uppsägningsfristen.

Uppsägningstid
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning med hänvisning till brottslig verksamhet eller prostitution är han skyldig att flytta genast.

http://hotpot.se/Bild4/hotpot-brf-text-125.jpg