handdator

Visa fullständig version : Ohyra i lägenhet / bostadsrätt


Admin
2009-03-24, 01:23
Ohyra i bostadsrätt

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i fastigheten. Därför bör du omedelbart kontakta din förening om din lägenhet drabbas.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att det inte uppkommer ohyra i lägenheten. I 7 kap 9 § 2 st Brl anges att bostadsrättshavaren inte får ta in gods i lägenheten, som han vet eller med skäl kan misstänkas är behäftat med ohyra. Lagen innehåller således ett uttryckligt förbud mot att ta in sådant gods i lägenheten.

Föreningen är skyldig att avhjälpa dels ohyra som finns redan när lägenheten tillträds efter bostadsupplåtelse om ohyran är att betrakta som brist, dels ohyra som har tillkommit efter tillträdet utan att bostadsrättshavaren är ansvarig för det. Underlåter föreningen att efter tillsägelse utrota ohyran så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren själv göra det.


Vad räknas som ohyra?
Vad som menas med ohyra har inte angivits i lagen, men det torde vara t ex vägglöss (http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Besvarar-manniskor1/Vaggloss/), kackerlackor (http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Angriper-mat--textil1/Kackerlackor/), myror, tvestjärtar (http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Andra-skadedjur1/Tvestjartar/), pälsängrar (http://www.anticimex.com/sv/se/privat/skadedjur/skadedjurskategorier1/angriper-mat--textil1/palsangrar/) och mjölbaggar (http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Angriper-mat--textil1/Mjolbaggar/). Däremot är troligtvis löss som parasiterar på människor, loppor och mal inte att hänföra till ohyra.

Vad säger lagen om ohyra i bostadsrätt?
Om ohyra förekommer i lägenheten och ansvaret för det inte kan läggas på bostadsrättshavaren gäller 7 kap och 5 § Brl som hänvisar till 7 kap 2 §. Bostadsrättshavaren svarar enligt 7 kap 12 § 2 st Brl för reparationer p g a ohyra i lägenheten, om ohyran uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom, eller av någon annan som han inrymt i lägenheten, eller som utför arbete i lägenheten för hans räkning.

Om bostadsrättshavaren, eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten har bostadsrättshavaren förverkat nyttjanderätten, dvs bostadsrättshavaren kan sägas upp. Detsamma gäller om en bostadsrättshavare genom att inte underrätta styrelsen om att ohyra finns i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset. Förverkande sker dock endast om underrättelse till föreningen inte sker utan oskäligt dröjsmål. Detta torde innebära att bostadsrättshavaren så snart han upptäcker ohyran måste underrätta föreningen.

Bostadsrättshavaren kan säga upp bostadsrättsavtalet om bristen är av väsentlig betydelse och ohyran inte kan utrotas utan dröjsmål eller om föreningen efter tillsägelse låter bli att vidta åtgärder så snart som möjligt. När ohyran har utrotats får uppsägning inte ske. På motsvarande sätt som vid brist har bostadsrättshavaren rätt till reducering av årsavgiften och också rätt till skadestånd.

Dessa rättigheter gäller inte om ohyran har uppkommit efter tillträdet och beror på vårdslöshet eller försummelse av bostadsrättshavaren eller medlem av hans hushåll eller vissa andra personer som han ansvarar för, t.ex. en andrahandshyresgäst.


Följande är vad bostadsrättslagen säger om skadedjur i lägenheten;
7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Föreningens ansvar för lägenhetens skick

2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske.
Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten.
Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse.
Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske.
För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

5 § Finns det ohyra i lägenheten till men för bostadsrättshavaren gäller 2 § i tillämpliga delar.
Har ohyran kommit efter det att lägenheten tillträtts, gäller dock inte vad som sagts nu, om det skett genom vårdslöshet eller försummelse av bostadsrättshavaren eller någon som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

I fråga om bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är styrelsen skyldig att vidta tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om bostadsrättshavaren är ansvarig enligt första stycket för att sådan förekommer i lägenheten.
Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han drabbats av genom åtgärder för att utrota ohyran. Lag (2003:31).
Rättelseanmaning
Lagen kräver inte att bostadsrättshavaren skall tillställas en rättelseanmaning för att förverkande skall kunna åberopas. Det kan i vissa fall ändå vara lämpligt att skicka en sådan anmaning. Det är i så fall viktigt att observera den tidsfrist som gäller för uppsägning.

Tidsfrist för uppsägning
Om nyttjanderätten är förverkad på grund av att bostadsrättshavaren vållat föreningen skada genom att föra in ohyra i lägenheten eller underlåtit att underrätta föreningen om ohyran måste föreningen säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållandet. Om föreningen inte säger upp inom denna tidsfrist kan bostadsrättshavaren därefter inte skiljas från lägenheten på denna grund.

För avgörande om när föreningen fick reda på förhållandet har man vanligtvis att utgå ifrån föreningens uppgifter. Om bostadsrättshavaren gör gällande att föreningen fått reda på att det finns ohyra vid ett tidigare tillfälle än vad föreningen själv uppger har han att bevisa det. Med föreningen avses här någon som gentemot bostadsrättshavaren har behörighet att företräda föreningen, dvs styrelse, ledamot, vicevärd möjligen också fastighetsskötare, eller förvaltare.

Uppsägningstiden
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning med åberopande av denna förverkandegrund är han skyldig att genast avflytta. I uppsägningen skall således anges att avflyttning skall ske genast.