handdator

Visa fullständig version : Rättelseanmaning i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:20
Rättelseanmaning

Föreningen är vid de flesta förverkandegrunder skyldig att skicka rättelseanmaning till bostadsrättshavaren. I lagen anges ingenting om vad en rättelseanmaning måste innehålla. Det är viktigt att det av rättelseanmaningen framgår att föreningen ser allvarligt på förseelsen och vad som kommer att hända om bostadsrättshavaren inte vidtar rättelse. I en senare tvist är det föreningen som har att visa att den har anmanat bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Bostadsrättshavaren å sin sida har att visa att rättelse har skett.

Skickas i rekommenderat brev
Enligt 7 kap 32 § Brl anses föreningen ha fullgjort vad som ankommer på den om rättelseanmaningen skickats i rekommenderat brev under bostadsrättshavarens vanliga adress. Detta innebär att meddelandena går på mottagarens, dvs bostadsrättshavarens risk sedan föreningen fullgjort vad som enligt bestämmelsen ankommer på den.

Rättelseanmaningen får den i lagen angivna effekten även om bostadsrättshavaren inte löser ut det rekommenderade brevet. Någon delgivning behöver således inte ske.

Föreningen är inte skyldig att skicka rättelseanmaningen med rekommenderat brev, men om något annat förfarande använts måste föreningen bevisa att rättelseanmaningen kommit bostadsrättshavaren tillhanda.
Med bostadsrättshavarens vanliga adress avses i de flesta fall att brevet skall skickas till adressen i föreningen. Om föreningen känner till att bostadsrättshavaren har flyttat till annan adress och denna adress är känd skall det rekommenderade brevet i stället skickas dit. I det fall föreningen vet från början att bostadsrättshavaren inte kommer att lösa ut det rekommenderade brevet kan det vara lämpligt att också skicka rättelseanmaningen i lösbrev. Något krav på detta förfarande finns inte i lagen.